Navigacija

Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 113-5148/2009, stran 15523 DATUM OBJAVE: 31.12.2009

RS 113-5148/2009

 
 

5148. Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

 
 
Na podlagi devetega odstavka 15. in četrtega odstavka 15.d člena ter za izvrševanje osmega odstavka 15. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 58/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa način uporabe kriterijev ter pomen posameznega kriterija za dodeljevanje vlakovne poti na javni železniški infrastrukturi (v nadaljnjem besedilu: infrastruktura) in postopek njenega dodeljevanja ter vrednotenje kriterijev za določanje višine uporabnine za uporabo infrastrukture, varščine, postopek poračunavanja varščine in uporabnine, način plačevanja in evidentiranja vplačil, oprostitve plačevanja in nadzor nad plačevanjem uporabnine v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2001/14/ES z dne 26. februarja 2001 o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L št. 75 z dne 15. 3. 2001, str. 29; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/14/ES), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2007/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o spremembi Direktive Sveta 91/440/EGS o razvoju železnic Skupnosti in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti in naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, str. 44).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
 
-
»agencija« po tej uredbi je Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije kot organ, pristojen za dodeljevanje vlakovnih poti ter določanje in zaračunavanje uporabnine;
 
-
»direkcija« po tej uredbi je Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, pristojna za opravljanje nalog vodenja investicij v infrastrukturo;
 
-
»dodelitev« pomeni dodelitev vlakovne poti, ki jo agencija dodeli prosilcu;
 
-
»druge zainteresirane stranke« pomeni tiste subjekte, na katere poslovanje ali življenje vplivajo storitve, ki jim jih ponujajo prevozniki (npr. lokalne skupnosti, podjetja);
 
-
»infrastrukturna zmogljivost« pomeni možnost načrtovanja zahtevanih vlakovnih poti za en del infrastrukture za določeno obdobje;
 
-
»kataloška trasa« je razpoložljiva oziroma nezasedena konstruirana vlakovna pot, ki jo ima agencija na voljo v katalogu tras;
 
-
»konstrukcija vlakovnih poti« pomeni konstrukcijo vlakovne poti, ki jo na osnovi prosilčeve vloge za dodelitev vlakovne poti opravi upravljavec;
 
-
»načrt razširitve zmogljivosti« pomeni ukrep ali vrsto ukrepov, skupaj s časovnim načrtom njihove izvedbe, ki so predlagani za odpravo omejitev zmogljivosti, zaradi katerih se določen odsek razglasi za preobremenjeno infrastrukturo;
 
-
»okvirna pogodba« določa značilnosti infrastrukturnih zmogljivosti, ki se prosilcu lahko ponudijo za čas, ki presega eno obdobje voznega reda omrežja. Okvirna pogodba ne določa posamezne vlakovne poti, ampak je oblikovana tako, da izpolnjuje upravičene komercialne potrebe prosilca;
 
-
»omrežje« pomeni celotno infrastrukturo, ki jo upravlja upravljavec;
 
-
»posebna infrastruktura« pomeni odsek ali del infrastrukture, ki je prednostno namenjen posebnim vrstam prevoza in ga opredeli upravljavec v programu omrežja;
 
-
»podatki, potrebni za zaračunavanje uporabnine« so podatki, ki jih mora upravljavec posredovati agenciji, z namenom pravilnega in sprotnega zaračunavanja uporabnine in za katerih pravilnost prevzema popolno odgovornost;
 
-
»preobremenjena infrastruktura« pomeni odsek ali del infrastrukture, na katerem tudi po usklajevanju med zahtevami prosilcev ni mogoče v celoti zadostiti povpraševanju po vlakovnih poteh oziroma infrastrukturni zmogljivosti;
 
-
»prevoznik« je gospodarska družba, katere glavna dejavnost je opravljanje oziroma zagotavljanje prevoznih storitev v železniškem prometu in ima za zagotavljanje omenjenih storitev licenco ter zagotavlja vleko vlakov, ali gospodarska družba, ki opravlja vleko vlakov in ima za zagotavljanje te storitve licenco;
 
-
»program omrežja« pomeni podrobno obrazložitev splošnih pravil, rokov, postopkov in meril v zvezi z ureditvijo zaračunavanja uporabnine in dodeljevanja infrastrukturnih zmogljivosti; vsebuje tudi informacije, potrebne za vložitev prošnje za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti, o možnih dodatnih in pomožnih storitvah in druge informacije;
 
-
»prosilec« je prevoznik ali druga pravna oseba, ki zaradi javnega (država, lokalna skupnost, izvajalec gospodarske javne službe) ali komercialnega (prevozniki tovora, špediterji in prevozniki v kombiniranem prometu) interesa potrebuje vlakovno pot;
 
-
»razdeljevanje vlakovnih poti « pomeni razdeljevanje dodeljenih vlakovnih poti v postopkih naročanja vlakovnih poti za določen namen (ad hoc naročanje);
 
-
»upravljavec javne železniške infrastrukture« (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je pravna oseba, ki je odgovorna za vzdrževanje infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo;
 
-
»usklajevanje« pomeni postopek, po katerem agencija in prosilci poskušajo najti rešitev, kadar obstajajo nasprotujoče si prošnje za dodelitev vlakovnih poti;
 
-
»varščina« je znesek, ki ga mora posamezni prosilec nakazati agenciji, kot pogoj za dostop na infrastrukturo in pomeni finančno zavarovanje;
 
-
»vlakovna pot« je zmogljivost infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času;
 
-
»vozni red« je tehnološki načrt prevoznika za določeno voznoredno obdobje, ki je izdelan na podlagi voznega reda omrežja;
 
-
»vozni red omrežja« je akt agencije, ki obsega podatke o vseh načrtovanih vožnjah vlakov in tirnih vozil na omrežju za obdobje njegove veljavnosti;
 
-
»vlakovna pot za določen namen (ad hoc vlakovna pot)« je vlakovna pot, ki se dodeli za posamezne vožnje vlaka glede na proste zmogljivosti infrastrukture;
 
-
»zaračunavanje uporabnine« pomeni izračun uporabnine in izstavljanje računov za dodeljene, realizirane ali nepravočasno odpovedane vlakovne poti.
 

3. člen

(mednarodno sodelovanje agencije in upravljavca)

 
(1)
Zaradi učinkovitega in racionalnega dodeljevanja vlakovnih poti, ki potekajo po železniškem omrežju v več državah, in zaradi poenotenja sistema zaračunavanja uporabnine agencija in upravljavec sodelujeta z dodeljevalnimi organi in upravljavci železniške infrastrukture v teh državah.
 
(2)
Agencija in upravljavec si prizadevata zagotavljati optimalno konkurenčnost in učinkovito uporabo vseevropskega železniškega omrežja. V ta namen se agencija in upravljavec vključujeta v združenja in udeležujeta mednarodnih srečanj, na katerih se usklajujejo mednarodne vlakovne poti.
 
(3)
Agencija in upravljavec si medsebojno izmenjujeta informacije in podatke s področja usklajevanja mednarodnih vlakovnih poti, zlasti v zvezi z naročanjem, konstruiranjem, usklajevanjem, dodeljevanjem vlakovnih poti ter zaračunavanjem uporabnine.
 

II. DODELJEVANJE VLAKOVNIH POTI

 

1. Način uporabe kriterijev in njihovo vrednotenje

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window