Navigacija

Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1491/2015, stran 3957 DATUM OBJAVE: 22.5.2015

VELJAVNOST: od 30.5.2015 / UPORABA: od 30.5.2015

RS 35-1491/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 3.9.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/15, 58/16

Časovnica

Na današnji dan, 5.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.9.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1491. Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

 
 
Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 17. člena, enajstega odstavka 74. člena in za izvrševanje 82. člena in šestega odstavka 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09,108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17) določa posebne zahteve, povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije hlapnih in halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak, in sicer:
 
-
vrste dejavnosti in z njimi povezane naprave, ki uporabljajo organska topila,
 
-
pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ali vpis v evidenco naprav,
 
-
mejne vrednosti emisij hlapnih organskih spojin v odpadnih plinih,
 
-
mejne količine nezajetih in celotnih emisij hlapnih organskih spojin,
 
-
mejne koncentracije rakotvornih, mutagenih in za reprodukcijo strupenih hlapnih organskih spojin,
 
-
vrednotenje emisije hlapnih organskih spojin in ugotavljanje čezmerne obremenitve,
 
-
obseg obratovalnega monitoringa in
 
-
posebne ukrepe v zvezi z zmanjšanjem tveganja za zdravje ljudi, ki ga povzročajo emisije hlapnih organskih spojin v okolje.
 
(2)
Za vprašanja o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak, pogojev za obratovanje, vlogo, vsebino dovoljenja, ki niso posebej urejena s to uredbo, in vprašanja o emisiji drugih snovi v zrak iz naprav, za katere se uporabljajo določbe te uredbe, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak pa predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
 
(3)
Za naprave, ki so hkrati tudi naprave ali deli naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se za vprašanja pogojev za obratovanje, vloge, vsebine dovoljenja, obsega obratovalnega monitoringa, ki niso posebej urejena s to uredbo, uporabljajo zahteve predpisa, ki ureja vrste naprav in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.
 
(4)
Ta uredba se ne uporablja za naprave, ki se uporabljajo samo za raziskave, razvoj in preizkušanje novih izdelkov ter procesov.
 

2. člen

(obseg uporabe)

 
(1)
Določbe te uredbe se uporabljajo za obratovanje naprav ali katerekoli druge z njimi tehnološko povezane dejavnosti, pri katerih je zaradi izvajanja posamezne dejavnosti iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, poraba organskih topil večja od najmanjše letne porabe organskih topil, določene v I. delu priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
 
(2)
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se določbe te uredbe uporabljajo tudi za obratovanje naprav, pri katerih je poraba organskih topil manjša od najmanjše letne porabe iz prejšnjega odstavka, če je ta poraba posledica izvajanja načrtov zmanjševanja emisij iz 9. člena te uredbe.
 
(3)
Če se na funkcionalno zaokroženem območju, ki ga ima v posesti isti upravljavec, uporabljajo organska topila v več istovrstnih napravah, ali se posamezne faze dejavnosti iz priloge 1 te uredbe izvajajo tudi z opremo istovrstnih naprav, ki se uporablja samo delno za izvajanje dejavnosti iz priloge 1 te uredbe ali kot dodatna oprema k napravi, se za porabo organskih topil šteje celotna poraba organskih topil na tem območju.
 
(4)
Če celotna poraba organskih topil iz prejšnjega odstavka doseže prag najmanjše letne porabe organskih topil, določen za naprave iz posamezne dejavnosti iz I. dela priloge 2 te uredbe, se te istovrstne naprave štejejo za napravo po tej uredbi.
 
(5)
Določbe te uredbe, razen določbe glede mejnih vrednosti pod točko 3.1.1 iz II. dela priloge 2, se ne uporabljajo za naprave iz točk 2.1, 3.1 in 18.1 iz I. dela priloge 2 te uredbe, če se v njih uporabljajo organska topila z vsebnostjo halogeniranih organskih spojin, ki je enaka ali večja od 1?% celotne mase organskega topila.
 

3. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
istovrstna naprava je naprava z isto oznako dejavnosti iz I. dela priloge 2 te uredbe, ki ne presega pragov iz I. dela priloge 2 te uredbe;
 
2.
obstoječa naprava je naprava, ki je obratovala na dan 24. maja 2002 ali je bila tedaj v gradnji in je bilo zanjo pridobljeno enotno dovoljenje za poseg v prostor ali gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi pred 24. majem 2002 ter je začela poskusno obratovati najpozneje 30. aprila 2003;
 
3.
nezajete emisije so emisije hlapnih organskih spojin v zrak, tla ali vodo, ki niso zajete v odpadnih plinih, in če ni drugače določeno s to uredbo tudi topila v katerih koli izdelkih. Med nezajete emisije so vključene tudi difuzne emisije, ki se izpuščajo v okolje skozi okna, vrata, zračnike in podobne odprtine;
 
4.
odpadni plini so s hlapnimi organskimi spojinami in drugimi snovmi onesnaženi plini, ki se izpuščajo v zrak iz:
 
-
odvodnikov naprav za čiščenje odpadnih plinov (zajeti očiščeni odpadni plini),
 
-
drugih odvodnikov odpadnih plinov brez predhodnega čiščenja (zajeti neočiščeni odpadni plini). Prostorninski pretok odpadnih plinov se izraža v m3/h pri normalnih pogojih;
 
5.
celotne emisije so vsota nezajetih emisij in emisij v odpadnih plinih;
 
6.
zmes je zmes ali raztopina, sestavljena iz dveh ali več snovi;
 
7.
organska spojina je vsaka spojina, ki vsebuje vsaj ogljik in enega ali več naslednjih elementov: vodik, katerikoli halogen, kisik, žveplo, fosfor, silicij ali dušik, razen ogljikovih oksidov ter anorganskih karbonatov in bikarbonatov;
 
8.
hlapna organska spojina je katerakoli organska spojina in frakcija kreozota s parnim tlakom 0,01 kPa ali več pri 293,15 K ali spojina z enako hlapnostjo pri določenih pogojih uporabe;
 
9.
organsko topilo je katerakoli hlapna organska spojina, ki se uporablja sama ali skupaj z drugimi snovmi, ne da bi se pri tem kemijsko spremenila, za raztapljanje surovin, izdelkov ali odpadnih snovi ali se uporablja kot čistilno sredstvo za raztapljanje nečistoč, kot sredstvo za raztapljanje, disperzni medij, sredstvo za uravnavanje viskoznosti ali površinske napetosti, plastifikator ali kot zaščitno sredstvo (konzervans);
 
10.
halogenirana organska spojina je hlapna organska spojina, ki vsebuje vsaj en atom broma, klora, fluora ali joda v molekuli;
 
11.
premazno sredstvo je katerakoli zmes vključno z vsemi organskimi topili ali zmesmi, ki vsebujejo organska topila zato, da se zagotovi njegova ustrezna uporaba, in se uporablja za prevleke, s katerimi se doseže okrasni, zaščitni ali drug uporaben učinek na površini;
 
12.
lepilo je katerakoli zmes vključno z vsemi organskimi topili ali zmesmi, ki vsebujejo organska topila, potrebna za njegovo ustrezno uporabo, ki se uporablja za lepljenje posameznih delov izdelka;
 
13.
tiskarska barva je zmes vključno z vsemi organskimi topili ali zmesmi, ki vsebujejo organska topila, potrebna za njeno ustrezno uporabo, ki se uporablja v tiskarstvu za tiskanje besedila ali slik na površino;
 
14.
lak je prozorno premazno sredstvo;
 
15.
poraba je celoten vnos organskih topil v napravo v koledarskem letu ali kateremkoli drugem 12-mesečnem obdobju brez upoštevanja vseh hlapnih organskih spojin, ki se regenerirajo za ponovno uporabo;
 
16.
vnos je količina organskih topil vključno z organskimi topili v zmeseh, ki se uporabljajo pri izvajanju dejavnosti, in organskimi topili, ki se reciklirajo v napravi ali zunaj nje, in se prištejejo vsakokrat, ko se uporabijo pri izvajanju dejavnosti v napravi;
 
17.
ponovna uporaba organskih topil je uporaba organskih topil, regeneriranih iz naprav za kakršnekoli tehnične ali komercialne namene, skupaj z uporabo kot gorivo, vendar brez upoštevanja količine regeneriranega organskega topila, ki se odstrani kot odpadek;
 
18.
normalno obratovanje je delovanje naprave ali izvajanje dejavnosti, razen zagona in ustavitve ter vzdrževanja opreme;
 
19.
zaprti pogoji so pogoji, v katerih naprava deluje tako, da se hlapne organske spojine, ki se sproščajo pri izvajanju dejavnosti, zbirajo in odvajajo nadzorovano skozi odvodnik odpadnih plinov ali iz naprave za čiščenje odpadnih plinov in tako niso povsem nezajete;
 
20.
dnevna povprečna vrednost je aritmetična povprečna vrednost vseh veljavnih rezultatov meritev, izmerjenih v obdobju 24 ur in preračunanih na normalne pogoje;
 
21.
zagon in ustavitev sta postopka, s katerima se dejavnost, oprema ali rezervoar požene ali ustavi oziroma privede v prazni tek ali iz njega. Šteje se, da redna nihanja pri delovanju naprave niso zagoni in ustavitve;
 
22.
H340, H341, H350, H350i, H351, H360D in H360F so stavki o nevarnosti za mutagene, rakotvorne ali za reprodukcijo strupene hlapne organske spojine v skladu s predpisi o kemikalijah.
 

II. OBRATOVANJE NAPRAVE, OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE IN EVIDENCA NAPRAV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window