Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-2022/2018, stran 6304 DATUM OBJAVE: 12.6.2018

VELJAVNOST: od 13.6.2018 / UPORABA: od 1.1.2018

RS 40-2022/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 40/18

Časovnica

Na današnji dan, 29.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2022. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl.US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZiPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 28. redni seji dne 5. 6. 2018 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2018

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2018 (Uradni list RS, št. 85/16 in 8017) se spremeni 2. točka in se glasi:
 

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
   
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.930.778
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.888.846
70
DAVČNI PRIHODKI
9.928.438
 
700 Davki na dohodek in dobiček
8.724.438
 
703 Davki na premoženje
936.000
 
704 Domači davki na blago in storitve
268.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.960.408
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.589.412
 
711 Takse in pristojbine
18.000
 
712 Denarne kazni
36.000
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
11.000
 
714 Drugi nedavčni prihodki
305.996
72
KAPITALSKI PRIHODKI
223.950
 
722 Prihodki od prodaje zemlj. in nematerialnega premoženja
 223.950
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.817.982
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.057.507
 
741 Prejeta sred. iz državn. proračuna iz sredstev pror. EU
 760.475
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
17.798.110
40
TEKOČI ODHODKI
4.302.465
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
867.153
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
139.047
 
402 Izdatki za blago in storitve
3.262.431
 
403 Plačila domačih obresti
20.834
 
409 Rezerve
13.000
41
TEKOČI TRANFERI
6.277.214
 
410 Subvencije
196.068
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.129.000
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
615.578
 
413 Drugi tekoči domači transferi
2.336.568
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.874.858
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.874.858
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
343.573
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
78.107
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
265.466
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–3.867.332
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
3.218
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
3.218
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
–3.218
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
4.212.383
50
ZADOLŽEVANJE 
4.212.383
 
500 Domače zadolževanje
4.212.383
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
439.243
55
ODPLAČILA DOLGA
439.243
 
550 Odplačila domačega dolga
439.243
 
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–97.410
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.773.140
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=III.)
3.867.332
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
97.410
 
9009 Splošni sklad za drugo
97.410
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
 

3. člen

 
Spremeni se 5. točka in se glasi:
 

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window