Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-897/2015, stran 2456 DATUM OBJAVE: 3.4.2015

VELJAVNOST: od 18.4.2015 / UPORABA: od 18.4.2015

RS 23-897/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.7.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/15

Časovnica

Na današnji dan, 27.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

897. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Re­publike Slovenije na seji dne 25. marca 2015.
 
Št. 003-02-2/2015-29
 
Ljubljana, dne 2. aprila 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MOTORNIH VOZILIH (ZMV-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) se v 2. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»1.
Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sve­ta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in sa­mostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna di­rektiva) (UL L št. 236 z dne 9. 10. 2007, str. 1), zadnjič spreme­njena z Uredbo Komisije (EU) 2015/45 z dne 14. januarja 2015 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 glede inovativnih tehnologij za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil (UL L št. 9 z dne 15. 1. 2015, str. 1);«.
 
V 2. točki se na koncu besedila pika nadomesti s podpi­čjem in dodajo nove 3., 4. in 5. točka, ki se glasijo:
 
»3.
Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o lažji čezmejni izmenjavi infor­macij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (UL L št. 68 z dne 13. 3. 2015, str. 9, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2015/413/EU),
 
4.
Direktiva 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sve­ta z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (UL L št. 124 z dne 9. 5. 2002, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2013/60/EU z dne 27. novembra 2013 o spremembi Direktive 97/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določenih sestavnih delih in značilnostih dvo- ali trikolesnih motornih vozil, Direktive 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji dvo- in trikolesnih motor­nih vozil ter Direktive 2009/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vgradnji svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na dvo- ali trikolesna motorna vozila zaradi prilagoditve tehnič­nemu napredku (UL L št. 329 z dne 10. 12. 2013, str. 15), in
 
5.
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komi­sije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih pri­klopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot (UL L št. 82 z dne 20. 3. 2014, str. 20).«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Za udeležbo v cestnem prometu morajo motorna in priklopna vozila:
 
1.
biti registrirana,
 
2.
imeti veljavno dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če gre za tovorno vozilo ali priklopno vozilo ali avtobus, s katerim se opravljajo prevozi v skladu s predpisi o prevozih v cestnem prometu,
 
3.
imeti veljavno prometno dovoljenje ali veljavno dovo­ljenje za preskusno vožnjo, razen vojaških vozil na gosenicah, in
 
4.
biti označena s predpisanimi registrskimi ali presku­snimi tablicami, izdanimi za njihovo označitev.«.
 

3. člen

 
Prvi in drugi odstavek 42. člena se spremenita tako, da se glasita:
 
»(1)
Vozilo v cestnem prometu mora biti tehnično brez­hibno. Šteje se, da je vozilo v cestnem prometu tehnično brezhibno, če:
 
1.
ima napravo za omejevanje hitrosti ali drug vgrajen sistem za omejevanje hitrosti vozila, če je za to kategorijo vozila zahtevan,
 
2.
ima brezhibno delujoče predpisane dele in opremo ter
 
3.
izpolnjuje predpisane zahteve glede varstva okolja.
 
(2)
Vozilo, registrirano v tujini, sme biti v cestnem prome­tu v Republiki Sloveniji, če:
 
1.
ima napravo za omejevanje hitrosti ali drug vgrajen sistem za omejevanje hitrosti vozila, če je za to kategorijo vozila zahtevan,
 
2.
ima brezhibno delujoče predpisane dele in opremo, ki so določeni z veljavno mednarodno konvencijo o cestnem prometu, ter
 
3.
izpolnjuje predpisane zahteve glede varstva okolja.«.
 
V petem odstavku se za besedo »delov« dodata vejica in besedilo »naprav in opreme«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window