Navigacija

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 18-781/2010, stran 2215 DATUM OBJAVE: 8.3.2010

VELJAVNOST: od 23.3.2010 / UPORABA: od 23.3.2010

RS 18-781/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.3.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 18/10

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.3.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

781. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci

 
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter sklep in odločbi US v Uradnih listih RS, št. 28/06, 66/06 ter 112/06, 108/09) 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06), 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06 in 41/08), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Križevci (Uradni list RS, št. 74/02, 52/04), 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 25. redni seji 25. 2. 2010 sprejel
 

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Križevci

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Križevci tako, da določa:
 
-
Organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe
 
-
Vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe
 
-
Vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev
 
-
Pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo
 
-
Pravice in obveznosti uporabnikov ter
 
-
Vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja.
 
(2)
Sestavni del tega odloka je temeljna topografska karta oskrbovalnih območij, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo.
 

2. člen

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
 
-
pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,
 
-
sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, čistilne naprave ter druga oprema (priključki, hidranti …), ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen vodovodni sistem, hidravlično ločen od ostalih vodovodov,
 
-
javni vodovod je občinska gospodarska javna infrastruktura, sestavljena iz enega ali več transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodov, namenjena opravljanju storitev javne službe,
 
-
lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodo na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo,
 
-
zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava, namenjen lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo,
 
-
transportni vodovod je del vodovoda namenjen transportu vode iz vodnih virov do primarnih vodovodov. Na njem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode,
 
-
primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov, (objekti za obdelavo vode, vodohrani, črpališča …) namenjeno transportu pitne vode od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda. Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura,
 
-
sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezanih tehnoloških objektov (objekti za dvig ali zmanjšanje tlaka, obdelavo vode …) namenjeno neposrednemu priključevanju stavb na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod je vključeno tudi zunanje hidrantno omrežje in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na sekundarni vodovod niso objekti oziroma oprema javne infrastrukture,
 
-
hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do zunanjih hidrantov. Uporablja se za direktno gašenje požarov ali posredno gašenje požarov s priključitvijo gasilnih vozil z vgrajenimi črpalkami ali prenosnimi gasilnimi črpalkami,
 
-
vodovodni priključek (priključek stavbe) je v lasti uporabnika ter je sestavljen iz: priključnega sklopa na sekundarno omrežje, dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom, ventila pred obračunskim vodomerom, čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera), montažno-demontažnega kosa ter obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom. Meja med javnim delom vodovodnega priključka in internega vodovodnega priključka uporabnika je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom. Vodovodni priključek (priključek stavbe) na sekundarni vodovod ni objekt oziroma oprema javne infrastrukture,
 
-
vodomerni jašek je jašek, v katerem je nameščen vodomer,
 
-
odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi,
 
-
upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe ali oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom,
 
-
izvajalec je koncesionar javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Ljutomer,
 
-
kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca o objektih gospodarske javne infrastrukture,
 
-
zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca zbirnih podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi zakonov, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.
 
(2)
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

 

3. člen

 
(1)
Občina Križevci zagotavlja javno službo na celotnem območju Občine Križevci v obliki javnega podjetja, kateremu podeli koncesijo brez javnega razpisa, v obsegu in pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo.
 
(2)
Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo s pitno vodo. Lastni viri pitne vode se lahko uporabljajo za namen zagotavljanja rezervnih zmogljivosti, potrebe zalivanja, izplakovanja ali napajanja domačih živali.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window