Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-766/2011, stran 2209 DATUM OBJAVE: 15.3.2011

VELJAVNOST: od 30.3.2011 / UPORABA: od 30.3.2011

RS 18-766/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.3.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 18/11

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.3.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

766. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. marca 2011.
 
Št. 003-02-3/2011-9
 
Ljubljana, dne 14. marca 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-2C)

 

1. člen

 
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) se v prvem odstavku 1. člena za besedo »naročnikov« vstavi vejica, besedi »in ponudnikov« pa se nadomestita z besedami »ponudnikov in podizvajalcev«.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 2. člena se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»4.
»Enotni besednjak javnih naročil (CPV)«, sprejet z Uredbo (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) (UL L, št. 340 z dne 16. 12. 2002, str. 3), nazadnje spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 213/2008 z dne 28. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV) in direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih javnega naročanja, kar zadeva revizijo CPV (UL L, št. 74 z dne 15. 3. 2008, str. 1), je enakovredna referenčna nomenklatura, ki se uporablja pri javnem naročanju. Enotni besednjak javnih naročil je enakovreden z drugimi veljavnimi nomenklaturami. V primeru različnih razlag uporabe tega zakona se zaradi morebitnih razlik med nomenklaturama:
 
-
Enotni besednjak javnih naročil in NACE (Splošna industrijska klasifikacija ekonomskih aktivnosti v Evropskih skupnostih) iz Seznama dejavnosti na področju gradenj, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam dejavnosti na področju gradenj), uporablja nomenklatura NACE;
 
-
Enotni besednjak javnih naročil in CPC (Osrednja klasifikacija proizvodov in storitev začasna različica) iz Seznama storitev, ki je priloga uredbe, ki jo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Seznam storitev), uporablja nomenklatura CPC.«.
 
13.a točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»13.a
»Obdobje mirovanja« je obdobje po odločitvi o oddaji javnega naročila, v katerem naročnik ne sme skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ponudniki, razen če zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, ali ta zakon ne določata drugače. Obdobje mirovanja poteče z dnem, ko ponudniku, ki je zadnji prejel naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, poteče rok za uveljavitev pravnega varstva v predrevizijskem postopku, ki ga ureja zakon, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.«.
 
32. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»32.
»Skupni nabavni organ« je naročnik, ki na podlagi pooblastila drugih naročnikov:
 
-
naroča blago in/ali storitve, namenjene naročnikom, ali
 
-
izvede postopek oddaje javnega naročila za gradnje, blago ali storitve, namenjene naročnikom.«.
 
V 34. točki se črta drugi stavek.
 

3. člen

 
Tretji odstavek 9. člena se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window