Navigacija

Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1043/2009, stran 3313 DATUM OBJAVE: 31.3.2009

VELJAVNOST: od 8.4.2009 / UPORABA: od 8.4.2009

RS 24-1043/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.4.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/09

Časovnica

Na današnji dan, 20.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.4.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1043. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2009

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 22. seji dne 24. 3. 2009 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Tolmin za leto 2009

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
(1)
S tem odlokom se za Občino Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občina) določajo višina in programska struktura proračuna Občine Tolmin za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 
(2)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
 

2. člen

 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

3. člen

 
(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
 
(2)
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 
(3)
Stanje sredstev na računu proračuna na koncu leta je sestavni del proračuna naslednjega leta.
 
(4)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+-----+----------------------------------------+---------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun 2009|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI           | 12.091.954,31|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI             |  9.451.126,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  8.063.336,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  7.168.551,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   631.700,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   263.085,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.387.790,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  1.161.490,00|
|   |premoženja               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.050,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    3.900,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    5.850,00|
|   |storitev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   214.500,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   396.535,88|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   140.499,64|
|   |sredstev                |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   256.036,24|
|   |neopredmet. dolgor. sredstev      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  2.244.292,43|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  2.220.292,43|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   24.000,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI           | 13.156.360,63|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.336.355,51|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   486.470,97|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   79.445,00|
|   |varnost                 |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.570.939,54|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   23.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve    |   176.500,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  4.555.299,85|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   66.227,50|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  1.765.290,66|
|   |gospodinjstvom             |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   275.097,00|
|   |in ustanovam              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  2.448.684,69|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  4.113.215,20|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  4.113.215,20|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  2.151.490,07|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi prav. in  |  1.837.596,57|
|   |fizič. osebam, ki niso pror. upor    |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   313.893,50|
|   |uporabnikom               |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI | –1.064.406,32|
|   |PRIMANKLJAJ)              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |III./1 PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) | –1.063.406,32|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |  2.559.470,64|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |   10.520,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   10.520,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |    1.700,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Sredstva kupnin iz naslova     |    8.820,00|
|   |privatizacije              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    2.700,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE       |    2.700,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |    2.700,00|
|   |privatizacije              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |    7.820,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE            |  1.450.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  1.450.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  1.450.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA          |   400.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   400.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila dolga           |   400.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|   –6.586,32|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE          |  1.050.000,00|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE          |  1.064.406,32|
+-----+----------------------------------------+---------------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |    6.586,32|
|   |31. 12. 2008              |        |
+-----+----------------------------------------+---------------+
 
(5)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
(6)
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
 
(7)
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window