Navigacija

Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2941/2011, stran 8991 DATUM OBJAVE: 8.8.2011

VELJAVNOST: od 23.8.2011 / UPORABA: od 23.8.2011

RS 63-2941/2011

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 12.9.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.7.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/11, 63/12, 59/13, 72/14, 116/20

Časovnica

Na današnji dan, 29.7.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.9.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2941. Pravilnik o tehničnih pregledih žičniških naprav

 
Na podlagi 19. člena in četrtega ter sedmega odstavka 55. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za promet
 

P R A V I L N I K
o tehničnih pregledih žičniških naprav

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik določa pogoje in postopek ugotavljanja usposobljenosti pravnih oseb in podjetnikov posameznikov, ki izvajajo strokovno tehnične preglede žičniških naprav ter vsebino in postopke strokovno tehničnih pregledov in posebnih pregledov žičniških naprav.
 
(2)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot izrazi določeni v zakonu, ki ureja žičniške naprave za prevoz oseb, drugi predpisi s področja žičniških naprav in drugi tehnični predpisi.
 

II. STROKOVNO TEHNIČNI PREGLEDI ŽIČNIŠKIH NAPRAV

 

2. člen

(pooblaščenci za opravljanje strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav)

 
(1)
Strokovno tehnične preglede žičniških naprav lahko opravljajo pooblaščene organizacije ali podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: preglednik), ki morajo izpolnjevati splošna merila za delovanje preglednikov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 - Splošna merila za delovanje različnih or­ganov, ki izvajajo kontrolo.
 
(2)
Preglednik mora razpolagati vsaj z opremo in usposo­bljenim osebjem za:
 
-
pregled vrvi z magnetno induktivno metodo,
 
-
pregled vrvi z neporušno metodo,
 
-
pregled reševalne opreme,
 
-
meritve zavornih učinkov,
 
-
preizkus sunkovnih tokovnih relejev,
 
-
meritve ozemljitvenih naprav,
 
-
oceno korozijskih poškodb vrvi,
 
-
opremo za ugotavljanje pravilnosti delovanja merilnikov hitrosti oziroma vrtljajev vrvnega koluta žičniških naprav,
 
-
opremo za ugotavljanje pravilnosti delovanja merilnikov sile na terenu.
 
(3)
Preglednik, njegov poslovodni organ in osebje, odgovor­no za izvajanje pregledov, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, monterji ali dobavitelji žičniških naprav in varnostnih sklopov ter podsistemov žičniških naprav, ki jih pregledujejo, niti pooblaščeni zastopniki katerega koli teh subjektov. To ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij s proizvajalci žičniških naprav, njihovih varnostnih sklopov in podsistemov.
 
(4)
Minister, pristojen za žičniške naprave (v nadaljnjem besedilu: minister) izda pooblastilo za opravljanje strokovno tehničnih pregledov, če so vlogi za izdajo pooblastila predložena dokazila o izpolnjevanju meril in pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena. Pooblastilo velja, dokler preglednik izpol­njuje merila in pogoje za pridobitev pooblastila.
 
(5)
Preglednik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgo­vornosti.
 
(6)
Osebje preglednika mora spoštovati poklicno molčeč­nost glede vseh informacij, pridobljenih pri izvajanju nalog razen nasproti pristojnim upravnim organom, v skladu z veljavno za­konodajo in tem pravilnikom.
 
(7)
Preglednik mora na zahtevo ministra sodelovati pri obli­kovanju stališč in navodil na področju, za katerega je pooblaščen ter izpolnjevati pisna navodila ministra.
 
(8)
Minister pregledniku odvzame pooblastilo za opravlja­nje tehničnih pregledov žičniških naprav, če:
 
-
strokovno tehničnih pregledov žičniških naprav ne opra­vlja v skladu z veljavnimi predpisi in postopki ter dobro inženirsko prakso,
 
-
je proti njemu uveden postopek prisilne poravnave, ste­čaja ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
 
-
je od izvedbe zadnjega strokovno tehničnega pregleda preteklo več kot dve leti.
 
(9)
Preglednik mora dejavnost iz prvega odstavka tega člena opravljati na neprofiten način. Cenik storitev mora biti javno dostopen in potrjen s strani ministra.
 
(10)
Izvajanje drugih potrebnih pregledov v okviru strokov­no tehničnega pregleda lahko preglednik prenese na pogodbe­nega podizvajalca, ki mora izpolnjevati zahteve standardov za kakovost izvajanja pregledov.
 
(11)
Upravljavec žičniške naprave lahko zamenja pregle­dnika, ko so na žičniški napravi odpravljene vse pomanjkljivosti, navedene v poročilu o zadnjem strokovno tehničnem pregledu.
 

3. člen

(vsebina strokovno tehničnega pregleda)

 
Strokovno tehnični pregledi se izvajajo v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Preglednik lahko glede na potek strokovno tehničnega pregleda izvede ali zahteva dodatne preglede.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window