Navigacija

Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-2495/2011, stran 7401 DATUM OBJAVE: 1.7.2011

VELJAVNOST: od 2.7.2011 / UPORABA: od 2.7.2011

RS 53-2495/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 53/11

Časovnica

Na današnji dan, 20.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.7.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2495. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 7. redni seji dne 28. 6. 2011 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |   v EUR|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/podskupina kontov          |  Proračun|
|   |                      |    2011|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 4.780.600|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 2.549.409|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.056.182|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.933.874|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   64.470|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   57.838|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  493.227|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   24.437|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   2.181|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   1.122|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |  465.487|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |  167.913|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |   83.787|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   84.126|
|   |in neopredmetenih dolg. sred.        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije            |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             | 2.063.278|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      | 1.066.305|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz |  996.973|
|   |sred. proračuna EU             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 6.424.319|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  688.676|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  172.516|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   27.196|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  471.796|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   17.168|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI              | 1.083.664|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   50.637|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  605.576|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |  143.453|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  283.998|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 4.509.149|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 4.509.149|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSERI           |  142.830|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |   21.760|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  121.070|
|   |uporabnikom                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  | –1.643.718|
|   |II.)                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   1.099|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)     |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |   1.099|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |   1.099|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. |     0|
|   |(44)                    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ. |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih delež.      |     0|
|   |in finančnih naložb             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |   1.099|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)              | 1.501.139|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                | 1.501.139|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           | 1.501.139|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (55)            |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SRED.           |  –141.480|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       | 1.501.139|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              | 1.643.718|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  141.480|
|   |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (www.obcina@sveti-jurij.si).
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window