Navigacija

Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-4487/2011, stran 13906 DATUM OBJAVE: 16.12.2011

VELJAVNOST: od 17.12.2011 / UPORABA: od 1.1.2012

RS 103-4487/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 103/11

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4487. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16., 101. in 105. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/00) je Občinski svet Občine Puconci na 11. seji dne 8. 12. 2011 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Puconci za leto 2012

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Puconci za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v eurih|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto     | Proračun leta|
|   |                    |      2012|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   20.675.329|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   5.494.654|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   4.711.989|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   4.149.889|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    338.600|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    223.500|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    782.665|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    113.845|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     2.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     2.500|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     40.000|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    624.320|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    128.628|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     10.600|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    118.028|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     5.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     5.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   15.047.047|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   5.276.724|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   9.770.323|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   21.682.054|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   15.959.846|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    346.048|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     62.154|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   1.853.709|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     48.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   13.649.935|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   2.550.646|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    275.036|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   1.503.140|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    225.080|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    547.389|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   3.016.277|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   3.016.277|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    155.286|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |     43.800|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |     11.486|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |   –1.006.725|
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     20.000|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     20.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     20.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in finančnih naložb           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |       0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah    |        |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|   |svoji lasti               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     20.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |    700.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    700.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    700.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    100.905|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    100.905|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    100.905|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –387.631|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    599.095|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   1.006.725|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |        |
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |    387.631|
+------+----------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Puconci.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window