Navigacija

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-464/2008, stran 1088 DATUM OBJAVE: 11.2.2008

VELJAVNOST: od 12.2.2008 / UPORABA: od 1.1.2008

RS 15-464/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 15/08

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

464. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. seji dne 31. 1. 2008 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+-----+----------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |  v eurih |
|   |ODHODKOV          |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov  | Proračun |
|   |              | leta 2008 |
+-----+----------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI       | 12.742.733|
|   |(70+71+72+73+74)      |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   | 8.973.403 |
+-----+----------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI       | 8.225.210 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in   | 7.244.710 |
|   |dobiček           |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje   |  547.000 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago  |  433.500 |
|   |in storitve         |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI      |  748.193 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |  135.000 |
|   |dohodki od premoženja    |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine  |  29.000 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni      |  33.000 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje   |  105.000 |
|   |blaga in storitev      |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki |  446.193 |
+-----+----------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI     | 1.089.503 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje   |  640.303 |
|   |osnovnih          |      |
|   |sredstev          |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje   |  449.200 |
|   |zemlj.           |      |
|   |in nematerialnega      |      |
|   |premoženja         |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE      |  120.338 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz   |  120.338 |
|   |domačih virov        |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI     | 2.523.989 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz | 1.236.872 |
|   |drugih           |      |
|   |javnofinančnih institucij  |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sred. iz    | 1.287.117 |
|   |dražavn. proračuna iz    |      |
|   |sredstev pror. EU      |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|78  |PREJETA SRED. IZ EVROPSKE  |  35.500 |
|   |UNIJE            |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |787 Prejeta sred. od drugih |  35.500 |
|   |evropskih institucij    |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|II. |SKUPAJ ODHODKI       | 12.749.844|
|   |(40+41+42+43)        |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       | 2.206.771 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |  627.440 |
|   |zaposlenim         |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |  105.971 |
|   |za socialno varnost     |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in   | 1.390.560 |
|   |storitve          |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti |  59.800 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve         |  23.000 |
+-----+----------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANFERI       | 4.366.277 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije       |  166.415 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom | 2.120.088 |
|   |in gospodinjstvom      |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim  |  504.471 |
|   |organizacijam in ustanovam |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači   | 1.575.303 |
|   |transferi          |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI    | 5.412.783 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja    | 5.292.783 |
|   |osnovnih sredstev      |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |  764.013 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi |  122.571 |
|   |pravnim in fizičnim osebam, |      |
|   |ki niso proračunski     |      |
|   |uporabniki         |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi |  641.442 |
|   |proračunskim uporabnikom  |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ   |  –7.111 |
|   |(I. – II.)         |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |              |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |      |
|   |NALOŽB           |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|IV. |PREJETA VRAČILA DANIH    |     0 |
|   |POSOJIL           |      |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV (750+751+752)    |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH    |     0 |
|   |POSOJIL           |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih  |     0 |
|   |posojil           |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih   |     0 |
|   |deležev           |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova   |     0 |
|   |privatizacije        |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     0 |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
|   |(440+441+442+443)      |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |     0 |
|   |KAPITALSKIH DEL.      |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila      |     0 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih  |     0 |
|   |deležev           |      |
|   |in naložb          |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin |     0 |
|   |iz naslova privatizacije  |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega  |     0 |
|   |premoženja v javnih skladih |      |
|   |in drugih osebah javnega  |      |
|   |prava, ki imajo premož. v  |      |
|   |svoji lasti         |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA   |     0 |
|   |POSOJILA IN SPREMEMBE    |      |
|   |KAPITALSKIH         |      |
|   |DELEŽEV (IV. – V.)     |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |              |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |     0 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |ZADOLŽEVANJE        |     0 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje   |     0 |
+-----+----------------------------+-----------+
|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)    |  76.600 |
+-----+----------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA       |  76.600 |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega   |  76.600 |
|   |dolga            |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|IX. |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA   |  –83.711 |
|   |RAČUNIH           |      |
|   |(I. + IV. + VII. – II. – V. |      |
|   |– VIII.)          |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |  –76.600 |
|   |VIII.)           |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|XI. |NETO FINANCIRANJE      |   7.111 |
|   |(VI. + VII. – VIII. – IX.) |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |  83.711 |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |      |
+-----+----------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo |  83.711 |
+-----+----------------------------+-----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window