Navigacija

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-878/2012, stran 1882 DATUM OBJAVE: 23.3.2012

VELJAVNOST: od 24.3.2012 / UPORABA: od 24.3.2012

RS 22-878/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.3.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 22/12

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 24.3.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

878. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 10. redni seji dne 13. 3. 2012 sprejel
 

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2012 (Uradni list RS, št. 19/11 in 96/11) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
 
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2012 določa v naslednjih zneskih:
 
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov         |  Rebalans|
|    |                     |    2012|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 17.830.275|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 15.455.055|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 12.091.630|
+-------+------------------------------------------+------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        | 10.244.930|
+-------+------------------------------------------+------------+
|703  |Davki na premoženje            |  1.446.700|
+-------+------------------------------------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   400.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  3.363.425|
+-------+------------------------------------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od     |  1.843.700|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine           |   12.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|712  |Denarne kazni               |   10.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   43.050|
+-------+------------------------------------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |  1.454.675|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.188.950|
+-------+------------------------------------------+------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |   345.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in      |   843.950|
|    |nematerialnega premoženja         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.186.270|
+-------+------------------------------------------+------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih       |   429.650|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|741  |Prejeta sred. iz državnega proračuna iz  |   756.620|
|    |sredstev proračuna EU           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 19.557.185|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  4.192.509|
+-------+------------------------------------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim     |   957.348|
+-------+------------------------------------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost|   151.131|
+-------+------------------------------------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve       |  2.792.680|
+-------+------------------------------------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti          |   138.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|409  |Rezerve                  |   153.350|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  6.449.672|
+-------+------------------------------------------+------------+
|410  |Subvencije                |   305.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom |  3.992.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in  |   947.508|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  1.203.964|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.473.654|
+-------+------------------------------------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  8.473.654|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESICIJSKI TRANSFERI          |   441.350|
+-------+------------------------------------------+------------+
|431  |Investicijski transferi pravnim in    |   281.850|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |   159.500|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ| –1.726.910|
|    |(I. -II.)                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA |   59.420|
|    |KAPITAL. DELEŽEV             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA   |   59.420|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |   58.420|
+-------+------------------------------------------+------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije     |    1.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|440  |Dana posojila               |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova     |      0|
|    |privatizacije               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. |   59.420|
|    |KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE             |  1.000.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  1.000.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje            |  1.000.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA           |   687.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   687.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|550  |Odplačila domačega dolga         |   687.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  | –1.354.990|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   312.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |  1.726.910|
|    |IX.=-III.)                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |      |
|    |12. 2011                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |(9009 Splošni sklad za drugo)       |  1.354.990|
+-------+------------------------------------------+------------+
 

2. člen

 
Spremeni se tretji odstavek 4. člena odloka, tako da se glasi:
 
»Pravice porabe na proračunski postavki: 0406002 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami – uprava, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
 

3. člen

 
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi:
 
»Za sklenitev pravnega posla vrednosti nad 3.000,00 EUR neto (pogodba, naročilnica), ki ga sklepa krajevna skupnost, mora krajevna skupnost predhodno pridobiti pisno soglasje župana.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window