Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1319/2016, stran 4535 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 21.4.2016 / UPORABA: od 21.4.2016

RS 31-1319/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 22.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 21.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1319. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2016

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 8. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o proračunu Občine Dobje za leto 2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
 
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
842.451,00
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
744.132,00
70
DAVČNI PRIHODKI
666.126,00
 
700 Davki na dohodek in dobiček
624.908,00
 
703 Davki na premoženje
18.468,00
 
704 Domači davki na blago in storitve
22.744,00
 
706 Drugi davki
6
71
NEDAVČNI PRIHODKI
78.006,00
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
24.578,00
 
711 Takse in pristojbine
460,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
2.800,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
45.000,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
5.168,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.989,00
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
1.989,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
96.330,00
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
96.330,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
992.970,52
40
TEKOČI ODHODKI
278.374,52
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
63.556,00
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
9.267,00
 
402 Izdatki za blago in storitve
188.51,52
 
409 Rezerve
17.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
391.742,00
 
410 Subvencije
15.800,00
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
248.469,00
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
31.83,00
 
413 Drugi tekoči domači transferi
95.620,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
255.179,00
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
255.179,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
67.675,00
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam
64.150,00
 
ki niso proračunski uporabniki
 
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
3.525,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–150.519,52
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.–7102) – (II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–150.619,52
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
74.015,48
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
50.863,40
50
ZADOLŽEVANJE
50.863,40
 
500 Domače zadolževanje
50.863,40
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–9.656,12
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
50.863,40
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
150.519,52
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA
99.656,12
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
 
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
 
1) požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,
 
2) prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
 
3) odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
 
4) taksa za obremenjevanje vode,
 
5) prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za namene za katere se pobirajo,
 
6) prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
 
7) pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
 
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window