Navigacija

Pravilnik o identifikaciji in registraciji goveda

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 50-2187/2016, stran 7323 DATUM OBJAVE: 15.7.2016

RS 50-2187/2016

 
 

2187. Pravilnik o identifikaciji in registraciji goveda

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15), petega odstavka 23. in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG,90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) in petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K 
o identifikaciji in registraciji goveda

 

1. člen

(uvodna določba)

 
(1)
Ta pravilnik določa način identifikacije in registracije goveda, vodenje Centralnega registra goveda, spremljanje premikov goveda, vodenje registra goveda na gospodarstvu in pristojni organ za izvajanje:
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 494/98 z dne 27. februarja 1998 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 glede uporabe minimalnih upravnih sankcij v okviru sistema identifikacije in registracije govedi (UL L št. 60 z dne 28. 2. 1998, str. 78), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1053/2010 z dne 18. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 494/98 glede upravnih sankcij v primerih nedokazane identifikacije živali (UL L št. 303 z dne 19. 11. 2010, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 494/98/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 2680/1999 z dne 17. decembra 1999 o odobritvi sistema za označevanje bikov, namenjenih za kulturne in športne dogodke (UL L št. 326 z dne 18. 12. 1999, str. 16);
 
-
Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1760/2000/ES);
 
-
Odločbe Komisije z dne 20. avgusta 2001 o določitvi posebnih pravil za premike govedi na poletno pašo v gorskih območjih (UL št. 235 z dne 4. 9. 2001, str. 23), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 25. maja 2010 o spremembi Odločbe Komisije 2001/672/ES glede obdobij premikov govedi na poletno pašo v gorskih območjih (UL L št. 127 z dne 26. 5. 2010, str. 19), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2001/672/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 1082/2003 o najnižji ravni pregledov z dne 23. junija 2003 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o najnižji ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v okviru sistema za identifikacijo in registracijo govedi (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1034/2010 z dne 15. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2003 o pregledih glede zahtev za identifikacijo in registracijo goveda (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2010, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1082/2003/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 911/2004 z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ušesnimi znamkami, potnimi listi in registri živali na gospodarstvu (UL L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 911/2004/ES);
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 644/2005 z dne 27. aprila 2005 o odobritvi posebnega sistema za identifikacijo govedi, gojenih za kulturne in zgodovinske namene v odobrenih prostorih, kot določa Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 107 z dne 28. 4. 2005, str. 18) in
 
-
Odločbe Komisije z dne 18. januarja 2006 o razširitvi najdaljšega roka za označevanje določene govedi z ušesno znamko (2006/28/ES) (UL L št. 19 z dne 24. 1. 2006, str. 32).
 
(2)
Ta pravilnik določa podatke, ki jih mora vsebovati računalniška baza podatkov v skladu s točko C tretjega odstavka 14. člena Direktive Sveta z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL št. 121 z dne 29. 6. 1964, str. 1977), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 64/432/EGS).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
-
pristojni organ iz četrte alineje 2. člena Uredbe 1760/2000/ES, ki je odgovoren za veterinarske preglede, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava);
 
-
Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (v nadaljnjem besedilu: SIRIS) je sektor v okviru uprave, ki izvaja sistem identifikacije in registracije živali;
 
-
Centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu CRG) je evidenca iz 5. člena Uredbe 1760/2000/ES;
 
-
gospodarstvo iz druge alineje 2. člena Uredbe 1760/2000/ES je kmetijsko ali drugo gospodarstvo oziroma objekt, razen prevoznega sredstva, kjer se, četudi samo začasno, redi oziroma zadržuje vsaj eno govedo zaradi reje, proizvodnje, nakupa, prodaje, razstave, paše ali drugih namenov, vključno s planinskimi in skupnimi pašniki, razstavami ter zbirnimi centri za živali;
 
-
klavnica je obrat, ki je registriran za zakol goveda;
 
-
veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS)je organizacija, ki opravlja dejavnost veterinarsko higienske službe v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo;
 
-
G-MID je identifikacijska številka gospodarstva, klavnice ali VHS v skladu s prvo alinejo točke C pod (2) tretjega odstavka 14. člena Direktive 64/432/EGS in je sestavljena iz dvočrkovne oznake za Republiko Slovenijo »SI« in devetmestne neponovljive številke;
 
-
govedo je rejna žival iz vrst govedo, vključno z vrstama bison bison in bubalus bubalis, iz prve alineje 2. člena Uredbe 1760/2000/ES;
 
-
sredstvo za identifikacijo je prva in druga ušesna znamka iz 3. in 4. člena Uredbe 911/2004/ES oziroma drug ustrezen identifikator za individualno označitev goveda v skladu s 4. členom Uredbe 1760/2000/ES;
 
-
premik goveda je vsak premik goveda med gospodarstvi, razen paše na bližnjih pašnikih, če govedo ne prihaja v stik z govedom z drugih gospodarstev;
 
-
pooblaščena organizacija je veterinarska organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja dejavnost označevanja živali in vodenje registra kot javno veterinarsko službo, ali organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja identifikacijo in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji.
 

3. člen

(označitev goveda)

 
(1)
Imetnik iz tretje alineje 2. člena Uredbe 1760/2000/ES, ki je lahko lastnik oziroma se po pooblastilu lastnika ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom, prodajo, prevozom, razstavljanjem ali drugo vrsto rabe goveda, je odgovoren za pravilno in pravočasno označitev živali.
 
(2)
Živali označuje imetnik sam, lahko pa to zanj opravi pooblaščena organizacija. Če govedo označi pooblaščena organizacija, ta izpolni tudi potrdilo o označitvi, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 15. člena tega pravilnika. Pooblaščena organizacija mora voditi podatke o priglasitvah označitve in o izdanih ušesnih znamkah oziroma identifikatorjih ter navedene podatke na zahtevo posredovati SIRIS v elektronski obliki.
 
(3)
Govedo se označuje s sredstvi za identifikacijo iz 5. in 6. člena tega pravilnika.
 
(4)
Govedo se označi v vsako uho z enakima ušesnima znamkama iz 5. člena tega pravilnika.
 
(5)
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko ena ušesna znamka nadomesti s sredstvom za identifikacijo iz 6. člena tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window