Navigacija

Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1449/2015, stran 3873 DATUM OBJAVE: 22.5.2015

VELJAVNOST: od 6.6.2015 / UPORABA: od 6.6.2015

RS 35-1449/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 5.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/15, 82/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1449. Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi

 
 
Na podlagi drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 8. člena, prvega odstavka 25. člena in drugega odstavka 27. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR, 23/13 - ZZZiv-C in 40/14 - ZIN-B) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za okolje in prostor izdaja
 

P R A V I L N I K
o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik za izvajanje Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES), in Uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L št. 54 z dne 26. 2. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1262 z dne 12. julija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 v zvezi z uporabo gnoja rejnih živali kot goriva v kurilnih napravah (UL L št. 182 z dne 13. 7. 2017, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 142/2011/ES), določa natančnejša pravila glede:
 
-
uporabe in odstranjevanja določenih živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (v nadaljnjem besedilu: ŽSP), in iz njih pridobljenih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: pridobljeni proizvodi);
 
-
vloge in postopka registracije nosilcev dejavnosti, obratov ali objektov;
 
-
vloge in postopka odobritve obratov ali objektov;
 
-
vloge, postopka in dodatnih pogojev za dovolitev odstopanj za uporabo, prevoz ali odstranitev ŽSP in pridobljenih proizvodov;
 
-
postopka za odobritev odpreme in nadzor odpremljanja določenih ŽSP in pridobljenih proizvodov med državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ter
 
-
postopka za uvoz in tranzit trgovskih vzorcev in razstavnih predmetov ter določenih snovi za namene izven krmne verige.
 
(2)
Ta pravilnik določa tudi način zakopavanja in sežiga živalskih trupel.
 

II. REGISTRACIJA NOSILCEV DEJAVNOSTI, OBRATOV IN OBJEKTOV

 

2. člen

(postopek registracije)

 
(1)
Nosilec dejavnosti mora pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) pred začetkom opravljanja dejavnosti registrirati dejavnost oziroma obrate ali objekte.
 
(2)
Nosilec dejavnosti mora v skladu s 23. členom Uredbe 1069/2009/ES pred začetkom opravljanja dejavnosti vložiti vlogo za registracijo obrata, objekta ali nosilca dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: vloga za registracijo). Vloga za registracijo se vloži elektronsko na spletni strani Uprave najpozneje 24 ur pred začetkom opravljanja dejavnosti ali pisno najpozneje 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti pri pristojnemu območnemu uradu Uprave (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave) na obrazcu za registracijo obrata, objekta ali nosilca dejavnosti, ki je dostopen na spletni strani Uprave.
 
(3)
Vloga za registracijo mora vsebovati naslednje podatke:
 
-
nosilec dejavnosti: osebno ime in naslov oziroma firmo in sedež, davčno številko, EMŠO ali matično številko poslovnega subjekta in kontaktno osebo;
 
-
kategorija ŽSP ali pridobljenih proizvodov;
 
-
ime in naslov obrata ali objekta oziroma dejavnosti, za katero želi registracijo, in
 
-
o nameravanih dejavnostih, pri katerih se kot vhodne snovi uporabljajo ŽSP in pridobljeni proizvodi.
 
(4)
Na podlagi vloge za registracijo OU Uprave nosilcu dejavnosti oziroma obratu ali objektu dodeli uradno številko v skladu s 47. členom Uredbe 1069/2009/ES. OU Uprave nosilca dejavnosti, obrat oziroma objekt vpiše v register obratov kot del centralnega informacijskega sistema Uprave (v nadaljnjem besedilu: CIS VET).
 
(5)
OU Uprave ob registraciji nosilcu dejavnosti izda izpis iz CIS VET, ki velja kot potrdilo o registraciji. Od načina vložitve vloge za registracijo obrata je odvisno, ali se izpis izda elektronsko ali pisno. Izpis iz CIS VET se lahko izda tudi na zahtevo nosilca dejavnosti.
 
(6)
Seznam registriranih obratov, objektov in nosilcev dejavnosti je objavljen na spletnih straneh Uprave.
 
(7)
Nosilec dejavnosti mora na OU Uprave sporočiti spremembe, ki se nanašajo na nosilca dejavnosti, obrate oziroma objekte, vključno z informacijo o začasnem ali trajnem prenehanju dejavnosti, najpozneje 15 dni po nastanku spremembe teh podatkov.
 
(8)
Če registrirani nosilec dejavnosti preneha izvajati svojo dejavnost, OU Uprave v CIS VET vpiše prenehanje registracije in nosilcu dejavnosti o tem izda izpis iz CIS VET, ki velja kot potrdilo o prenehanju registracije.
 

3. člen

(izjeme glede obveznosti registracije)

 
Ne glede na določbe prejšnjega člena registracija v skladu s prejšnjim členom ni potrebna za nosilce dejavnosti:
 
a)
iz točke (a), (c), (e) in (f) četrtega odstavka 20. člena Uredbe 142/2011/EU;
 
b)
ki v skladu s točko (d) četrtega odstavka 20. člena Uredbe 142/2011/EU uporabljajo majhne količine snovi kategorije 3 iz 10. člena Uredbe 1069/2009/ES ali proizvodov, pridobljenih iz navedenih snovi, za namene neposredne dobave proizvodov na lokalni trg ali v lokalne maloprodajne trgovine v Republiki Sloveniji. Za majhne količine snovi ali proizvodov iz te točke se šteje 20 kg tedensko oziroma največ ena tona v koledarskem letu, ali
 
c)
ki odstranjujejo ŽSP in pridobljene proizvode v skladu s tretjim odstavkom 15. člena tega pravilnika ter 16., 17., 21. in 22. členom tega pravilnika.
 

III. ODOBRITEV OBRATOV ALI OBJEKTOV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window