Navigacija

Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 9-55/1992, stran 103 DATUM OBJAVE: 17.7.1992

VELJAVNOST: od 17.7.1992 / UPORABA: od 17.7.1992

RS (mednarodne) 9-55/1992

Verzija 12 / 12

Čistopis se uporablja od 12.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 2/93, 3/93, 9/93, 5/99, 2/03, 9/08, 13/11, 9/13, 5/17, 8/18

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.1.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

55. Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo

 
 

AKT O NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA
glede konvencij organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo

 
Ob upoštevanju:
 
* določb temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije;
 
* določb deklaracije o neodvisnosti, s katerimi Republika Slovenija:
 
-
razglaša svojo samostojnost in neodvisnost, se kot mednarodnopravni subjekt v polnem pomenu besede ter v skladu z načeli združevanja suverenih držav v Evropi povezuje z drugimi državami, želi postati članica OZN, se vključi v KEVS, Svet Evrope, v Evropsko skupnost in druge povezave držav;
 
-
spoštuje načela mednarodnega prava in v skladu s pravnim nasledstvom določbe mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila SFR Jugoslavija in se nanašajo na ozemlje Republike Slovenije;
 
* določbe ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, da vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Republike Slovenije pregled mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na Republiko Slovenijo, na podlagi katerega Državni zbor Republike Slovenije sprejme akt o notifikaciji teh mednarodnih pogodb;
 
* dejstva, da je Republika Slovenija mednarodno priznana.
 
Ta akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je Republika Slovenija pravna naslednica naslednjih mednarodnih sporazumov, katerih članica je bila bivša SFR Jugoslavija:
 
A.
Konvencije OZN
 
1.
Konvencija o privilegijih in imunitetah Združenih narodov; (Priloga PDF)
 
New York, 13. februar 1946, objavljena v Uradnem listu FLRJ, št. 20/50;
 
2.
Konvencija o privilegijih in imunitetah specializiranih agencij;
 
New York, 21. november 1947, objavljena v Uradnem vestniku Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 4/52 in v Uradnem listu FLRJ, št. 8/59, 11/60, 10/64, 5/68, 36/70, 11/79;
 
Republika Slovenija bo uporabljala konvencijo za naslednje specializirane agencije: MOD, FAO, UNESCO, IMF, IBRD, WHO, UPU, ITU, WMO, 1FAD in WIPO, IDA IFC
 
3.
Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih;
 
Dunaj, 18. april 1961, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/64;
 
4.
Fakultativni protokol k Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih, ki se nanaša na obvezno reševanje sporov; (Priloga PDF)
 
Dunaj, 18. april 1961, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/64;
 
5.
Dunajska konvencija o konzularnih odnosih; (Priloga PDF)
 
Dunaj 24. april 1963, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/66;
 
6.
Konvencija o specialnih misijah;
 
New York, 8. 12. 1969, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 19/75;
 
7.
Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločinov proti mednarodno zaščitenim osebam, vključno z diplomatskimi agenti;
 
New York; 14. december 1973, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 54/76;
 
8.
Dunajska konvencija o predstavljanju držav v njihovih odnosih z mednarodnimi organizacijami univerzalnega značaja;
 
Dunaj, 14. 3. 1975, (še ni v veljavi), objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/77;
 
9.
Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida; (Priloga PDF)
 
New York, 9. december 1948, objavljena v Uradnem vestniku Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 2/50;
 
10.
Konvencija o preprečevanju in odpravljanju trgovine z osebami in izkoriščanje prostituiranja drugih; (Priloga PDF)
 
Lake Sucess, New York, 21. 3. 1950, objavljena v Uradnem vestniku Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 2/51;
 
11.
Konvencija o odpravi suženjstva, trgovine s sužnji, ustanov in prakse podobne suženjstvu; (Priloga PDF)
 
Ženeva, 7. 9. 1956, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/58;
 
12.
Mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije;
 
New York, 7. marec 1966, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 6/67;
 
13.
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah;
 
New York, 16. december 1966, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/71;
 
14.
Mednarodni pakt o političnih in državljanskih pravicah;
 
New York, 16. december 1966, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/71;
 
Državni Zbor Republike Slovenije daje naslednjo izjavo: Republika Slovenija priznava v skladu z 41. členom Mednarodnega pakta o političnih in državljanskih pravicah pristojnost Komiteja za človekove pravice, da raziskuje pritožbe, ki jih država, ki je dala tako izjavo, vloži zoper drugo državo, ki mora tudi biti vezana z isto izjavo, za neizpolnjevanje obveznosti iz mednarodnega pakta.
 
15.
Konvencija o nezastaranju vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti;
 
New York, 26. november 1968, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 50/70;
 
16.
Mednarodna konvencija o zatiranju in kaznovanju zločina apartheida;
 
New York, 30. 11. 1973, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/75;
 
17.
Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije proti ženskam;
 
New York, 18. december 1979, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/81;
 
18.
Konvencija o političnih pravicah žensk; (Priloga PDF)
 
New York, 31. 3. 1953, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/54;
 
19.
Konvencija o državljanstvu poročenih žensk;
 
New York, 20. 2. 1957, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/58;
 
20.
Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah;
 
New York, 20. november 1989, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/90;
 
21.
Konvencija o statusu beguncev
 
Ženeva, 28. julij 1951; objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/60;
 
22.
Protokol o statusu beguncev;
 
New York, 31. januar 1967. objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 17/67;
 
23.
Konvencija o statusu oseb brez državljanstva; (Priloga PDF)
 
New York, 28. september 1954, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/59:
 
24.
Dunajska konvencija o pogodbenem pravu;
 
Dunaj, 23. maj 1969, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 30/72;
 
25.
Dunajska konvencija o nasledstvu držav v pogledu pogodb;
 
Dunaj, 23. avgust 1978, (še ni v veljavi), objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/80;
 
26.
Mednarodna konvencija proti jemanju talcev;
 
New York, 17. december 1979, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/84;
 
27.
Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja;
 
Ženeva, 13. november 1979, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/86;
 
28.
Protokol h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz 1979 o dolgoročnem financiranju programa za opazovanje in ovrednotenje emisije onesnaževalcev zraka v Evropi;
 
Ženeva, 28. september 1984, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/87;
 
29.
Dunajska konvencija o zaščiti ozonskega plašča;
 
Dunaj, 22. marec 1985, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/90;
 
30.
Montrealski protokol o substancah, ki škodujejo ozonskemu plašču;
 
Montreal, 16. september 1987, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 16/90;
 
31.
Enotna konvencija o mamilih iz 1961, spremenjena in dopolnjena s Protokolom z dne 25. marca 1972; (Priloga PDF)
 
New York, 8. avgust 1975, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/64, 3/78;
 
32.
Konvencija o psihotropnih substancah;
 
Dunaj, 21. februar 1971, objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 40/73;
 
33.
Konvencija Združenih narodov proti prepovedani trgovini z mamili in psihotropnimi substancami;
 
Dunaj, 20. december 1988, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 14/90;
 
Ob notifikaciji nasledstva bo Republika Slovenija obvestila Generalnega sekretarja OZN. da je za izdajanje dovoljenj za promet z opojnimi drogami v Republiki Sloveniji pristojno Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo, za kontrolo prometa z opojnimi drogami pa Republiški sanitarni inšpektorat.
 
34.
Konvencija o uveljavljanju alimentacijskih zahtevkov v tujini; (Priloga PDF)
 
New York. 20. junij 1956. objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 2/60;
 
V skladu z 2. členom bo dolžnosti organa za zvezo opravljalo Ministrstvo za zdravstvo, socialno varstvo in družino.
 
35.
Konvencija o carinskih olajšavah v turizmu;
 
New York. 4. 6. 1954, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/60;
 
36.
Carinska konvencija o začasnem uvozu privatnih cestnih vozil;
 
New York, 4. 6. 1954, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/60;
 
37.
Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR karneta (Konvencija TIR);
 
Ženeva, 15. 1. 1959 in 14. 11. 1975, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/61 (za besedilo iz 1959); za sedaj veljavno besedilo je SFRJ deponirala ratifikacijski instrument 20. 9. 1977, objavljeno pa je v Uradnem listu RS, št. 35/92 (Mednarodne pogodbe, št. 9);
 
38.
Konvencija in statut o tranzitu;
 
Barcelona, 20. 4. 1921, objavljena v Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije, št. 148-1. V z dne 3. 7. 1930;
 
39.
Deklaracija o graditvi velikih cest za mednarodni promet; (Priloga PDF)
 
Ženeva, 16. 9. 1950, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/60;
 
40.
Sporazum o označevanju gradbišč na cestah; (Priloga PDF)
 
Ženeva, 16. 12. 1955, objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/57;
 
41.
Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga (CMR); (Priloga PDF)
 
Ženeva, 19. maj 1956, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/58, 1/59, 12/61, 1/63, 4/63 in 12/75;
 
42.
Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR);
 
Ženeva, 30. september 1957, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 61/70, 59/72;
 
a)
Protokol k zgornjemu sporazumu;
 
New York, 21. 8. 1975, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/77;
 
43.
Konvencija o cestnem prometu;
 
Dunaj, 8. 11. 1968, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 6/78;
 
V skladu s četrtim odstavkom 45. člena se za razločevanje Republike Slovenije v mednarodnem prometu vozil za vozila, ki so registrirana v Republiki Sloveniji določa znak SLO.
 
44.
Evropski sporazum, ki dopolnjuje Konvencijo o cestnem prometu z dne 8. 11. 1968;
 
Ženeva, 1. 5. 1971, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 8/77;
 
45.
Evropski sporazum o glavnih mednarodnih prometnih žilah;
 
Ženeva, 15. 11. 1975, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 5/80;
 
46.
Evropski sporazum o najpomembnejših železniških progah;
 
Ženeva, 31. 5. 1985, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/89;
 
47.
Mednarodna konvencija o usklajevanju mejnih kontrol blaga;
 
Ženeva, 21. 10. 1982, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/85;
 
48.
Sporazum o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja;
 
Lake Success, New York, 22. 11. 1950, objavljen v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 17/52;
 
49.
Protokol k sporazumu o uvozu predmetov prosvetnega, znanstvenega in kulturnega značaja;
 
Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da izraz "pâte a papier", vsebovan v točkah i) in ii) priloge H k protokolu, v prevodu pomeni "celuloza za izdelavo papirja" in ne "papirna kaša", kot je sicer navedeno v slovenskem in srbohrvaškem prevodu protokola ob njegovi ratifikaciji.
V slovenskem prevodu točke ii) priloge H k protokolu se tudi črta beseda "knjig", in sicer zaradi uskladitve prevoda z izvirnim besedilom.
 
Nairobi, 26. 11. 1976, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 7/81;
 
50.
Konvencija o teritorialnem morju in zunanjem pasu;
 
Ženeva, 29. 4. 1958, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/65;
 
51.
Konvencija o odprtem morju;
 
Ženeva, 29. 4. 1958, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/65;
 
52.
Konvencija o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katero se lahko šteje, da ima čezmerno travmatične učinke, ali da deluje brez razlike v pogledu ciljev;
 
Ženeva, 10. 10. 1980, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 3/82;
 
53.
Konvencija o priznanju in izvršitvi tujih arbitražnih odločb;
 
New York, 10. 6. 1958, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 11/81;
 
54.
Evropska konvencija o mednarodni trgovinski arbitraži; (Priloga PDF)
 
Ženeva, 21. 4. 1961, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/63;
 
55.
Mednarodni sporazum o ustanovitvi Univerze za mir;
 
New York, 5. 12. 1980, objavljen v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 8/83, 1/85;
 
56.
Konvencija o cestnem prometu;
 
Ženeva, 19. september 1949, objavljena v Uradnem listu FLRJ – Mednarodne pogodbe, št. 76/57;
 
57.
Konvencija o registriranju v vesolje lansiranih objektov;
 
New York, 12. november 1974, objavljena v Uradnem listu SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 1/79.
 
B.
Konvencije sprejete v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo:
 
1.
Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodne agencije za atomsko energijo; (Priloga PDF)
 
Dunaj, 1. 7. 1960, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/64;
 
3.
Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala;
 
Dunaj, 1979, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 9/85;
 
4.
Sistem za poročanje o incidentih IAEA (IAEA-IRS);
 
Dunaj, 14. 5. 1986, objavljen v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 1/87;
 
5.
Konvencija o zgodnjem obveščanju o jedrskih nesrečah;
 
Dunaj, 26. 9. 1986, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 15/89;
 
6.
Konvencija o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti;
 
Dunaj, 26. 9. 1986, objavljena v Uradnem listu SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 4/91.
 
 
Št. 320-06/92-4/1-1
 
Ljubljana, dne 1. julija 1992.
 
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik dr. France Bučar l. r.
 
 

TIR CONVENTION 1975*

Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR carnets

 

THE CONTRACTING PARTIES

DESIRING to facilitate the international carriage of goods by road vehicle.

CONSIDERING that the improvement of the conditions of transport constitutes one of the factors essential to the development of cooperation among them.

DECLARING themselves in favour of a simplification and a harmonization of administrative formalities in the field of international transport, in particular at frontiers.

HAVE AGREED as follows:

CHAPTER I

GENERAL

a) DEFINITIONS

Article 1

For the purpose of this Convention:

a) the term "TIR operation" shall mean the transport of goods from a Customs office of departure to a Customs office of destination under the procedure, called the "TIR procedure", laid down in this Convention;

b) the term "import or export duties and taxes" shall mean Customs duties and all other duties, taxes, fees and other charges which are collected on, or in connexion with, the import or export of goods, but not including fees and charges limited an amount to the approximate cost of services rendered;

c) the term "road vehicle" shall mean not only any power-driven road vehicle but also any trailer or semi-trailer designed to be coupled thereto;

d) the term "combination of vehicles" shall mean coupled vehicles which travel on the roads as a one;

e) the term "container" shall mean and article of transport equipment (lift-van, movable tank or other, similar structure);

I. fully or partially enclosed to constitute a compartment intended for containing goods;

II. of a permanent character and accordingly strong enough to be suitable for repeated use;.

III. specially-designed to facilitate the transport of goods by one of more modes of transport without intermediate reloading;

IV. designed for ready handling, particularly when being transferred from one mode of transport to another;

V. designed to be easy to fill and to empty; and

VI. having an internal volume of one cubic metre or more;

"Demountable bodies" are to be treated as containers;

f) the terra "Customs Office of departure" shall mean any Customs office of a Contracting Party where the international transport of a load or part-load of goods under the TIR procedure begins;

g) the term "Customs office of destination" shall mean any Customs office of a Contracting Party where the international transport of a load or part-load of goods under the TIR procedure ends;

h) the term "Customs office en route" shall mean any Customs office of a Contracting Party through which a road vehicle, combination of vehicles or container is imported or exported in the course of a TIR operation;

j) the term "person" shall mean both natural and legal persons;

k) the term "heavy or bulky goods" shall mean any heavy or bulky object which because of its weight, size or nature is not normally carried in a closed road vehicle or closed contailer;

l) the term "guaranteeing association" shall mean an association approved by the Customs authorities of a Contracting Party to act as surely for persons using the TIR procedure.

b) SCOPE

Article 2

This Convention shall apply to the transport of goods without intermediate reloading, in road vehicles, combinations of vehicles or in containers, across one or more frontiers between a Customs office of departure of one

Contracting Party and a Customs office of destination of another or of the same Contracting Party, provided that some portion of the journey between the beginning and the end of the TIR operation is made by road.

Article 3

For the provisions of this Convention to become applicable:

a) the transport operations must be performed:

I. by means of road vehicles, combinations of vehicles or containers previously approved under the conditions set forth in Chapter III (a); or

II. by means of other road vehicles, other combinations of vehicles or other containers under the conditions set forth in Chapter III (c);

b) the transport operations must be quaranteed by associations approved in accordance with the provisions of article 6 and must be performed under cover of a TIR carnet, which shall conform to the model reproduced in annex 1 to this Convention.

c) PRINCIPLES

Article 4

Goods carried under the TIR procedure shall not be subjected to the payment or deposit of import or export duties and taxes at Customs offices en route.

Article 5

1. Goods carried under the TIR procedure in sealed road vehicles, combinations of vehicles or containers shall not as a general rule be subjected to examination at Customs offices en route.

2. However, to prevent abuses, Customs authorities may in exceptional cases, and particularly when irregularity is suspected, carry out an examination of the goods at such offices.

CHAPTER II

ISSUE OF TIR CARNETS LIABILITY OF GUARANTEEING ASSOCIATIONS

Article 6

1. Subject to such conditions and guarantees as it shall determine, each Contracting Party may authorize associations to issue TIR carnets, either directly or through corresponding associations, and to act as guarantors.

2. An association shall not be approved in any country unless its guarantee also covers the liabilities incurred in that country in connexion with operations under cover of TIR carnets issued by foreign associations affiliated to the same international organization as that to which it is itself affiliated.

Article 7

TIR carnet forms sent to the guaranteeing associations by the corresponding foreign associations or by international organizations shall not be liable to import and export duties and faxes and shall be free of import and export prohibitions and restrictions.

Article 8

1. The guaranteeing association shall undertake to pay the import or export duties and taxes, together with any default interest, due under the Customs laws and regulations of the country in which an irregulanty has been noted in connexion with a TIR operation. It shall be liable, jointly and severally with the persons from whom the sums mentioned above are due, for payment of such sums.

2. In cases where the laws and regulations of a Contracting Party do not provide for payment of import or export duties and taxes as provided for in paragraph 1 above, the guaranteeing association shall undertake to pay; under the same conditions, a sum equal to the amount of the import or export duties and taxes and any default interest.

3. Each Contracting Party shall determine the maximum sum per TIR carnet, which may be claimed from the guaranteeing association on the basis of the provisions of paragraphs 1 and 2 above.

4. The liability of the guaranteeing association to the authorities of the country where the Customs office of departure is situated shall commence at the time when the TIR carnet is accepted by the Customs office. In the succeding countries through which goods are transported under the TIR procedure, this liability shall commence at the time when the goods are imported or, where the TIR operation has been suspended under article 26. paragraphs 1 and 2, at the time when the TIR carnet is accepted by the Customs office where the TIR operation is resumed.

5. The liability of the guaranteeing association shall cover not only the goods which are enumerated in the TIR carnet but also any goods which, through not enumerated therein; may be contained in the sealed section of the road vehicle or in the seated container if shall not extend to any other goods.

6. For the purpose of determining the duties and taxes mentioned in paragraphs 1 and 2 of this article, the particulars of the goods as entered in the TIR carnet shall, in the absence of evidence to the contrary, be assumed to be correct.

7. When payment of sums mentioned in paragraphs 1 and 2 of this article becomes due, the competent authorities shall so far as possible require payment from the person or persons directly liable before making a claim against the guaranteeing association.

Article 9

1. The. guaranteeing association shall fix the period of validity of the TIR carnet by specifying a final date of validity after which the carnet may not be presented for acceptance at the Customs office of departure.

2. Provided that it has been accepted by the Customs office of departure on or before the final date of validity, as provided for in paragraph 1 of this article, the carnet shall remain valid until the termination of the TIR operation at the Customs office of destination.

Article 10

1. The TIR carnet may be discharged unconditionally or conditionally; where discharge is conditional this shall be on account of facts connected with the TIR operation itself. These facts shall be clearly indicated in the TIR carnet.

2. When the Customs authorities of a country have discharged a TIR carnet unconditionally they can no longer claim from the guaranteeing association payment of the sums mentioned in article 8, paragraphs 1 and 2, unless the certificate of discharge was obtained in an improper of fraudulent manner.

Article 11

1. Where a TIR carnet has not been discharged or has been discharged conditionally, the competent authorities shall not have the right to claim payment of the sums mentioned in article 8, paragraphs 1 and 2, from the guaranteeing association unless, within a period of one year from the date of acceptance of the TIR carnet by those authorities, they have notified the association in writing of the nondischarge of conditional discharge. The same provision shall apply where the certificate of discharge was obtained in an improper of fraudulent manner, save that the period shall be two years.

2. The claim for payment of the sums referred to in article 8, paragraphs 1 and 2, shall be made to the guaranteeing association at the earliest three months after the date on which the association was informed that the carnet had not been discharged or had been discharged conditionally or that the certificate of discharge had been obtained in an improper of fraudulent manner and at the latest not more than two years after that date. However, in cases which, during the above mentioned period of two years, become the subject of legal proceedings, any claim for payment shall be made within one year of the date on which the decision of the court becomes enforceable.

3. The guaranteeing association shall have a period of three months, from the date when a claim for payment is made upon it, in which to pay the amounts claimed. The sums paid shall be reimbursed to the association if, within the two years following the date on which the claim for payment was made, it has been established to the satisfaction of the Customs authorities that no irregularity was committed in connexion with the transport operation in question.

CHAPTER III

TRANSPORT OF GOODS UNDER TIR CARNET

a) APPROVAL OF VEHICLES AND CONTAINERS

Article 12

In order to fall within the provisions of sections a) and b) of this Chapter, every road vehicle must as regards its construction and equipment fulfill the conditions set out in annex 2 to this Convention and must have been approved according to the procedure laid down in annex 3 to this Convention. The certificate of approval shall contorm to the specimen reproduced in annex 4.

Article 13

1. To fall within the provisions of sections a) and b) of this Chapter, containers must be constructed in conformity with the conditions laid down in Part I of annex 7 and must have been approved according to the procedure laid down in Part II of that annex.

2. Containers approved for the transport of goods under Customs seal in accordance with the Customs Convention on Containers, 1956, the agreements arising therefrom concluded under the auspices of the United Nations, the Customs Convention on Containers, 1972 or any international instruments that may supersede or modify the latter Convention, shall be considered as complying with the provisions of paragraph I above and must be accepted for transport under the TIR procedure without further approval.

Article 14

1. Each Contracting Party reserves the right to refuse to recognize the validity of the approval of road vehicles or containers which do not meet the conditions set forth in articles 12 and 13 above. Nevertheless, Contracting Parties shall avoid delaying traffic when the defects found are of minor importance and do not involve any risk of' smuggling.

2. Before it is used again for the transport of goods under Customs seal, any road vehicle or container which no longer meets the conditions which justified its approval, shall be either restored to its original state, or presented for reapproval.

b) PROCEDURE FOR TRANSPORT UNDER COVER OF A TIR CARNET

Article 15

1. No special Customs document shall be required in respect of the temporary importation of a road vehicle, combination of vehicles or container carrying goods under cover of the TIR procedure. No guarantee shall be required for the road vehicle of combination of vehicles or container.

2. The provisions of paragraph 1 of this article shall not prevent a Contracting Part from requiring the fulfillment at the Customs office of destination of the formalities laid down by its national regulations to ensure that, once the TIR operation has been completed the road vehicle, the combination of vehicles or the container will be re-exported.

Article 16

When a road vehicle or combination of vehicles is carrying out a TIR operation, one rectangular plate bearing the inscription "TIR" and conforming to the specifications given in annex 5 to this Convention, shall' be affixed to the front and another to the rear of the road vehicle or combination of vehicles. These plates shall be so placed as to be clearly, visible and shall be removable.

Article 17

1. A single TIR carnet shall be made out in respect of each road vehicle of container. However, a single TIR carnet may be made out in respect of a combination of vehicles or for several containers loaded on to a single road vehicle or on to a combination of vehicles. In that case the TIR manifest of the goods covered by the TIR carnet shall list separately the contents of each vehicle in the combination of vehicles or of each container.

2. The TIR carnet shall be valid for one journey only. It shall contain at least the number of detachable vouchers for Customs acceptance and for discharge which are necessary for the transport operation in question.

Article 18

"A. TIR operation may involve several Customs offices of departure and destination, but the total number of Customs offices of departure and destination shall not exceed four. The TIR carnet may only be presented to Customs offices of destination if all Customs offices of departure have accepted the TIR carnet."

Article 19

The goods and the road vehicle, the combination of vehicles or the container shall be produced with the TIR carnet at the Customs office of departure. The Customs authorities of the country of departure shall take such measures as are necessary for satisfying themselves as to the accuracy of the goods manifest and either for affixing the Customs seals or for checking Customs seals affixed under the responsibility of the said Customs authorities by duty authorized persons.

Article 20

For journeys in the territory of their country; the Customs authorities may fix a time-limit and require the road vehicle, the combination of vehicles or the container to follow a prescribed route.

Article 21

At each Customs office en route and at Customs offices of destination, the road vehicle, the combination of vehicles or the container shall be produced for purposes of control to the Customs authorities together with the load and the TIR carnet relating thereto.

Article 22

1. As a general rule and except when they examine the goods in accordance with article 5, paragraph 2, the Customs authorities of the Customs offices en route of each of the Contracting Parties shall accept the Customs seals of other Contracting Parties, provided that they are intact. The said Customs authorities may, however, if control requirements make it necessary, add their own seals.

2. The Customs seals thus accepted by a Contracting Party shall have in the territory of that Contracting Party the benefit of the same legal protection as is accorded to the national seals.

Article 23

The Customs authorities shall not

– require road vehicles, combinations of vehicles or containers to be escorted at the earners expense on the territory of their country;

– require examination en route of road vehicles, combinations of vehicles or containers and their loads except in special cases.

Article 24

If the Customs authorities conduct an examination of the load of a road vehicle, combination of vehicles or container in the course of the journey or at a Customs office en route, they shall record on the TIR carnet vouchers used in their country, on the corresponding counterfoils, and on the vouchers remaining in the TIR carnet, particulars of the new seals affixed and of the controls earned out.

Article 25

If the Customs seals are broken en route otherwise than in the circumstances of articles 24 and 35, or if any goods are destroyed or damaged without breaking of such seals, the procedure laid down in annex 1 to this Convention for the use of the TIR carnet shall, without prejudice to the possible application of. the provisions of national law, be followed, and the certified report in the TIR carnet shall be completed.

Article 26

1. When transport under cover of a TIR carnet takes place in part in the territory of a State which is not a Contracting Party to this Convention, the TIR operation shall be suspended during that part of the journey. In that case, the Customs authorities of the Contracting Party on whose territory the journey continues shall accept the TIR carnet for the resumption of the TIR operation, provided that the Customs seals and/or identifying marks have remained intact.

2. The same shall apply where for a part of the journey the TIR carnet is not used by the holder of the carnet in the territory of a Contracting Party because of the existence of simpler Customs transit procedures or when the use of a Customs transit regime is not necessary.

3. In such cases the Customs offices where the TIR operation is suspended or resumed shall be deemed to be Customs offices of exit en route and Customs offices of entry en route respectively.

Article 27

Subject to the provisions of this Convention and in particular of article 18, another Customs office of destination may be substituted for a Customs office of destination originally indicated.

Article 28

Or arrival of the load at the Customs office of destination, and provided that the goods are then placed under another system of Customs control or are cleared for home use discharge of the TIR carnet shall take place without delay.

c) PROVISIONS CONCERNING TRANSPORT OF HEAVY OR BULKY GOODS

Article 29

1. The provisions of this section apply only to the' transport of heavy or bulky goods as defined in article 1, subparagraph k), of this Convention.

2. Where the provisions of this section apply, heavy or bulky goods may, if the authorities at the Customs office of departure so decide, be earned by means of non-sealed vehicles or containers.

3. The provisions of this section shall apply only if, in the opinion of the authorities at the Customs office of departure, the heavy of bulky goods carried and any accessones carried with them can be easily identified by reference to the description given, or can be provided with Customs seals and/or identifying marks so as to prevent and substitution, or removal of the goods; without it being obvious.

Article 30

All the provisions of this Convention, save those to which the special provisions of this section make an exception, shall apply to the transport of heavy or bulky goods under the TIR procedure.

Article 31

The liability of the guaranteeing association shall cover not only the goods enumerated in the TIR carnet, but also any goods which, though not enumerated in the carnet, are on the load platform or among the goods enumerated in the TIR carnet.

Article 32

The cover and all vouchers of the TIR carnet shall bear the endorsement "heavy or bulky goods" in bold letters in English or in French.

Article 33

The authorities at the Customs office of departure may require such packing lists, photographs, drawings, etc., as are necessary for the identification of the goods carried to be appended to the TIR carnet. In this case they shall endorse these documents, one copy of the said documents shall be attached to the inside of the cover page of the TIR carnet, and all the manifests of the TIR carnet shall include a reference to such documents.

Article 34

The authorities at the Customs offices en route of each of the Contracting Parties shall accept the Customs seals and/or identifying marks affixed by the competent authorities of other Contracting Parties. They may, however, affix additional seals and/or identifying marks; they shall record particulars of the new seals and/or identifying marks on the vouchers of the TIR carnet used in their country, on the corresponding countertoils and on the voucher remaining in the TIR carnet.

Article 35

If Customs authorities conducting an examination of the load at a Customs office en route or in the course of the journey are obliged to break seals and/or remove identifying marks, they shall record the new seals an/or identifying marks on the vouchers of the TIR carnet used in their country, on the corresponding counterfoils and on the vouchers remaining in the TIR carnet.

CHAPTER IV

IRREGULARITIES

Article 36

Any breach of the provisions of this Convention shall render the offender liable, in the country where the offence was committed, to the penalties prescribed by the law of that country.

Article 37

When it is not possible to establish in which territory an irregulanty occurred, it snail be deemed to have been committed in the territory of the Contracting Party where it is detected.

Article 38

1. Each of the Contracting Parties shall have the right to exclude temporarily of permanently from the operation of this Convention any person guilty of a serious offence against the Customs laws or regulations applicable to the international transport of goods.

2. This exclusion shall be notified immediately to the Customs authorities of the Contracting party on whose territory the person concerned is established or resident, and also to the guaranteeing association(s) in the country where the offence has been committed.

Article 39

When TIR operations are accepted as being otherwise in order:

1. The Contracting Parties shall disregard minor discrepancies in the observance of time-limits or routes prescribed.

2. Likewise, discrepancies between the particulars on the goods manifest of the TIR carnet and the actual contents of a road vehicle, combination of vehicles or container shall not be considered as infringements of the Convention by the holder of the TIR carnet when evidence is produced to the satisfaction of the competent authorities that these discrepancies were not due to mistakes committed knowingly or through negligence at the time when the goods were loaded or dispatched or when the manifest was made out.

Article 40

The Customs administrations of the countries of departure and of destination shall not consider the nolder of the TIR carnet responsible for the discrepancies which may be discovered in those countries, when the discrepancies in fact relate to the Customs procedures which preceded or followed a TIR operation and in which the -holder was not involved.

Article 41

When it is established to the satisfaction of the Customs authorities that goods specified on the manifest of a TIR carnet have been destroyed or have been irrecoverably lost by accident or lorce majeure or that they are short by reason of their nature, payment of the duties and taxes normally due shall be waived.

Article 42

On receipt from a Contracting Party of a request giving the relevant reasons, the competent authorities of the Contracting Parties concerned in a TIR operation shall furnish that Contracting Party with all the available information needed for implementation of the provisions of articles 39, 40 and 41 above.

CHAPTER V

EXPLANATORY NOTES

Article 43

The Explanatory Notes set but in annex 6 and annex 7, Part III, interpret certain provisions of this Convention and its annexes. They also describe certain recommended practices.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 44

Each Contracting Party shall provide the guaranteeing associations concerned with facilities for:

a) the transfer of the currency necessary for the sums claimed by the authorities of Contracting Parties by virtue of the provisions of article 8 of this Convention; and

b) the transfer of currency for payment for TIR carnet forms sent to the guaranteeing associations by the corresponding foreign associations or by the international organizations.

Article 45

Each Contracting Party shall cause to be published the list of the Customs offices of departure, Customs offices en route and Customs offices of destination approved by it for accomplishing TIR operations. The Contracting Parties of adjacent territories shall consult each other to agree upon corresponding frontier offices and upon their opening hours.

Article 46

1. No charge shall be made for Customs attendance in connexion with the Customs operations mentioned in this Convention, save where it is provided on days or at times or places other than those normally appointed for such operations.

2. Contracting Parties shall arrange to the fullest extent possible for Customs operations concerning penshable goods at Customs offices to be lacilitated.

Article 47

1. The provisions of this Convention shall preclude neither the application of restrictions and controls imposed under national regulations on grounds of public morality, public security, hygiene or public health, or for veterinary or phytopathological reasons, nor the levy of dues chargeable by virtue of such regulations.

2. The provisions of this Convention shall not preclude the application of other provisions either national or international governing transport.

Article 48

Nothing in this Convention shall prevent Contracting Parties which form a Customs or economic union from enacting special provisions in respect of transport operations commencing or terminating in, or passing through, their terntones, provided that such provisions do not attenuate the facilities provided for by this Convention.

Article 49

This Convention shall not prevent the application of grater facilities which Contracting Parties grant or may whish to grant either by unilateral provisions or in virtue of bilateral or multilateral agreements provided that such facilities do not impliede the appliacation of the provisions of this Convention, and in particular, TIR operations.

Article 50

The Contracting Parties shall communicate to one another, on request, information necessary for implementing the previsions of this Convention, and particularly information relating to the approval of road vehicles or containers and to the technical characteristics of their design.

Article 51

The annexes to this Convention form an integral part of the Convention.

CHAPTER VII

FINAL CLAUSES

Article 52

Signature, ratification, acceptance, approval and accession

1. All States Members of the United Nations or members of any of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or parties to the Statute of the International Court of Justice, and any other State invited by the General Assembly of the United Nations, may become Contracting Parties to this Convention:

a) by signing it without reservation of ratification, acceptance or approval;

b) by depositing an instrument of ratification, acceptance of approval after signing it subject to ratification, acceptance or approval, or

c) by depositing an instrument of accession.

2. This Convention shall be open from 1 January 1976 until 31 December 1976 inclusive for signature at the Office of the United Nations at Geneva by the States referred to in paragraph 1 of this article. Thereafter it shall be open for their accession.

3. Customs or economic unions may, together with all their member States or at any time after all their member States have become Contracting Parties to this Convention, also become Contracting Parties to this Convention in accordance with the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article. However, these unions shall not have the right to vote.

4. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 53

Entry into force

1. This Convention shall enter into force six months after the date on which five States refered to in article 52, paragraph 1, have signed it without reservation of ratification, acceptance or approval or have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

2. After five States referred to in article 52 paragraph 1, have signed it without reservation of ratification, acceptance or approval, or have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force for further Contracting Parties six months alter the date of the deposit of their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

3. Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the entry into force of an amendment to this Convention shall be deemed to apply to this Convention as amended.

4. Any such instrument deposited after an amendment has been accepted but before it has entered into force shall be deemed to apply to this Convention as amended on the date when the amendment enters into force.

Article 54

Denunciation

1. Any Contracting Party may denounce this Convention by so notifying the Secretary-General of the United Nations.

2. Denunciation shall take effect fifteen months after the date of receipt by the Secretary-General of the notification of denunciation.

3. The validity of TIR carnets accepted by the Customs office of departure before the date when the denunciation takes effect shall not be attected thereby and the guarantee of the guaranteeing association shall hold good in accordance with the provisions of this Convention.

Article 55

Termination

If, after the entry into force of this Convention, the number of States which are Contracting Parties is for any period of twelve consecutive months reduced to less than. live, the Convention shall cease to have effect from the end of the twelve-month period.

Article 56

Termination of the operation of the TIR Convention, 1959

1. Upon its entry into force, this Convention shall terminate and replace, in relations between the Contracting Parties to this Convention, the TIR Convention, 1959.

2. Certificates of approval issued in respect of road vehicles and containers under the conditions of the TIR Convention, 1959. shall be accepted during the period of their validity or any extension thereof for the transport of goods under Customs seal by Contracting Parties to this Convention, provided that such vehicles and containers continue to fulfill the conditions under which they were originally approved.

Article 57

Settlement of disputes

1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention shall, so far as possible, be settled by negotiation between them or other means of settlement.

2. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled by the means indicated in paragraph 1 of this article shall, at the request of one of them, be referred to an arbitration tribunal composed as follows: each party to the dispute shall appoint an arbitrator and these arbitrators shall appoint another arbitrator, who shall be chairman. If, three months after receipt of a request, one of the parties has failed to appoint an arbitrator or if the arbitrators have failed to elect the chairman, any of the parties may request the Secretary-General of the United Nations to appoint an arbitrator or the chairman of the arbitration tribunal.

3. The decision of the arbitration tribunal established under the provisions of paragraph 2 shall be binding on the parties to the disputs.

4. The arbitration tribunal shall determine its own rules of procedure.

5. Decisions of the arbitration tribunal shall be taken by majority votes.

6. Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation and execution of the award may be submitted by any of the parties for judgment to the arbitration tribunal which made the award.

Article 58

1. Any State may, at the time of signing, ratifying or acceding to this Convention, declare that it does not consider itself bound by article 57, paragraphs 2 to 6. of this Convention. Other Contracting Parties shall not be bound by these paragraphs in respect of any Contracting Party which has entered such a reservation.

2. Any Contracting Party having entered a reservation as provided for in paragraph 1 of this article may at any time withdraw such reservation by notifying the Secretary-General of the United Nations.

3. Apart from the reservations provided for in paragraph 1 of this article, no reservation to this Convention shall be permitted.

Article 59

Procedure for amending this Convention

1. This Convention, including its annexes, may be amended upon the proposal of a Contracting Party by the procedure specified in this article.

2. Any proposed amendment to this Convention shall be considered in an Administrative Committee composed of all the Contracting Parties in accordance with the rules of procedure set out in annex 8. Any such amendment considered or prepared during the meeting of the Administrative Committee and adopted by it by a two-thirds majority of the members present and voting shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties for their acceptance.

3. Except as provided for under article 60, any proposed amendment communicated in accordance with the preceding paragraph shall come into force with respect to all Contracting Parties three months after the expiry of a period of twelve months following the date of communication of the proposed amendment during which period no objection to the proposed amendment has been communicated to the Secretary-General of the United Nations by a State which is a Contracting Party.

4. If an objection to the proposed amendment has been communicated in accordance with paragraph 3 or this article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.

Article 60

Special procedure for amending annexes 1, 2. 3. 4. 5, 6 and 7

1. Any proposed amendment to annexes 1. 2. 3. 4, 5, 6 and 7 considered in accordance with paragraphs 1 and 2 of article 59 shall come into force on a date to be determined by the Administrative Committee at the time of its adoption, unless by a prior date determined by the Administrative Committee at the same time. one-fifth or five of the State which are Contracting Parties, whichever number is less, notify the Secretary-General of the United Nations of their objection to the amendment. Determination by the Administrative Committee of the dates referred to in this paragraph shall be by a two-thirds majority of those present and voting.

2. On entry into force, any amendment adopted in accordance with the procedures set out in paragraph 1 above shall for all Contracting Parties replace and supersede any previous provisions to which the amendment refers.

Article 61

Request communications and objections

The Secretary-General of the United Nations shall inform all Contracting Parties and all States referred to in article 52, paragraph 1, of this Convention of any request, communication or objection under articles 59 and 60 above and of. the date on which any amendment enters into force.

Article 62

Review Conference

1. Any State which is a Contracting Party may, by notification to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be convened for the purpose of reviewing this Convention.

2. A review conference to which all Contracting Parties and all States referred to in article 52, paragraph 1, shall be invited, shall be convened by the Secretary-General of the United Nations if, within a period of six-months following the date of notification by the Secretary-General, not less than one-fourth of the States which are Contracting Parties notify him of their concurence with the request.

3. A review conference to which all Contracting Parties and all States referred to in article 52. paragraph 1. shall be invited shall also be convened by the Secretary-General of. the United Nations upon notification of a request by the Administrative Committee. The Administrative Committee shall make a request if agreed to by a majority of those present and voting in the Committee.

4. If a conference is convened in pursuance of paragraphs 1 or 3 of this article, the Secretary-General of the United Nations shall so advise all the Contracting Parties and invite them to submit, within a period of three months, the proposals which they wish the conference to consider. The Secretary-General of the United Nations shall circulate to all Contracting Parties the provisional agenda for the conference, together with the texts of such proposals, at least three months before the date on which the conference is to meet.

Article 63

Notifications

In addition to the notifications and communications provided for in articles 61 and 62, the Secretary-General of the United Nations shall notify all the States referred to in article 52 of the following:

a) signatures, ratifications, acceptances, approvals and accessions under article 52;

b) the dates of entry into force of this Convention in accordance with article 53;

c) denunciations under article 54;

d) the termination of this Convention under article 55;

e) reservatons under article 58.

Article 64

Authentic text

After 31 December 1976. the original of this Convention shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit certified true copies to each of the Contracting Parties and to the States referred to in article 52, paragraph 1, which are not Contracting Parties.

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duty authorized thereto, have signed this Convention.

 

DONE at Geneva, this fourteenth day of November one thousand nine hundred, and seventy-five, in a single copy in the English, French and Russian languages, the three texts being equally authentic.

Annex 1
MODEL OF TIR CARNET

1. The TIR carnet is printed in French except for page 1 of the cover where the items are also printed in English. The "Rules regarding the use of the TIR carnet given in French on page 2 of the cover are also printed in English on page 3 of the cover.

2. Carnets used for TIR operations within a regional guarantee chain may be printed in any other official language of the United Nations except for page 1 of the cover where the items are also printed in English or French. The "Rules regarding the use of the TIR Carnet" are printed on page 2 of the cover in the official language of the United Nations used and are also printed in English or French on page 3 of the cover.

RULES REGARDING THE USE OF THE TIR CARNET

A. General

1. Issue: The TIR carnet may be issued either in the country of departure or in the country in which the holder is established or resident.

2. Language: The TIR carnet is printed in French except for page 1 of the cover where the items are also printed in English: this page is a translation of the "Rules regarding the use of the TIR carnet" given in French on page 2 of the cover. Additional sheets giving a translation of the printed text may also be inserted.

3. Validy: The TIR carnet remains valid until the completion of the TIR operation at the Customs office of destination, provided that it has been taken under Customs control at the Customs office of departure within the time-limit set by the issuing association (item 1 of page 1 of the cover and item 4 of the vouchers).

4. Number of carnets: Only one TIR carnet need be required for a combination of vehicles (coupled vehicles) or for several containers loaded either on a single vehicle or on a combination of vehicles (see also rule 10 (d) below).

5. Number of Customs offices of departure and Customs offices of destination: Transport under cover of a TIR Carnet may involve several Customs offices of departure and destination, but the total number of Customs offices of departure and destination shall not exceed four. The TIR Carnet may only be presented to Customs offices of destination if all Customs offices of departure have accepted the TIR Carnet (see also rule 10 (e) below).

6. Number of forms: Where there is only one Customs office of departure, and one Customs office of destination, the TIR carnet must contain at least 2 sheets for the country of departure. 2 sheets for the country of destination and 2 sheets for each country traversed. For each additional Customs office of departure (or destination) 2 extra sheets shall be required.

7. Presentation at Customs offices: The TIR carnet shall be presented with the road vehicle, combination of vehicles, or container(s) at each Customs office of departure. Customs office en route and Customs office of destination. At the last Customs office of departure, the Customs Officer shall sign and date stamp item 19 below the manifest on all vouchers to be used on the remainder of the journey.

B. How to fill in the TIR carnet

8. Erasures, over-writing: No erasures or over-writing shall be made on the TIR carnet. Any corrections shall be made by crossing out the incorrect particulars and adding, if necessary, the required particulars. Any change shall be initialled by the person making in and endorsed by the Customs authorities.

9. Information concerning registration: When national legislation does not provide for registration of trailers and semi-trailers, the identification or manufacturer's no. shall be shown instead of the registration no.

10. The manifest:

(a) The manifest must be completed in the language of the country of departure, unless the Customs authorities allow another language to be used. The Customs authorities of the other countries traversed reserve the right to require its translation into their own language. In order to avoid delays which might ensue from this requirement, carriers are advised to" supply the driver of the vehicle with the requisite translations.

(b) The information on the manifest should be typed or multicopied in such a way as to be clearly legible on all the sheets. Illegible sheets will not be accepted by the Customs authorities.

(c) Separate sheets of the same model as the manifest or commercial documents providing all the information required by the manifest may be attached to the vouchers. In such cases, all the vouchers must contain the following particulars:

(i) the number of sheets attached (box 10),

(ii) the number and type of packages or articles and the total gross weight of the goods listed on the attached sheets (boxes 11 to 13).

(d) When the TIR carnet covers a combination of vehicles or several containers, the contents of each vehicle or each container shall be indicated separately on the manifest. This information shall be preceded by the registration no. of the vehicle or the identification no. of the container (item 11 of the manifest).

(e) Likewise, if there are several Customs offices of departure or of destination, the entries concerning the goods taken under Customs control at, or intended for, each Customs office shall be clearly separated from each other on the manifest.

11. Packing lists, photographs, plans, ets: When such documents are required by the Customs authorities for the identification of heavy or bulky goods, they shall be endorsed by the Customs authorities and attached to page 2 of the cover of the carnet. In addition, a reference shall be made to these documents in box 10 of all vouchers.

12. Signature: All vouchers (item 16 and 17) must be dated and signed by the holder of the TIR carnet or his agent.

C. Incidents of accidents

13. In the event of Customs seals being broken or goods being destroyed or damaged by accident en route the carrier shall immediately contact the Customs authorities, if there are any near at hand, or, if not, any other competent authorities of the country he is in. The authorities concerned shall draw up with the minimum delay the certified report which is contained in the TIR carnet.

14. In the event of an accident necessitating transfer of the load to another vehicle or another container, this transfer may be carried out only in the presence of one of the authorities mentioned in rule 13 above. The said authority shall draw up the certified report. Unless the carnet carries the words "Heavy or bulky goods", the vehicle or container substituted must be one approved in the certified report. However, if no approved vehicle or container is available, the goods may be transferred to an unapproved vehicle or container, provided it affords adequate safeguards. In the latter event, the Customs authorities of succeeding countries shall judge whether they, too, can allow the transport cover of the TIR carnet to continue in that vehicle or container.

15. In the event of imminent danger necessitating immediate unloading of the whole or of part of the load, the earner may take action on his own initiative without requesting, or waiting for action by the authorities mentioned in rule 13 above. It shall then be for him to turnish proof that he was compelled to take such action in the interests of the vehicle or container or of the load and, as soon as he has taken such preventive measures as the emergency may require, he shall notify one of the authorities mentioned in rule 13 above in order that the facts may be verified, the load checked, the vehicle or container sealed arid the certified report drawn up.

16. The certified report shall remain attached to the TIR carnet until the Customs office of destination is reached.

17. In addition to the model form inserted in the TIR carnet itself, associations are recommended to turnish earners with a supply of certified report forms in the language of languages of the countries of transit.

* Updated at 1. August 1990, taking in account the entry into force of the 12th amendment to the Convention.

 

 

KONVENCIJA TIR 1975*

Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na podlagi karnetov TIR

 
PODPISNICE SO SE,
 
V ŽELJI, da olajšajo mednarodni prevoz blaga s cestnimi vozili,
 
OB UPOŠTEVANJU, da je izboljšanje transportnih pogojev eden bistvenih dejavnikov, za razvoj medsebojnega sodelovanja,
 
IZJAVLJAJOČ, da se izrekajo v korist poenostavitve in uskladitve administrativnih postopkov v mednarodnem transportu, zlasti na mejah,
 
DOGOVORILE o naslednjem:
 

I. POGLAVJE SPLOŠNA DOLOČILA

 
a)
DEFINICIJE
 

1. člen

 
V tej konvenciji razumemo:
 
a)
z izrazom »prevoz TIR« prevoz blaga od izhodiščne carinarnice do namembne carinarnice in sicer po režimu imenovanem »režim TIR«, o katerem govori ta konvencija;
 
b)
z izrazom »uvozne in izvozne dajatve in takse« carino in vse druge dajatve, takse, pristojbine, ki se zahtevajo ob ali v zvezi z uvozom ali izvozom blaga, razen dajatev in taks, katerih višina je omejena na približen strošek opravljenih storitev;
 
c)
z izrazom »cestno vozilo« ne samo vsako motorno cestno vozilo, temveč tudi vsako prikolico ali polprikolico, ki se priklopi takšnemu vozilu;
 
d)
z izrazom »komplet vozil« sestavljena vozila, ki so udeležena v cestnem prometu kot eno samo vozilo;
 
e)
z izrazom »zabojnik« sredstvo za prevoz (okvir za prevoz pohištva, premična cisterna ali drugo podobno sredstvo):
 
I.
ki je v celoti ali delno zaprto kot zaboj, in se vanj lahko spravi blago;
 
II.
ki je trajno in zaradi tega dovolj trpežno za ponovno uporabo;
 
III.
ki je posebne izvedbe za lažji prevoz blaga z enim ali več prevoznimi sredstvi brez vmesnega prekladanja;
 
IV.
ki je takšne izvedbe, da se zlahka pretovarja z enega na drugo prevozno sredstvo;
 
V.
ki je takšne izvedbe, da se zlahka polni in prazni;
 
VI.
katerega notranja prostornina meri vsaj 1m3; »Demontažne karoserije« se obravnavajo kot zabojniki;
 
f)
z izrazom »izhodiščna carinarnica« vsako carinarnico podpisnice, kjer se prične mednarodni prevoz celotnega ali dela tovora blaga po režimu TIR;
 
g)
z izrazom »namembna carinarnica« vsako carinarnico podpisnice, kjer se konča mednarodni prevoz celotnega ali dela tovora blaga po režimu TIR;
 
h)
z izrazom »prehodna carinarnica« vsako carinarnico podpisnice, skozi katero se uvaža ali izvaža cestno vozilo, komplet vozil ali zabojnik med prevozom TIR;
 
j)
z izrazom »osebe« hkrati fizične in pravne osebe;.
 
k)
z izrazom »težko ali zajetno blago« vsak težak ali zajeten izdelek, ki ga zaradi njegove teže, velikosti ali vrste na splošno ni možno prevažati niti v zaprtem cestnem vozilu niti v zabojniku;
 
l)
z izrazom »jamstvena organizacija« organizacijo, s katero soglašajo carinski organi podpisnice kot porokom za osebe, ki uporabljajo režim TIR.
 
b)
UPORABA
 

2. člen

 
Ta konvencija se nanaša na prevoz blaga s cestnimi vozili, kompleti vozil ali zabojniki brez vmesnega prekladanja tovora čez eno ali več meja od izhodiščne carinarnice ene podpisnice do namembne carinarnice druge ali iste podpisnice, če je del prevoza med začetkom operacije TIR in njenim koncem opravljen po cesti.
 

3. člen

 
Po določilih te konvencije:
 
a)
je treba prevoze opravljati
 
I.
s cestnimi vozili, kompleti vozil ali zabojniki, predhodno odobrenimi pod pogoji, navedenimi v poglavju III a); ali
 
II.
z drugimi cestnimi vozili, kompleti vozil ali zabojniki, če se prevoz opravlja pod pogoji iz poglavja III c);
 
b)
prevozi so možni le z jamstvom organizacij, določenih v skladu z določili 6. člena, ter na podlagi karneta TIR v skladu z vzorcem, ki je priloga 1 k tej konvenciji.
 
c)
NAČELA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window