Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar 2011–marec 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 104-5369/2010, stran 16258 DATUM OBJAVE: 23.12.2010

VELJAVNOST: od 24.12.2010 / UPORABA: od 1.1.2011

RS 104-5369/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 104/10

Časovnica

Na današnji dan, 5.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5369. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar 2011–marec 2011

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) je župan Občine Dol pri Ljubljani dne 14. 12. 2010 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar 2011–marec 2011

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010 (Uradni list RS, št. 48/10); v nadaljevanju: Odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
+-----+--------------------------+---------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN   |  v EUR|
|   |ODHODKOV         |     |
+--------------------------------+---------+
|Skupina/Podskupina kontov/   | Proračun|
|                | januar–|
|                |  marec|
|                |   2011|
+-----+--------------------------+---------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |1.002.101|
|   |(70+71+72+73+74)     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |1.002.101|
+-----+--------------------------+---------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      | 768.201|
+-----+--------------------------+---------+
|   |700 Davki na dohodek in  | 695.292|
|   |dobiček          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |703 Davki na premoženje  |  39.893|
+-----+--------------------------+---------+
|   |704 Domači davki na blago |  33.016|
|   |in storitve        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |706 Drugi davki      |     |
+-----+--------------------------+---------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     | 131.321|
+-----+--------------------------+---------+
|   |710 Udeležba na dobičku in|  23.127|
|   |dohodki          |     |
|   |od premoženja       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |711 Takse in pristojbine |   135|
+-----+--------------------------+---------+
|   |712 Denarne kazni     |   844|
+-----+--------------------------+---------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |  2.641|
|   |blaga in storitev     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |714 Drugi nedavčni    | 104.572|
|   |prihodki         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    | 100.582|
+-----+--------------------------+---------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |     |
|   |osnovnih         |     |
|   |sredstev         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |721 Prihodki od prodaje  |     |
|   |zalog           |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |722 Prihodki od prodaje  | 100.582|
|   |zemljišč         |     |
|   |in neop. dolg. sredstev  |     |
+-----+--------------------------+---------+
|73  |PREJETE DONACIJE     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |730 Prejete donacije iz  |     |
|   |domačih virov       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |731 Prejete donacije iz  |     |
|   |tujine          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |  1.996|
+-----+--------------------------+---------+
|   |740 Transferni prihodki iz|  1.996|
|   |drugih          |     |
|   |javnofinančnih institucij |     |
+-----+--------------------------+---------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI      |1.015.741|
|   |(40+41+42+43)       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|40  |TEKOČI ODHODKI      | 427.991|
+-----+--------------------------+---------+
|   |400 Plače in drugi izdatki|  51.413|
|   |zaposlenim        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |401 Prispevki delodajalcev|  8.754|
|   |za socialno varnost    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |402 Izdatki za blago in  | 354.056|
|   |storitve         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |403 Plačila domačih    |     |
|   |obresti          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |409 Rezerve        |  13.767|
+-----+--------------------------+---------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI     | 463.138|
+-----+--------------------------+---------+
|   |410 Subvencije      |  30.575|
+-----+--------------------------+---------+
|   |411 Transferi posameznikom| 271.129|
|   |in gospodinjstvom     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |412 Transferi neprofitnim |  13.687|
|   |organizacijam in ustanovam|     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |413 Drugi tekoči domači  | 147.746|
|   |transferi         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  85.012|
+-----+--------------------------+---------+
|   |420 Nakup in gradnja   |  85.012|
|   |osnovnih sredstev     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |  40.803|
+-----+--------------------------+---------+
|   |431 Investicijski     |  26.727|
|   |transferi pravnim     |     |
|   |in fiz. osebam      |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |432 Investicijski     |  14.075|
|   |transferi proračunskim  |     |
|   |uporabnikom        |     |
+-----+--------------------------+---------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |     |
|   |II.)           |     |
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)|     |
+-----+--------------------------+---------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV |     |
|   |IN NALOŽB         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH   |    0|
|   |POSOJIL INPRODAJA     |     |
|   |KAPITALSKIHDELEŽEV    |     |
|   |(750+751+752)       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |75 PREJETA VRAČILA DANIH |    0|
|   |POSOJIL          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |750 Prejeta vračila danih |    0|
|   |posojil          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |751 Prodaja kapitalskih  |    0|
|   |deležev          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |752 Kupnine iz naslova  |    0|
|   |privatizacije       |     |
+-----+--------------------------+---------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|    0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
|   |(440+441+442+443)     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|     |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |440 Dana posojila     |    0|
+-----+--------------------------+---------+
|   |441 Povečanje kapitalskih |    0|
|   |deležev          |     |
|   |in naložb         |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin|    0|
|   |iz naslova privatizacije |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |443 Povečanje namenskega |    0|
|   |premoženja v javnih    |     |
|   |skladih in drugih osebah |     |
|   |javnega prava, ki imajo  |     |
|   |premoženje v svoji lasti |     |
+-----+--------------------------+---------+
|VI. |PREJETA MINUS DANA    |    0|
|   |POSOJILA         |     |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |     |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)     |     |
+-----+--------------------------+---------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA    |     |
+-----+--------------------------+---------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)    |    0|
+-----+--------------------------+---------+
|50  |ZADOLŽEVANJE       |    0|
+-----+--------------------------+---------+
|   |500 Domače zadolževanje  |    0|
+-----+--------------------------+---------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)   |  36.360|
+-----+--------------------------+---------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA      |  36.360|
+-----+--------------------------+---------+
|   |550 Odplačila domačega  |  36.360|
|   |dolga           |     |
+-----+--------------------------+---------+
|IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  | –50.000|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |     |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)|     |
+-----+--------------------------+---------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.- | –36.360|
|   |VIII.)          |     |
+-----+--------------------------+---------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE     |  13.640|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)   |     |
+-----+--------------------------+---------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH|  50.000|
|   |DNE 31. 12. 2010     |     |
+-----+--------------------------+---------+
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window