Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3444/2012, stran 8964 DATUM OBJAVE: 16.11.2012

VELJAVNOST: od 1.12.2012 / UPORABA: od 1.12.2012

RS 87-3444/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/12

Časovnica

Na današnji dan, 24.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.12.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3444. Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
 
(3)
Državni prostorski načrt je v septembru 2012 pod številko naloge J-2/11 izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d. o. o.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora na Mestni občini Novo mesto in Občini Šmarješke Toplice.
 
(3)
Ministrstvo, pristojno za okolje, je 13. 7. 2011 izdalo odločbo št. 35409-88/2011-JL, v kateri je navedeno, da za ta državni prostorski načrt celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna.
 
(4)
S tem državnim prostorskim načrtom se ne načrtujejo posegi v okolje, za katere je treba v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, izvesti presojo vplivov na okolje.
 
(5)
Oznake, navedene v 3., 7., 9., 11., 27. in 32. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo:
 
-
rekonstrukcija nadzemnega voda, ki zajema gradnjo daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica–Hudo na odseku od Družinske vasi (stojnega mesta SM 84) do Bajnofa (stojnega mesta SM 102) po novi trasi severno vzdolž obstoječega daljnovoda 2 x 110 kV Krško–Hudo,
 
-
ureditev dostopnih poti do stebrov za gradnjo in vzdrževanje daljnovoda in stebrov,
 
-
izvedba gozdnih posekov in krajinskih ureditev,
 
-
odstranitev obstoječega daljnovoda 110 kV Brestanica–Hudo na odseku od stojnega mesta SM 84 do stojnega mesta SM 102 (v nadaljnjem besedilu: opuščeni daljnovod), na katerem se prostor sprosti.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window