Navigacija

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-3042/2018, stran 9539 DATUM OBJAVE: 27.9.2018

VELJAVNOST: od 12.10.2018 / UPORABA: od 12.10.2018

RS 63-3042/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.10.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 63/18

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.10.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3042. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek

 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 24. redni seji dne 23. 8. 2018 sprejel
 

O D L O K
o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1.1. Pravna podlaga

 

1. člen

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt Občine Podčetrtek (v nadaljevanju: OPN), ki ga je pod številko projekta 09-2006, izdelalo podjetje URBANISTI, d.o.o., Celje.
 
(2)
Pravna podlaga za pripravo občinskega prostorskega načrta Občine Podčetrtek je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt).
 

1.2. Območje občinskega prostorskega načrta

 

2. člen

 
Območje OPN je celotno območje Občine Podčetrtek.
 

1.3. Strokovne podlage in drugi podatki

 

3. člen

 
(1)
OPN je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih podlag s področja poselitve:
 
-
Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Podčetrtek (Arhitektura d.o.o., april 2006),
 
-
Arhitekturno urbanistična delavnica Podčetrtek: Vsebinska izhodišča za urejanje podeželskega prostora Občine Podčetrtek (UL, Fakulteta za arhitekturo, oktober–november 2000).
 
(2)
Za področje načrtovanja prostorskega razvoja naselij Podčetrtek in Imeno je bila uporabljena strokovna podlaga s področja geologije:
 
-
Geološka zgradba, neotektonsko seizmična aktivnost, inženirsko-geološke in stabilitetne razmere na območju urbanistične zazidave Podčetrtka in Imena, Geološki zavod Ljubljana, 1975.
 
(3)
Kot podlaga za celovito načrtovanje naselja Podčetrtek je bil izdelan urbanistični načrt, in sicer:
 
-
Urbanistični načrt za naselje Podčetrtek (URBANISTI, d.o.o., Celje, 2008, št. proj. 28-2007).
 
(4)
Kot podlaga za posamezna območja širitve stavbnih zemljišč so bile uporabljene strokovne podlage:
 
-
Idejna zasnova ekološkega posestva Pri Krulecih, Sv. Ema, 2008 in
 
-
Urbanistični načrt za naselje Podčetrtek (URBANISTI, d.o.o., Celje, 2008, št. proj. 28-2007).
 
(5)
Z namenom zagotavljanja protipoplavne zaščite obstoječe in predvidene urbanizacije v naselju Podčetrtek so bile izdelane posebne strokovne podlage s področja upravljanja z vodami za območje Občine Podčetrtek, v okviru katere je bila izdelana tudi hidrološko-hidravlična analiza vodnega režima Sotle (M design, M. Planinšek, Celje, 2009) ter dodatna hidrološko hidravlična analiza, ki je priloga OPN, in sicer:
 
-
OPN Podčetrtek, Karte globin in razredov poplavne nevarnosti za območje Sotle od Podčetrtškega potoka do sotočja z Mestinjščico, Hidrosvet, d.o.o., št. 10/14, Celje, marec 2015.
 
(6)
Za področje (gospodarskega) razvoja je bila uporabljena strokovna podlaga:
 
-
Izhodišča razvojnega programa Obsotelja in Kozjanskega za občine: Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah in Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur, september 2005.
 
(7)
Za področje mineralnih surovin so bile uporabljene strokovne podlage:
 
-
Ocena stanja in vrednotenje ležišč tehničnega gradbenega kamna na območju Občine Šmarje pri Jelšah, Geološki zavod Slovenije, 1994,
 
-
Poročilo o geoloških razmerah posameznih nahajališč tehničnega kamna – dolomita na zahodnem območju Občine Podčetrtek, izdelal Ivan Strgar, Minervo Control, d.o.o., Ljubljana, št. 66/07-PB, datum 5. 11. 2007 ter
 
-
Idejna zasnova za izkoriščanje in sanacijo kamnolomov tehničnega kamna – dolomita na lokacijah »Lendrše« in »Rudnica – Bukov gaj« v Občini Podčetrtek/strokovne podlage za dopolnitev in spremembo občinskih prostorskih aktov Občine Podčetrtek/, izdelal Minervo Control, d.o.o., Ljubljana, št. 49/07-PB, datum januar 2008.
 
(8)
V postopku priprave OPN je bila izdelana celovita presoja akta na okolje in izdelano okoljsko poročilo, ki je priloga OPN, in sicer:
 
-
Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt Občine Podčetrtek, Oikos, d.o.o., št. 1171/09, januar 2016.
 
(9)
OPN je izdelan na podlagi naslednjih digitalnih podatkov:
 
-
prostorske sestavine dolgoročnega plana občine za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine za obdobje 1986–1990, digitalizacija: Geodetski zavod Celje, d.o.o., april 2004 (v nadaljnjem besedilu: zadnji sprejet prostorski plan občine),
 
-
digitalnega katastrskega načrta, vir: GURS, 26. 4. 2016,
 
-
katastra stavb, vir: GURS, 26. 4. 2016.
 
(10)
OPN na posameznih mestih dosledno in dobesedno izhaja iz zgoraj navedenih strokovnih podlag, vendar je nadaljnje sklicevanje na avtorska dela zaradi preglednosti v prostorskem aktu izpuščeno. V OPN so vključene smernice nosilcev urejanja prostora, ki so priloga k temu prostorskemu aktu. Vse strokovne podlage iz tega člena so priloga k temu prostorskemu aktu in se hranijo v spisu postopka pri pripravljalcu prostorskega akta.
 

1.4. Vsebina prostorskega akta

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window