Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-2929/2012, stran 7537 DATUM OBJAVE: 8.10.2012

VELJAVNOST: od 23.10.2012 / UPORABA: od 23.10.2012

RS 76-2929/2012

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 17.11.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/12, 139/22

Časovnica

Na današnji dan, 30.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.11.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2929. Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga državnega prostorskega načrta)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
 
(3)
Državni prostorski načrt je v decembru 2011 pod številko projekta 6859 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.
 
(4)
Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta je v septembru 2022 pod številko projekta 8576 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.
 
(5)
Grafični del sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko 1460.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v občinah Hrastnik, Laško in Radeče.
 
(3)
Postopek priprave tega državnega prostorskega načrta se je zaključil v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12), pri čemer postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden.
 
(4)
Za spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta sta bila izvedena postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
 
(5)
Oznake, navedene v 10., 11., 19., 21., 22. in 24. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo:
 
-
cesta G2-108 Hrastnik–Zidani Most z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami,
 
-
deviacija ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami,
 
-
novogradnje, prestavitve in zaščite obstoječe cestne, komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture,
 
-
vodne ureditve,
 
-
krajinske ureditve,
 
-
okoljevarstveni ukrepi in ureditve.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window