Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1420/2015, stran 3796 DATUM OBJAVE: 15.5.2015

VELJAVNOST: od 16.5.2015 / UPORABA: od 16.5.2015

RS 34-1420/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 34/15

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.5.2015
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1420. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), Uredbe Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 4. seji dne 21. 4. 2015 sprejel
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica

 

1. člen

 
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 59/03 in 53/11) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, z dne 24. 12. 2013), ki se uporablja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020.«
 

2. člen

 
Spremeni se 3. člen tako, da na novo glasi:
 
»(1) Upravičenci do razvojnih sredstev iz tega pravilnika so:
 
-
mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo),
 
-
strokovna društva in združenja na področju podjetništva, ki so registrirana v skladu z zakonodajo o društvih.
 
(2)
Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
 
a)
podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
 
b)
podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
 
c)
podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
 
d)
podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
 
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
 
(3)
Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti oziroma poslovno enoto v Občini Slovenska Bistrica, v kateri zaposluje najmanj 1 osebo s stalnim bivališčem v Občini Slovenska Bistrica. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Slovenska Bistrica, lahko poda vlogo samo za ukrepe oziroma investicije, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Slovenska Bistrica.
 
(4)
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
 
a)
so iz sektorjev:
 
-
ribištva in akvakulture,
 
-
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 
-
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
 
-
če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 
-
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
 
b)
nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Slovenska Bistrica ali do države,
 
c)
so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
 
d)
prejemajo državno pomoč v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13).«
 

3. člen

 
Tretji odstavek 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
 
»Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
 
Upošteva se pravilo kumulacije pri državnih pomočeh. Zgornje meje pomoči veljajo za celotno pomoč, kadar je dodeljena enotnemu podjetju po več shemah hkrati ali v kombinaciji z individualno pomočjo. Najvišji znesek pri naložbah ne sme presegati zgornje meje skupno 500.000,00 EUR v treh proračunskih letih, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali prihaja iz lokalnih, regionalnih, državnih virov ali virov Skupnosti.
 
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
 
Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.
 
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih virov.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window