Navigacija

Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3470/2018, stran 10870 DATUM OBJAVE: 2.11.2018

VELJAVNOST: od 3.11.2018 / UPORABA: od 3.11.2018

RS 70-3470/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.11.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 70/18

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.11.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3470. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 14/13 – popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 19. redni seji dne 25. 10. 2018 sprejel
 

O D L O K
o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2018

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18 in 46/18) se spremeni 2. člen in se glasi:
 

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih 
 
Skupina/ Podskupina kontov/Konto 
Rebalans II. 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
2.051.144
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.674.855
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.244.544
 
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.130.965
 
703 Davki na premoženje 
91.236
 
704 Domači davki na blago in storitve 
22.343
 
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
430.311
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
167.906
 
711 Takse in pristojbine 
480
 
712 Denarne kazni 
863
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
141.263
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
119.799
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
147.457
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
 
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 
147.457
73
PREJETE DONACIJE 
3.085
 
730 Prejete donacije iz domačih virov 
3.085
 
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
225.748
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
214.698
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU
11.050
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.219.923
40
TEKOČI ODHODKI 
876.716
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
234.015
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
38.957
 
402 Izdatki za blago in storitve 
579.798
 
403 Plačila domačih obresti 
17.446
 
409 Rezerve 
6.500
41
TEKOČI TRANSFERI 
710.760
 
410 Subvencije 
34.077
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
448.098
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
82.905
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
145.680
 
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
625.447
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
625.447
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
7.000
 
430 Investicijski transferi
 
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–168.779
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije (750+751+752)
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
1.250
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
1.250
 
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 
1.250
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
–1.250
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
398.896
50
ZADOLŽEVANJE
398.896
 
500 Domače zadolževanje 
398.896
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550) 
52.758
55
ODPLAČILO DOLGA
52.758
 
550 Odplačilo domačega dolga 
52.758
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
176.109
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
346.138
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
168.779
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
(9009 Splošni sklad za drugo)
–176.109
 
«
 

3. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2018 (Uradni list RS, št. 14/18 in 46/18) se spremeni 11. člen in se glasi:
 

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window