Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-3273/2011, stran 10025 DATUM OBJAVE: 3.10.2011

VELJAVNOST: od 18.10.2011 / UPORABA: od 18.10.2011

RS 77-3273/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.10.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/11

Časovnica

Na današnji dan, 28.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.10.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3273. Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-B)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. septembra 2011.
 
Št. 003-02-8/2011-4
 
Ljubljana, dne 28. septembra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA (ZPPDFT-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 60/07 in 19/10) se 38. člen spre­meni tako, da se glasi:
 

"38. člen

(obveznost sporočanja in roki)

 
(1)
Organizacija mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka 83. člena tega zakona o vsaki gotovinski transakciji, ki presega vrednost 30.000 eurov, in sicer takoj ko je opravljena, najpozneje pa v treh delovnih dneh po opravljeni transakciji.
 
(2)
Organizacija iz 1., 2., 3., 4. in 12. točke prvega odstav­ka 4. člena tega zakona mora sporočiti uradu podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11. in 12. točke prvega odstavka 83. člena tega zakona o vsaki transakciji, ki presega vrednost 30.000 eurov, in ki je na zahtevo stranke opravljena na račune:
 
-
pravnih in fizičnih oseb v države iz drugega odstavka 22.a člena tega zakona in države pri katerih obstaja večja ver­jetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma in so uvrščene na seznam, ki ga objavi urad,
 
-
pravnih in fizičnih oseb s sedežem oziroma stalnim ali začasnim prebivališčem v državah iz drugega odstavka 22.a člena tega zakona in državah pri katerih obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma in so uvrščene na seznam, ki ga objavi urad.
 
(3)
Organizacija mora sporočiti uradu podatke iz druge­ga odstavka tega člena takoj, ko je transakcija opravljena, najpozneje pa v treh delovnih dneh po opravljeni transak­ciji.
 
(4)
Obveznost sporočanja gotovinskih transakcij iz prvega odstavka in transakcij iz drugega odstavka tega člena ne velja za revizijske družbe, samostojne revizorje ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja.
 
(5)
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov mora orga­nizacija sporočiti uradu podatke iz prvega odstavka 83. člena tega zakona vedno, kadar v zvezi s transakcijo, stranko ali sredstvi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma, in sicer še pred izvedbo transakcije, ter v sporočilu navesti rok, v katerem naj bi se ta opravila. Takšno sporočilo se lahko da tudi po telefonu ali posreduje po zaščiteni elektronski poti, vendar mora biti uradu poslano še v pisni obliki najpozneje naslednji delovni dan.
 
(6)
Obveznost sporočanja transakcij iz prejšnjega odstav­ka velja tudi za nameravano transakcijo, ne glede na to, ali je bila pozneje opravljena ali ne.
 
(7)
Ne glede na peti in šesti odstavek tega člena revizijske družbe, samostojni revizorji ter pravne in fizične osebe, ki opra­vljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, v vseh primerih, ko stranka pri njih išče nasvet za pranje denarja ali financiranje terorizma, to sporočijo uradu takoj oziroma najpozneje v treh delovnih dneh od dneva, ko je stranka pri njih iskala nasvet.
 
(8)
Če organizacija v primerih iz petega in šestega od­stavka tega člena, zaradi narave transakcije, ali ker ta sploh ni bila opravljena ali iz drugih upravičenih razlogov, ne more ravnati po opisanem postopku, mora uradu sporočiti podatke takoj, ko je to mogoče, oziroma takoj po zaznavi razlogov za sum pranja denarja ali financiranja terorizma. V sporočilu mora obrazložiti razloge, zaradi katerih ni ravnala po opisa­nem postopku.
 
(9)
Podatke iz prvega, drugega, petega, šestega in sed­mega odstavka tega člena organizacija predloži uradu na način, ki ga s pravilnikom predpiše minister, pristojen za finance.
 
(10)
Urad na svojih spletnih straneh takoj, najkasneje pa naslednji delovni dan, objavi prejete podatke iz drugega odstavka tega člena. Podatki, ki se objavijo, obsegajo po­datke 1., 5., 10. in 11. točke prvega odstavka 83. člena tega zakona.
 
(11)
Minister, pristojen za finance, s pravilnikom določi pogoje, pod katerimi organizaciji za nekatere stranke uradu ni treba sporočiti podatkov o transakcijah iz prvega odstavka tega člena.".
 

2. člen

 
Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window