Navigacija

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 125-5719/2008, stran 16987 DATUM OBJAVE: 30.12.2008

VELJAVNOST: od 14.1.2009 / UPORABA: od 14.1.2009

RS 125-5719/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 125/08

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.1.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5719. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

 
 
Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 16. redni seji dne 9. 12. 2008 sprejel
 

O D L O K
o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(javna služba)

 
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Brezovica (v nadaljevanju: občine), tako da določa:
 
-
organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
 
-
vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
 
-
pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
 
-
pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
 
-
vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
 
-
vrsto in obseg zemljišč, objektov, naprav in opreme potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, ter javno dobro (v nadaljevanju: javne površine) in varstvo, ki ga ta infrastruktura lokalnega pomena uživa (v nadaljevanju: infrastruktura).
 

2. člen

(komunalni odpadki, ki so predmet storitve javne službe)

 
Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki iz gospodinjstva ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti oziroma ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 02 in drugi komunalni odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 03 ter embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine s klasifikacijsko številko 15 01.
 
Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 (v nadaljnjem besedilu: frakcije) so frakcije in nevarne frakcije iz predpisa, ki ureja oskrbo ločeno zbranih frakcij pri opravljanju javne službe.
 
Obseg storitev javne službe oziroma posamezna s tem odlokom predpisana obvezna ravnanja izvajalca se lahko zmanjšajo, kolikor se le-te na podlagi drugih odlokov občine zagotavljajo v okviru druge obvezne ali izbirne gospodarske javne službe, in sicer za:
 
-
odpadke, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov (20 01 41);
 
-
odpadke z živilskih trgov (20 03 02);
 
-
odpadke pri čiščenju cest (20 03 03);
 
-
greznične mulje (20 03 04) in odpadke, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda (20 03 06) in
 
-
odpadke primerne za kompostiranje iz parkov, vodnega sveta in pokopališč (20 02 01).
 
Klasifikacijske številke odpadkov so številke iz seznama odpadkov po predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki.
 

3. člen

(opredelitev pojmov)

 
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 
1.
Povzročitelj je vsaka fizična ali pravna oseba, katere stalno, začasno, sezonsko ali občasno delovanje oziroma izvajanje dejavnosti povzroča nastajanje komunalnih odpadkov v zasebnih in javnih prostorih in površinah na območju občine.
 
2.
Uporabnik je vsak imetnik (povzročitelj ali posestnik) komunalnih odpadkov, ki je na osnovi uradnih podatkov:
 
-
lastnik objektov ali delov objekta (tudi etažni lastnik), zemljišč ali javnih površin na območju občine, razen nezazidanih zemljišč, na katerih se ne pričakuje rednega nastajanja odpadkov;
 
-
upravljavec javnih površin (cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno);
 
-
organizator kulturne, športne in druge javne prireditve in aktivnosti ali sicer uporablja ali izkorišča javne ali zasebne površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove običajne javne ali zasebne rabe.
 
3.
Zbirno mesto je prostor, kjer povzročitelji stalno, redno in nemoteno ločeno zbirajo odpadke v posodah, predpisanih s tem odlokom ves čas do dneva prevzema na prevzemnem mestu. Zbirno mesto ni na javni površini in ga zagotavljajo uporabniki. Zbirno mesto mora biti urejeno tako, da je zagotovljena higiena in da ni vplivov na javno površino ali napram sosedom.
 
4.
Prevzemno mesto je prostor, kjer uporabniki prepuščajo izvajalcu določene vrste komunalnih odpadkov redno na način in po urniku predpisanim s tem odlokom. Prevzemno mesto je praviloma na javni površini in ga zagotavlja organ občinske uprave občine, pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ) na predlog izvajalca. Izjemoma lahko pristojni organ na predlog izvajalca določi prevzemno mesto na zemljišču v zasebni lasti, če lastnik zemljišča poda izrecno pisno soglasje k določitvi prevzemnega mesta na njegovem zemljišču in pisno soglasje lastnikov zemljišč potrebnih za dostop s smetarskim vozilom.
 
5.
Zbirno-prevzemno mesto je prostor, kjer se določene vrste komunalnih odpadkov zbirajo in kjer jih uporabniki prepuščajo izvajalcu na način predpisan s tem odlokom. Zbirno-prevzemno mesto se zagotavlja na način določen za zbirno in prevzemno mesto.
 
6.
Zbirna stiskalnica je elektronsko vodena in nadzorovana stiskalnica mešanih komunalnih odpadkov z vgrajenim sistemom tehtanja. Dostop uporabnikov in njihovo evidentiranje se zagotavlja z indentifikacijsko kartico. Ena zbirna stiskalnica je namenjena za okrog 300 uporabnikov. O postavitvi zbirne stiskalnice, predvsem v predelih blokovne gradnje, odloči pristojni organ na predlog izvajalca, če je na enem prevzemnem ali zbirno-prevzemnem mestu takšno število posod, da primanjkuje potrebni prostor za njihovo postavitev.
 
7.
Podzemni zabojniki so nadomestilo posodam za mešane komunalne odpadke, posodam za organske kuhinjske odpadke, posodam za papir in karton, posodam za embalažo iz stekla in plastike. Podzemni zabojniki so postavljeni pod zemljo in so sestavljeni iz nadzemne enote za vnos odpadkov in podzemnega zbiralnega dela. Eden ali več podzemnih zabojnikov predstavlja podzemno zbiralnico. Uporabnike, ki odlagajo odpadke v podzemne zabojnike, se evidentira z identifikacijsko kartico. Ureditev podzemnih zabojnikov se zagotavlja na način, določen za zbirno oziroma prevzemno mesto.
 
8.
Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za večstanovanjski objekt z vrtom, z namenom, da se kompost tudi uporabi na tem vrtu. Povzročitelj lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost zagotavlja postavitev kompostnika v razdalji najmanj 5 m od sosednjih stanovanjskih stavb ali javnih površin, kompostnik pa je zastrt ali tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, neposredno iz stanovanjskih ali javnih stavb ne vidi.
 
9.
Mala komunalna kompostarna je kompostarna z letno zmogljivostjo predelave, ki ne presega 100 t neobdelanih biološko razgradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih površin in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev in zeleni vrtni odpad z namenom, da proizvedeni kompost sami porabijo na svojih vrtovih ali javnih zelenih površinah naselja, v katerem je ta kompostarna. Primerno zemljišče in dostop zagotovi pristojni organ.
 
10.
Zbiralnica je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu. Zbiralnica je na javni površini, kadar ni ogrožena njena funkcija. Lokacije, zemljišče, objekte in potrebni dostop s smetarskim vozilom zagotavlja pristojni organ na predlog izvajalca, namestitev posod pa izvajalec sam. Kadar je ogrožena funkcija javne površine, zagotovi pristojni organ drugo primerno zemljišče in dostop.
 
11.
Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno (lahko tudi s samostojnim zabojnikom) za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu te frakcije oddajajo.
 
12.
Zbirni center je pokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, kjer jih povzročitelji iz gospodinjstev lahko prepuščajo izvajalcu in frakcij, ki jih izvajalec sam prevzame v zbiralnicah, in za začasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje. Zbirni center je hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo. Lokacijo, zemljišče, objekte in dostop z vozili, praviloma tudi z industrijskim tirom, zagotovi pristojni organ.
 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window