Navigacija

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači«

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4528/2008, stran 13943 DATUM OBJAVE: 7.11.2008

VELJAVNOST: od 8.11.2008 / UPORABA: od 8.11.2008

RS 105-4528/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.11.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.7.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 105/08

Časovnica

Na današnji dan, 30.7.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.11.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4528. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači«

 
 
Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/ 96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 11. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači«

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

 
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote R5 – KS Ribnica za del območja urejanja R5-S13 (SDL, št. 17/88) (v nadaljevanju – območje »Nove stanovanjske cone v Hrovači«).
 

2. člen

 
Sestavni del odloka je Program opremljanja zemljišča za gradnjo za območje »Nove stanovanjske cone v Hrovači«, ki ga je izdelal Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., iz Domžale, pod številko 933/08 v februarju 2008 in je na vpogled na sedežu Občine Ribnica.
 

3. člen

 
Program opremljanja je dokument na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
 
Komunalna oprema so:
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
 
-
objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
 
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
 
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
 
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
 
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
 

II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window