Navigacija

Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-3619/2014, stran 10117 DATUM OBJAVE: 12.12.2014

VELJAVNOST: od 13.12.2014 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 89-3619/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 89/14

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3619. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2015

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – pop. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Horjul, (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13) je Občinski svet Občine Horjul na 2. seji dne 2. 12. 2014 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Horjul za leto 2015

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v EURIH|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |Proračun leta|
|                         |     2015|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  2,038.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1,977.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1,726.660|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1,602.510|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    98.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    25.850|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   250.840|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    96.340|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    1.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |    20.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    30.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   103.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    18.600|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    18.600|
|    |in neopred. dolg. sredstev        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |    42.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |    42.000|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |      0|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |      0|
|    |institucij                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5,088.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1,290.420|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   164.850|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    25.690|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  1,069.880|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    30.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   970.565|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    33.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   726.375|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    55.990|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   155.200|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVETICIJSKI ODHODKI           |  2,561.215|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2,561.215|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   265.900|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi drugim    |    90.500|
|    |osebam, ki niso pror. upor.       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi prorač.   |   175.400|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  –3,050.000|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.   |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev    |      0|
|    |in naložb                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |      0|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |      0|
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –3,050.000|
|    |RAČUNIH                 |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  3,050.000|
|    |(VI.+VII.-VIII.–IX.)           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |  3,050.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Horjul.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
 
Župan je pooblaščen, da:
 
-
odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
 
-
samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window