Navigacija

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3716/2011, stran 11291 DATUM OBJAVE: 2.11.2011

VELJAVNOST: od 17.11.2011 / UPORABA: od 17.11.2011

RS 87-3716/2011

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 23.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 - ZSDH-1, 50/14, 90/15, 67/17, 65/20

Časovnica

Na današnji dan, 30.5.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

3716. Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1)

 
Razglašam Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje ener­getskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. oktobra 2011.
 
Št. 003-02-9/2011-17
 
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O POGOJIH KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE ENERGETSKEGA POTENCIALA SPODNJE SAVE (ZPKEPS-1)

 

1. člen

(namen zakona)

 
(1)
Ta zakon določa pogoje za izvajanje koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na območju Spodnje Save od Suhadola do državne meje z Republiko Hr­vaško na vodnih telesih oziroma delih vodnih teles SI1VT713, SI1VT739, SI1VT913 in SI1VT930 (v nadaljnjem besedilu: energetsko izkoriščanje Spodnje Save) in pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za izvajanje koncesije.
 
(2)
Koncesija iz prejšnjega odstavka velja za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah (v nadalj­njem besedilu: HE) Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice z izkoriščanjem vodnega potenciala Spodnje Save v celotni višini bruto padca 58 m, od gornje zajezitvene kote 191 m na obstoječi HE Vrhovo do spodnje kote 133 m, ki je kota spodnje vode HE Mokrice in hkrati načrtovana kota zajezitve HE Podsused na Hrvaškem (v nadaljnjem besedilu: območje koncesije).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Poleg pomena izrazov, uporabljenih v zakonu, ki ureja vode, in energetskem zakonu, imajo izrazi, uporabljeni v tem zakonu, naslednji pomen:
 
1.
Državna infrastruktura je državna cestna, železniška in energetska infrastruktura na vplivnem območju koncesije.
 
2.
Lokalna infrastruktura so lokalne ceste, vodovodi, ka­nalizacije in druga lokalna infrastruktura na vplivnem območju koncesije. Za lokalno infrastrukturo šteje tudi objekt terciarne stopnje čiščenja odpadnih vod na obstoječih in novih komunal­nih čistilnih napravah, ki odvajajo odpadno vodo v reko Savo na vplivnem območju koncesije.
 
3.
Obstoječa vodna, državna in obstoječa lokalna infra­struktura so infrastrukturni objekti, ki obstajajo na dan uvelja­vitve tega zakona.
 
4.
Objekti vodne infrastrukture so objekti in naprave, na­menjeni posebni rabi, in sicer ureditvi vseh pritokov reke Save ter izvedbi visokovodnih nasipov in drugih zaščitnih ukrepov pred visokimi vodami in poplavami na območju koncesije.
 
5.
Objekti energetske ureditve so jezovna zgradba s hi­dromehansko in elektro opremo, objekti ureditve struge pred pretočnimi polji in podslapju, premostitveni objekti v sklopu je­zovne zgradbe, regulacijski objekti na območju jezovne zgrad­be. Poleg tega so objekti energetske ureditve tudi objekti, ki so namenjeni izključno pridobivanju električne energije, in sicer strojnice, natočne in iztočne rampe, glavne in pomožne turbin­ske zapornice, stikališče s transformatorji, pomožni in dodatni prostori HE, deponijski prostori za hidromehansko opremo ter dostopne ceste do objektov HE.
 
6.
Objekti vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju so akumulacijski bazeni z nasipi z utrditvijo in zate­snitvijo na gorvodni in dolvodni strani pregrade ter ureditve za zmanjševanje vplivov dviga gladine v akumulacijskih bazenih na dvig nivoja podtalnice.
 
7.
Spremljajoči in pomožni objekti so vsi objekti in uredi­tve, ki so funkcionalno povezani z objekti vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju.
 
8.
Vplivno območje koncesije je območje izven območja koncesije, ki je trajno ogroženo zaradi škodljivega delovanja voda ali zavarovano zaradi doseganja ciljev upravljanja z vo­dami med kotama iz drugega odstavka prejšnjega člena ali na katerih so predvidene ureditve oziroma sanacije zaradi vpliva izgradnje HE. Vplivno območje koncesije se kot ureditveno območje določi v državnem prostorskem načrtu za vsako posa­mezno HE. Vplivno območje koncesije obsega skupno vplivno območje vsake od HE iz drugega odstavka prejšnjega člena.
 
9.
Druge HE so HE Boštanj, HE Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice.
 

3. člen

(začetek izvajanja in območje koncesije)

 
Začetek izvajanja koncesije, ki je z odločbo Vlade Repu­blike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) št. 329-00/98-15 z dne 9. novembra 2000 podeljena lastniku HE Vrhovo, ki jo je ob predhodnem soglasju koncedenta deloma prenesel na Holding Slovenske elektrarne d.o.o., le-ta pa jo je na podlagi predho­dnega soglasja koncedenta v delu, ki se nanaša na izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na območju Spodnje Save za proizvodnjo električne energije v HE Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice, prenesel na novo družbo (koncesionarja drugih HE), katere družbeniki so Holding Slovenske elektrarne, d.o.o. in Gen energija, d.o.o. ter z njima povezane družbe, ki so v njuni izključni lasti, se šteje za vsako HE posebej od dneva pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Koncesija za energet­sko izkoriščanje Spodnje Save se podeli za 50 let. Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi št. 354-01-61/97 z dne 8. 7. 2002. Vstop tretjih oseb v lastništvo družb koncesionarja HE Vrhovo in koncesionarja drugih HE je možen samo po predhodnem soglasju konceden­ta in ob upoštevanju pogojev in postopkov iz zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window