Navigacija

Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2020

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-179/2020, stran 592 DATUM OBJAVE: 31.1.2020

VELJAVNOST: od 1.2.2020 / UPORABA: od 1.2.2020

RS 7-179/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 7/20

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.2.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

179. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2020

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718, 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 11. redni seji dne 23. 1. 2020 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2020

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.286.420
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.426.537
70
  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.881.967
  700 Davki na dohodek in dobiček
2.666.707
  703 Davki na premoženje
134.950
  704 Domači davki na blago in storitve
80.310
  706 Drugi davki
0
71
  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
544.570
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
347.100
  711 Takse in pristojbine
2.500
  712 Denarne kazni
2.100
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
  714 Drugi nedavčni prihodki
192.870
72
  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
144.547
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
  721 Prihodki od prodaje zalog
0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
144.547
73
  PREJETE DONACIJE (730+731)
0
  730 Prejete donacije iz domačih virov
0
  731 Prejete donacije iz tujine
0
74
  TRANSFERNI PRIHODKI (740)
715.336
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
628.085
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU
87.251
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.860.859
40
  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.402.939
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
293.470
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.261
  402 Izdatki za blago in storitve
844.608
  403 Plačila domačih obresti
23.600
  409 Rezerve
190.000
41
  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.377.895
  410 Subvencije
82.000
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
876.600
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
89.000
  413 Drugi tekoči domači transferi
330.295
  414 Tekoči transferi v tujino
0
42
  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.971.625
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.971.625
43
  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
108.400
  430 Investicijski transferi
0
  431 Investicijski transferi
49.600
  432 Investicijski transferi
58.800
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–574.439
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
0
75
  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
  750 Prejeta vračila danih posojil
0
  751 Prodaja kapitalskih deležev
0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  
  440 Dana posojila
0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega  
    Prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.   PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)
161.626
50
  ZADOLŽEVANJE  
  500 Domače zadolževanje
161.626
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)
221.811
55
  ODPLAČILA DOLGA  
  550 Odplačila domačega dolga
221.811
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–634.624
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–60.185
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
574.439
  999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  
    splošni sklad za drugo
634.624
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kozje.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta. Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window