Navigacija

Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 6-162/2014, stran 524 DATUM OBJAVE: 24.1.2014

VELJAVNOST: od 25.1.2014 / UPORABA: od 25.1.2014

RS 6-162/2014

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 18.4.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 6/14, 54/14, 26/15

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.4.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

162. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016

 
 
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa ukrepe po Programu ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016 (v nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za izvajanje:
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 768/2013 z dne 8. avgusta 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2013, str. 7);
 
-
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);
 
-
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU).
 
(2)
S to uredbo se podrobneje določa tudi način pridobitve sredstev po programu ukrepov.
 
(3)
Program ukrepov, ki ga je Republika Slovenija predložila Evropski komisiji na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT), (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 1308/2013/EU, je potrjen s Sklepom Komisije z dne 12. 8. 2013 o odobritvi programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelarskih proizvodov in je dostopen na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 

2. člen

(ukrepi)

 
(1)
V programskem obdobju 2014–2016 se v skladu s to uredbo izvajajo naslednji ukrepi:
 
1.
tehnična pomoč čebelarjem:
 
-
sofinanciranje čebelarske opreme,
 
-
pomoč čebelarjem začetnikom,
 
-
usposabljanje na področju čebelarjenja,
 
-
izobraževanje na področju zdravstvenega varstva čebel;
 
2.
nadzor nad varozo;
 
3.
kakovost medu;
 
4.
obnavljanje čebeljega fonda:
 
-
spodbujanje osnovne odbire in menjava čebeljih matic,
 
-
subvencioniranje vzreje čebeljih matic,
 
-
spremljanje kakovosti vzrejenih čebeljih matic kranjske čebele in
 
-
testiranje in odbira čebeljih družin, ki so odporne proti varojam, ter vzpostavitev testne postaje;
 
5.
aplikativne raziskave:
 
-
vpliv krme na razvoj, donosnost in reprodukcijo čebeljih družin,
 
-
monitoring obremenitev stojišč v intenzivnih in ekstenzivnih kmetijsko-pašnih okoljih s fitofarmacevtskimi sredstvi ter z drugimi dejavniki, ki vplivajo na stanje čebeljega fonda kranjske čebele,
 
-
karakterizacija slovenskega medu,
 
-
vpliv tehnologije čebelarjenja in kakovosti čebelje prehrane na čebelje pridelke in vitalnost čebeljih družin,
 
-
ugotavljanje vpliva ostankov zdravil ter drugih škodljivih snovi na čebelje pridelke, na zdravje in preživetje čebeljih družin,
 
-
vpliv mikroklimatskih pogojev v panju in okolici na zatiranje varoj v povezavi z zdravstvenim stanjem čebel,
 
-
izločanje učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev.
 
(2)
Namen ukrepov tehnične pomoči iz 1. točke prejšnjega odstavka je posodobiti čebelarstvo s sofinanciranjem določene čebelarske opreme, zagotoviti pomoč čebelarjem začetnikom in pridobitev osnovnih znanj s področja čebelarstva, izboljšati usposobljenost in ozaveščenost glede zgodovine čebelarstva, biologije in oskrbe čebel, vzreje čebeljih matic, čebelje paše, medenih pijač, zdravstvenega varstva čebel in obvladovanja varoze čebel ter podjetništva in trženja.
 
(3)
Namen ukrepa nadzora nad varozo iz 2. točke prvega odstavka tega člena je na podlagi preventivnih pregledov zdravstvenega stanja čebeljih družin pri čebelarjih, proučevati vzroke napadenosti čebeljih družin z varojami ter usmerjati čebelarje k pravilni uporabi zdravil, primernih za zatiranje varoj v ekološkem in konvencionalnem načinu čebelarjenja, za doseganje učinkovitejšega zatiranja varoze na osnovi ugotovljene populacije varoj in boljšega zdravstvenega stanja čebel ob pridobivanju varnih čebeljih pridelkov.
 
(4)
Namen ukrepa kakovosti medu iz 3. točke prvega odstavka tega člena je spremljanje in zagotavljanje kakovosti in zdravstvene ustreznosti medu ter zmanjšanje ostankov zdravil in drugih škodljivih snovi v medu in čebeljih pridelkih.
 
(5)
Namen ukrepov obnavljanja čebeljega fonda iz 4. točke prvega odstavka tega člena je:
 
-
da se na območjih, kjer je kranjska čebela najbolj ogrožena, z zamenjavo čebeljih matic in informiranjem čebelarjev omeji širjenje drugih ras čebel na območju Republike Slovenije,
 
-
spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši in sistematični vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic,
 
-
spremljanje rasne lastnosti vzrejenih čebeljih matic v povezavi s tehnologijo vzreje v vzrejališčih in
 
-
odbira ter reprodukcija čebeljih družin, ki bodo na varoje tolerantnejše od čebeljih družin v prvotnem okolju.
 
(6)
Namen ukrepov aplikativnih raziskav iz 5. točke prvega odstavka tega člena je ugotoviti vplive različnih prehranskih dodatkov, načinov in dinamike hranjenja na čebelje družine, spremljati ključne dejavnike v okolju, ki vplivajo na uspešnost čebelarjenja, posodobiti in dopolniti bazo podatkov o senzoričnih, fizikalno-kemijskih in mikroskopskih lastnostih različnih vrst medu, pridelanih v Republiki Sloveniji, ugotoviti vpliv tehnologije in prehrane čebel na čebelje pridelke in vitalnost čebeljih družin ter posledic uporabe akaricidov na varnost čebeljih pridelkov, identificirati najpomembnejše dejavnike in način njihovega vplivanja na učinkovitost zatiranja varoj, še posebno ob uporabi organskih kislin in eteričnih olj in ugotoviti različne možnosti izločanja učinkovin za zatiranje varoze iz čebeljih panjev in s tem povečati varnost čebeljih pridelkov ter zagotoviti prenos ugotovitev v prakso.
 

3. člen

(način izvedbe ukrepov)

 
(1)
Za ukrepe iz prve in druge alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, za vsako programsko leto v obdobju 2014–2016 izvede odprti javni razpis, za ukrep iz druge alineje 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena pa zaprti javni razpis. V javnem razpisu ministrstvo podrobneje določi pogoje in višino sredstev za posamezen ukrep.
 
(2)
Za blago in storitve, potrebne za izvedbo ukrepov iz prejšnjega člena, razen ukrepov iz prejšnjega odstavka, odda ministrstvo javno naročilo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window