Navigacija

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-146/2013, stran 493 DATUM OBJAVE: 18.1.2013

VELJAVNOST: od 19.1.2013 / UPORABA: od 19.1.2013

RS 4-146/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 4/13

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

146. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2013

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 8. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 15. redni seji dne 10. 1. 2013 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Ljubno za leto 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Ljubno za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni skupin kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 3.534.346,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |davčni prihodki             | 2.133.806,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 davki na dohodek in dobiček     | 2.017.648,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 davki na premoženje         |   56.166,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 domači davki na blago in in storitve |   59.992,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |nedavčni prihodki            |  207.274,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 udeležba na dobičku in dohodki    |  123.604,00|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 takse in pristojbine         |   1.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 drugi nedavčni prihodki       |   82.670,31|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |kapitalski prihodki           |  123.516,19|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 prihodki od prodaje zgradb      |    659,19|
|   |in prostorov               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 prihodki od prodaje zemljišč     |  122.857,00|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |prejete donacije             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |transferni prihodki           | 1.069.749,97|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 transferni prihodki         |  202.576,05|
|   |iz drugih javnofinančnih institucij   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 prejeta sredstva iz državnega    |  867.173,92|
|   |proračuna in sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 3.534.346,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |tekoči odhodki              |  964.990,16|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 plače in drugi izdatki zaposlenim  |  190.648,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 prispevki delodajalcev za socialno  |   25.150,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 izdatki za blago in storitve     |  668.389,16|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 rezerve               |   80.803,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |tekoči transferi             | 1.002.117,62|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 subvecije              |  104.799,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 transferi posameznikom        |  608.155,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 transferi nepridobitnim organizacijam|   87.251,12|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 drugi tekoči domači transferi    |  201.912,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |investicijski odhodki          | 1.559.238,69|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.559.238,69|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |investicijski transferi         |   8.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 investicijski transferi pravnim   |   8.000,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK           |       0|
|   |ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |prejeta vračila danih posojil      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |dana posojila in povečanje kapitalskih  |       0|
|   |deležev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 dana posojila in povečanje      |       0|
|   |kapitalskih deležev           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |zadolževanje               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
|   |                     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |odplačila dolga             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 odplačila dolga           |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  319.490,10|
|   |RAČUNIH                 |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |9009 splošni sklad za drugo       |  319.490,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window