Navigacija

Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3821/2017, stran 12295 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3821/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3821. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 22. seji dne 21. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Rečica ob Savinji za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
     
v EUR
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.445.244
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.732.363
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.566.765
 
700
Davki na dohodek in dobiček
1.430.780
 
703
Davki na premoženje
86.585
 
704
Domači davki na blago in storitve
49.300
 
706
Drugi davki
100
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
165.598
 
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
127.998
 
711
Takse in pristojbine
1.800
 
712
Denarne kazni 
1.700
 
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.100
 
714
Drugi nedavčni prihodki
31.000
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
92.477
 
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
50.500
 
721
Prihodki od prodaje zalog
0
 
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
41.977
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
 
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
 
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740) 
620.404
 
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
416.319
 
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU 
204.085
II.
 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.016.342
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
698.274
 
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
163.308
 
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.913
 
402
Izdatki za blago in storitve 
480.221
 
403
Plačila domačih obresti
2.970
 
409
Rezerve
26.862
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
776.689
 
410
Subvencije
36.740
 
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
438.500
 
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
88.523
 
413
Drugi tekoči domači transferi 
212.926
 
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.494.379
 
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.494.379
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
47.000
 
430
Investicijski transferi 
0
 
431
Investicijski transferi 
23.000
 
432
Investicijski transferi
24.000
III.
 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–571.098
 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
 
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
 
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
 
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
 
440
Dana posojila
0
 
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
 
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
 
PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
471.022
50
 
ZADOLŽEVANJE
471.022
 
500
Domače zadolževanje
471.022
VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
119.504
55
 
ODPLAČILA DOLGA
119.504
 
550
Odplačila domačega dolga 
119.504
IX.
 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–219.580
X.
 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
351.518
XI.
 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
571.098
 
9009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
 
splošni sklad za drugo
219.580
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window