Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-3665/2014, stran 10218 DATUM OBJAVE: 15.12.2014

VELJAVNOST: od 16.12.2014 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 90-3665/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 90/14

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3665. Sklep o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2015

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je župan Občine Ljubno dne 11. 12. 2014 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Ljubno v obdobju januar–marec 2015

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ljubno (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2015 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2014. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13)) in Odlokom o proračunu Občine Ljubno za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/13, v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |   Proračun|
|                        | januar–marec|
|                        |     2015|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |    201.430|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |    183.775|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |    171.445|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |    165.291|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |     2.174|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     3.700|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |      280|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    12.330|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |     9.763|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      32|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     2.535|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |       0|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih      |       |
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    17.655|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |     7.134|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz sredstev     |    10.521|
|   |proračuna Evropske unije         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |    217.971|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    60.453|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    13.256|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |     2.077|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    33.381|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |    11.739|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    75.704|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |     3.655|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    54.055|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |     4.632|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    13.362|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    81.814|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    81.814|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |430 Investicijski transferi       |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    –16.540|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |    –16.541|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |    16.541|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |    42.897|
+------+-----------------------------------------+--------------+
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window