Navigacija

Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-877/2012, stran 1879 DATUM OBJAVE: 23.3.2012

VELJAVNOST: od 24.3.2012 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 22-877/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 22/12

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

877. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 13. 3. 2012 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Grosuplje (v nadaljevanju: občina) za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2013 določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |    2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 22.737.045|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 15.384.185|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 12.110.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        | 10.244.930|
+------+-------------------------------------------+------------+
|703  |Davki na premoženje            |  1.466.420|
+------+-------------------------------------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   399.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.273.835|
+------+-------------------------------------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od     |  1.829.890|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine            |   12.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|712  |Denarne kazni               |   17.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   43.550|
+------+-------------------------------------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |  1.371.395|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.083.450|
+------+-------------------------------------------+------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |   65.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in      |  1.018.450|
|   |nematerialnega premoženja         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  6.269.410|
+------+-------------------------------------------+------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih       |  1.257.900|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|741  |Prejeta sred. iz državnega proračuna iz  |  5.011.510|
|   |sredstev proračuna EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 25.684.935|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  4.139.204|
+------+-------------------------------------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim     |   969.358|
+------+-------------------------------------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost |   151.821|
+------+-------------------------------------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve        |  2.727.675|
+------+-------------------------------------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti          |   137.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|409  |Rezerve                  |   153.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  6.496.228|
+------+-------------------------------------------+------------+
|410  |Subvencije                 |   291.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom  |  3.997.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in   |   985.688|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  1.222.140|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 14.614.153|
+------+-------------------------------------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev     | 14.614.153|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   435.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in fizičnim|   268.850|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim    |   166.500|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ | –2.947.890|
|   |(I. -II.)                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA |   59.420|
|   |KAPITAL. DELEŽEV              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA   |   59.420|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |   58.420|
+------+-------------------------------------------+------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije      |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|440  |Dana posojila               |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova     |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM.  |   59.420|
|   |KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE             |  1.500.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.500.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje            |  1.500.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA           |   687.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   687.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|550  |Odplačila domačega dolga          |   687.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   | –2.075.970|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   812.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-|  2.947.890|
|   |III.)                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.|      |
|   |2012                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |(9009 Splošni sklad za drugo)       |  2.075.970|
+------+-------------------------------------------+------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni načrt je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grosuplje.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto (PPK4).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window