Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 95-3760/2015, stran 11563 DATUM OBJAVE: 10.12.2015

RS 95-3760/2015

 
 

3760. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2016

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4 in 101/13) in 97. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je župan Občine Osilnica dne 3. 12. 2015 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2016

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Osilnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2015. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4 in 101/13) in Odlokom o proračunu Občine Osilnica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 23/15 in 80/15, v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

II. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2016
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
135.122
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
78.022
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
73.912
700 Davki na dohodek in dobiček
72.462
703 Davki na premoženje
100
704 Domači davki na blago in storitve
1.350
706 Drugi davki
0
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.110
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.710
711 Takse in pristojbine
50
712 Globe in druge denarne kazni
0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
2.200
714 Drugi nedavčni prihodki
150
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
0
73 PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
57.100
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
57.100
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
138.652
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
70.867
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
23.830
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.065
402 Izdatki za blago in storitve
40.572
403 Plačila domačih obresti
900
409 Rezerve
500
41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
65.885
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
28.700
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
935
413 Drugi tekoči domači transferi
36.250
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
900
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
900
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
1.000
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
1.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
3.530
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
4.611
55 ODPLAČILA DOLGA
4.611
550 Odplačila domačega dolga
4.611
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.141
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–4.611
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
3.530
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
15.000
9009 Splošni sklad za drugo
15.000
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window