Navigacija

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Metlika v Občini Metlika

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-751/2018, stran 2699 DATUM OBJAVE: 16.3.2018

VELJAVNOST: od 31.3.2018 / UPORABA: od 31.3.2018

RS 17-751/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.3.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

751. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Metlika v Občini Metlika

 
 
Na podlagi 297. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) in Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list RS, št. 47/14 in 9/16) PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju mesta Metlika v Občini Metlika, po pridobitvi soglasja Agencije za energijo št. 73-12/2016-9/236 z dne 8. 6. 2017, izdaja
 

S I S T E M S K A  O B R A T O V A L N A  N A V O D I L A  
za distribucijski sistem toplote na geografskem območju mesta Metlika v Občini Metlika 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina akta)

 
(1)
Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribucijskega sistema za oskrbo s toploto (v nadaljnjem besedilu: distribucijski sistem), ki je v upravljanjudružbe PETROL, Slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: distributer toplote) za geografsko območje mesta Metlika v Občini Metlika
 
(2)
Ta akt se uporablja za distributerja toplote, odjemalce toplote (v nadaljnjem besedilu: odjemalec) in uporabnike sistema, ter tudi tiste pravne in fizične osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrževalna dela na distribucijskem sistemu ali na drugih soodvisnih objektih.
 
(3)
Ta akt določa predvsem:
 
-
opredelitev distribucijskega sistema;
 
-
tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribucijskega sistema z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe s toploto;
 
-
pogoje in način izvajanja priključitev na distribucijski sistem;
 
-
splošne pogoje za dobavo in odjem toplote;
 
-
tarifni sistem in tarifne elemente za dobavo toplote.
 
(4)
Ta akt se uporablja za distribucijski sistem na geografskem območju, navedenem v prvem odstavku tega člena, za katero je bila distributerju toplote podeljena koncesija.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
V tem aktu so uporabljeni izrazi, kot so določeni v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) in na njegovi podlagi izdanih predpisih, poleg tega pa imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
 
1.
glavni vod: je vod v distribucijskem sistemu, ki s toploto oskrbuje več kot eno stavbo in na katerega so vezani priključki;
 
2.
hišna postaja: je del toplotne postaje, namenjen prenosu toplote od priključne postaje na interne toplotne naprave odjemalca. Hišna postaja je lahko direktne ali indirektne izvedbe. Indirektna hišna postaja je hišna postaja, pri kateri je ogrevni medij distribucijskega sistema na primarni strani ločen s prenosnikom toplote od ogrevnega medija na sekundarni strani; direktna hišna postaja je hišna postaja, pri kateri interne toplotne naprave odjemalca in distribucijski sistem niso ločeni s prenosnikom toplote;
 
3.
interne toplotne naprave: so naprave, ki omogočajo izrabo toplote ogrevnega medija in zagotavljajo ustrezne bivalne in delovne razmere v stavbi. Priključene so na hišno postajo in se uporabljajo za različne vrste ogrevanja (radiatorsko, konvektorsko in talno ogrevanje, toplozračno ogrevanje in prezračevanje, klimatizacijo prostorov, pripravo tople sanitarne vode in drugo) ter tehnološke in druge namene;
 
4.
merilna naprava: je merilnik toplote na odjemnem oziroma prevzemnem mestu, ki meri dobavljeno toploto neposredno, in na katerem se odčita količina predane oziroma prevzete toplote, ki je podlaga za obračunavanje dobavljene toplote;
 
5.
merilno mesto: je mesto, kjer je nameščena merilna naprava;
 
6.
obračunska moč: je zakupljena in nastavljena moč na toplotni postaji odjemalca, ki je lahko enaka ali manjša od priključne moči toplotne postaje, določene s projektno dokumentacijo strojnih instalacij in strojne opreme internih toplotnih naprav. Obračunska moč se potrdi z zapisnikom ob nastavitvi v toplotni postaji s strani pooblaščene osebe distributerja toplote;
 
7.
obračunsko obdobje: je obdobje, za katerega se izvaja obračun stroškov za toploto in traja največ dvanajst mesecev;
 
8.
odjemalec: je vsaka fizična ali pravna oseba, ki od distributerja toplote kupuje toplo vodo, vročo vodo, paro ali hlad. Odjemalec na skupnem odjemnem mestu je skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki so priključene na skupno odjemno mesto;
 
9.
odjemno mesto: pomeni mesto, na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja količin toplote za končnega odjemalca;
 
10.
ogrevni medij: je medij v distribucijskem sistemu, s katerim se prenaša toplota;
 
11.
priključek: je vod, ki poteka od glavnega voda do toplotne postaje pri distribuciji toplote in je del distribucijskega sistema;
 
12.
priključitev: je izvedba fizične povezave priključka na obstoječi distribucijski sistem;
 
13.
priključna moč: je nazivna moč internih toplotnih naprav odjemalca, določena s projektno dokumentacijo;
 
14.
priključna postaja: je del toplotne postaje, kjer odjemalec prevzame pogodbeno količino toplote. Na eno priključno postajo je lahko priključenih več hišnih postaj;
 
15.
primarni merilnik toplote: je merilna naprava na odjemnem mestu v toplotni postaji, kjer odjemalec prevzema dobavljeno toploto. Odčitek količine dobavljene toplote na osnovi primarnega merilnika je osnova za obračun dobavljene toplote;
 
16.
razdelilnik stroškov dobavljene toplote: je preglednica deležev celotnih stroškov za toploto, ki omogoča porazdelitev stroškov toplote, ki je bila dobavljena preko skupne merilne naprave v skupni priključni postaji za več odjemalcev (uporabnikov posameznih delov stavbe) v obračunskem obdobju;
 
17.
tarifna skupina: je skupina odjemalcev, za katere veljajo enake tarifne postavke toplote;
 
18.
toplotna postaja: je vezni člen med distribucijskim sistemom (vključno s priključkom) in internimi toplotnimi napravami odjemalca. Sestavljena je iz priključne in hišne postaje in s svojim delovanjem uravnava dobavo toplote v interne toplotne naprave. Toplotne postaje so glede na ogrevni medij vročevodne, toplovodne in parne postaje;
 
19.
uporabnik sistema: je proizvajalec toplote, ki dobavlja toploto v distribucijski sistem, ali odjemalec, ki odjema toploto iz distribucijskega sistema;
 
20.
varnostni pas distribucijskega sistema (v nadaljnjem besedilu: varnostni pas): je območje širine 1,0 metra na vsako stran zunanjega gabarita elementov distribucijskega sistema.
 

II. OPREDELITEV DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

 

3. člen

(distribucijski sistem)

 
(1)
Distribucijski sistem je sistem povezanih naprav, objektov in vodov za transport ogrevnega medija, vključno s proizvodnimi napravami, s črpališči, z glavnim vodom in priključki do odjemnega mesta. Meje lastništva med distribucijskim sistemom in internimi toplotnimi napravami odjemalca določa Shematični prikaz toplotne postaje in meja lastništva med distributerjevimi napravami in odjemalčevimi napravami iz Priloge 1 (v nadaljnjem besedilu: Shema), ki je sestavni del tega akta.
 
(2)
Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem distribucijskega sistema, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad distribucijskim sistemom ter nadziranjem vseh posegov v varnostnem pasu, je distributer toplote dolžan zagotavljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega sistema.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window