Navigacija

Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-3638/2014, stran 10135 DATUM OBJAVE: 12.12.2014

VELJAVNOST: od 1.1.2015 / UPORABA: od 1.1.2015

RS 89-3638/2014

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 2.3.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 89/14, 2/15, 3/15, 5/15, 98/15, 28/16, 81/16, 66/17, 82/18, 13/19

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.3.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3638. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

 
 
Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave in viharja ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje) za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spreme­njene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).
 
(2)
Ta uredba določa tudi namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje ribištva). Pomoč se dodeli po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).
 

2. člen

(namen in upravičen strošek)

 
(1)
Pomoč po tej uredbi se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, in sicer kot plačilo sofinanciranega dela zavarovalnih premij za zavarovanje po tej uredbi, z namenom nadomestila izgub, ki jih povzročijo naravne nesreče in druge slabe vremenske razmere v kmetijski proizvodnji oziroma pogini živali zaradi bolezni, ki jih je mogoče zavarovati. S tem se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč, drugih slabih vremenskih razmer in pred boleznimi živali.
 
(2)
Upravičen strošek za dodelitev pomoči po tej uredbi je znesek zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, kot je določen v zavarovalni pogodbi za sklenitev zavarovanja po tej uredbi.
 
(3)
Zavarovanje po tej uredbi krije le stroške nadomesti­tev izgub iz prvega odstavka tega člena in ne zahteva ali določa vrste ali količine prihodnje kmetijske proizvodnje.
 

3. člen

(upravičenci)

 
(1)
Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičena kmetijska gospodarstva, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v 4. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
1.
so mikro, mala ali srednja podjetja, kot so opredeljena v Prilogi I Uredbe 702/2014/EU;
 
2.
niso podjetje v težavah v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
 
3.
z izvajalcem zavarovanja je sklenjena zavarovalna pogodba za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu po tej uredbi;
 
4.
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo;
 
5.
ob podpisu zavarovalne pogodbe iz 3. točke tega odstavka so priložene pisne izjave upravičenca, da:
 
-
kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke tega odstavka,
 
-
za iste upravičene stroške kmetijsko gospodarstvo ni prejelo oziroma ne uveljavlja drugih državnih pomoči, ki bi skupaj s pomočjo po tej uredbi presegale 65 odstotkov stroškov zavarovalne premije za zavarovanje iz tretje alineje tega odstavka,
 
-
dovoljuje izvajalcu zavarovanj za namen sklenitve zavarovalne pogodbe dostop do potrebnih podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in iz drugih evidenc, ki jih upravlja in vodi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
 
-
dovoljuje izvajalcu zavarovanja, da pošlje podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije ministrstvu in Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) za izvajanje upravnih nalog, nalog nadzora in poročanja po Uredbi 702/2014/EU in tej uredbi,
 
-
kmetijsko gospodarstvo nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom v skladu s točko a petega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
 
(2)
Vzorec izjave iz 5. točke prejšnjega odstavka je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
 
(3)
Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni so do pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture v skladu z Uredbo 717/2014/EU upravičene fizične ali pravne osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
1.
ribogojni objekt, v katerem opravljajo dejavnost gojitve vodnih živali, je vpisan v centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov v skladu s predpisi o živinoreji;
 
2.
z izvajalcem zavarovanja imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za zavarovanje gojitve vodnih živali v ribogojnih objektih za primer pogina zaradi bolezni po tej uredbi;
 
3.
so izvajalcu zavarovanja ob podpisu zavarovalne pogodbe iz prejšnje točke priložile:
 
-
izjavo glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči de minimis na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe,
 
-
pisno izjavo, s katero dovoljujejo izvajalcu zavarovanj za namen sklenitve zavarovalne pogodbe dostop do potrebnih podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in iz drugih evidenc, ki jih upravlja in vodi ministrstvo,
 
-
pisno izjavo, s katero dovoljujejo izvajalcu zavarovanja, da pošlje podatke iz zavarovalne pogodbe in pripadajoče dokumentacije ministrstvu in agenciji za namen izvajanja upravnih nalog, nalog nadzora in poročanja po Uredbi 717/2014/EU in tej uredbi.
 
(4)
Pri kmetijah lahko zavarovalno pogodbo iz prvega odstavka tega člena sklene nosilec ali član kmetije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window