Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Smolevec za območje Razdrto RA 04/2-del

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 65-2754/2014, stran 7400 DATUM OBJAVE: 5.9.2014

VELJAVNOST: od 6.9.2014 / UPORABA: od 6.9.2014

RS 65-2754/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.9.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 65/14

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.9.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2754. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Smolevec za območje Razdrto RA 04/2-del

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 16. dopisni seji dne 4. 9. 2014 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Smolevec za območje Razdrto RA 04/2-del

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet OPPN Smolevec)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Smolevec, za območje Razdrto RA 04/2 del (v nadalj.: OPPN Smolevec), ki ga je pod številko projekta 013/PA-002 v avgustu 2014 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o, Ulica 7. maja 2, Ilirska Bistrica.
 
(2)
OPPN Smolevec določa:
 
-
Območje OPPN Smolevec,
 
-
Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
Načrt parcelacije,
 
-
Etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta potrebna,
 
-
Rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
Rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
 
-
Rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
Pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
Vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
 
-
Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
 
(3)
Sestavine OPPN Smolevec so podrobneje obrazložene v tem odloku in grafično prikazane v grafičnem delu OPPN Smolevec, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Postojna.
 
(4)
Sestavine OPPN Smolevec so določene tako podrobno, da je na njihovi podlagi možno izdelati projekte za izdajo gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
 

2. člen

(vsebina OPPN Smolevec)

 
(1)
OPPN Smolevec je sestavljen iz odloka in grafičnega dela ter prilog, ki so določene v tem členu.
 
(2)
Odlok o OPPN Smolevec obsega poglavja:
 
-
Uvodne določbe,
 
-
Območje OPPN Smolevec,
 
-
Opis vplivov in povezav,
 
-
Načrtovane prostorske ureditve,
 
-
Načrt parcelacije,
 
-
Opis rešitev ter lokacijski pogoji,
 
-
Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture,
 
-
Etapnost in dopustna odstopanja,
 
-
Prostorski ukrepi,
 
-
Rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin, obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 
-
Usmeritve za določitev meril po prenehanju veljavnosti OPPN Smolevec,
 
-
Končne določbe.
 
(3)
Grafični del OPPN Smolevec obsega:
 
-
List 1: Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, Merilo M 1:5.000,
 
-
List 2.1: Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem in fotografijami območja, Merilo 1:2.000,
 
-
List 2.2: Prikaz umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji, Merilo 1:5.000,
 
-
List 3: Prikaz podrobnejše namenske rabe prostora, Merilo 1:2.000,
 
-
List 4.1.1: Zazidalna oziroma ureditvena situacija s prikazom širšega območja, Merilo 1:1.000,
 
-
List 4.1.2: Zazidalna oziroma ureditvena situacija, Merilo 1:500,
 
-
List 4.2.1: Prikaz lege objektov na zemljišču s prikazom višinske ureditve, Merilo 1:500,
 
-
List 4.2.2: Prikaz lege objektov na zemljišču s tehničnimi elementi za zakoličbo objektov, Merilo 1:500,
 
-
List 5: Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo Merilo 1:1.000,
 
-
List 6.1: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave in kulturne dediščine, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, Merilo 1:1.000,
 
-
List 6.2: Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave in kulturne dediščine, za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom: karta razredov poplavne nevarnosti – projektirano stanje, Merilo 1:1.000,
 
-
List 7: Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo parcel in s prikazom javnega dobra, Merilo 1:1.000.
 
(4)
Priloge Odloka o OPPN Smolevec so:
 
-
Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
 
-
Prikaz stanja prostora: Strokovne podlage za pripravo OPPN Smolevec (izdelovalec V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, št. proj.: 13/PA-002-1, januar 2014), Geodetski načrt (izdelovalec GMS Jože Benčan s.p., Planina, december, 2013).
 
Strokovne podlage za pripravo OPPN Smolevec, in sicer: Idejna zasnova ureditve Obrtne cone Smolevec (izdelovalec V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, št. proj.: 13/PA-002-1, januar 2014), Hidravlična presoja za OPPN Smolevec – Razdrto (izdelovalec VGB Maribor d.o.o., Maribor, št. proj.: 3511/14, maj 2014), Geološko geomehansko poročilo za območje OPPN Smolevec (izdelovalec GEOLOGIJA d.o.o. Idrija, št. proj.: 2957-053/2014-01, april 2014), Geološko geomehansko poročilo za območje OPPN Smolevec – dopolnitev (izdelovalec GEOLOGIJA d.o.o. Idrija, št. proj.: 2957-053/2014-02, maj 2014), Projektna dokumentacija (IDZ) Rekonstrukcija cestnega priključka na regionalno cesto R2-444/0341 v km 1.399,00 (strokovna podlaga pri pripravi OPPN) (izdelovalec PROVIA d.o.o., Naklo, št. proj.: PR239-IDZ-CE_DOP, junij 2014), PGD/PZI: Prestavitev vodovoda za OPPN Smolevec za naselje Razdrto RA 04/2-del (izdelovalec PRO-INSTAL d.o.o. Sežana, št. proj.: 16/2014, junij 2014), PZI: Kabliranje dela DV 20kV Podnanos – Razdrto in NN priključek BP Goli vrh (izdelovalec ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Nova Gorica, št. proj.: PD.G14.9, maj 2014).
 
-
Sklep o pripravi OPPN Smolevec, smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
 
-
Obrazložitev in utemeljitev OPPN Smolevec,
 
-
Povzetek za javnost,
 
-
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN Smolevec.
 

3. člen

(oblika OPPN Smolevec)

 
OPPN Smolevec je izdelan v digitalni in analogni obliki.
 

2. OBMOČJE OPPN SMOLEVEC

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window