Navigacija

Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1315/2016, stran 4519 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 30.4.2016 / UPORABA: od 30.4.2016

RS 31-1315/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.4.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 16.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.4.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1315. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2016

 
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08 in 36/11) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 10. redni seji dne 21. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o proračunu Občine Cerkno za leto 2016

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2016 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna za leto 2016 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (EUR):
 
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2016
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.694.913
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.012.227
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.524.114
 
700 Davki na dohodek in dobiček
3.176.809
 
703 Davki na premoženje
206.650
 
704 Domači davki na blago in storitve
140.655
71
NEDAVČNI PRIHODKI
488.113
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
389.073
 
711 Takse in pristojbine
4.000
 
712 Denarne kazni 
3.700
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
78.912
 
714 Drugi nedavčni prihodki
12.428
72
KAPITALSKI PRIHODKI
34.662
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
72
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
34.590
73
PREJETE DONACIJE
200
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
200
74
TRANSFERNI PRIHODKI
606.074
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
566.371
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
39.703
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
41.750
 
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU 
41.750
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44) 
5.071.675
40
TEKOČI ODHODKI 
1.626.815
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
251.980
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
37.977
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.172.872
 
403 Plačila domačih obresti
22.606
 
409 Rezerve
141.380
41
TEKOČI TRANSFERI
1.751.355
 
410 Subvencije
49.040
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.113.629
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
197.949
 
413 Drugi tekoči domači transferi
390.737
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.567.794
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.567.794
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
125.711
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
102.711
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
23.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–376.762
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
1.451
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
1.451
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
1.451
C)
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
191.143
50
ZADOLŽEVANJE
 
 
500 Domače zadolževanje
191.143
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
178.406
55
ODPLAČILO DOLGA
 
 
550 Odplačilo domačega dolga
178.406
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
–362.574
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
12.737
XI.
NETO FINANCIRANJE
376.762
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
362.574
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerkno.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window