Navigacija

Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 90-1500/2020, stran 3345 DATUM OBJAVE: 24.6.2020

VELJAVNOST: od 9.7.2020 / UPORABA: od 9.7.2020

RS 90-1500/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.7.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 90/20

Časovnica

Na današnji dan, 27.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.7.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1500. Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 243. člena in osmega odstavka 251. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o registru osebnih računov in potrdilu o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
Ta sklep določa:
 
1.
podrobnejši način vodenja in obvezno vsebino registra osebnih računov članov pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: register);
 
2.
podrobnejšo vsebino potrdila o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.
 

2. člen

(vodenje registra)

 
(1)
Register vodi upravljavec pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
 
(2)
Register se vodi s posebno skrbnostjo in po načelu sprotnosti, tako da se podatki v register vpisujejo takoj ob nastopu dogodka, ki je predmet vnosa v register, oziroma v primeru izjemnih dogodkov takoj, ko je to mogoče.
 
(3)
Register se vodi na način, ki zagotavlja zanesljivost, celovitost, razpoložljivost, zaupnost in sledljivost informacij in podatkov.
 
(4)
Poleg podatkov iz tega sklepa lahko register, ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, davčnih predpisov in drugih predpisov, vsebuje tudi druge podatke potrebne za izvajanje Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) in na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov. Register iz prvega stavka tega odstavka lahko vsebuje tudi dodatne podatke iz notranjih aktov upravljavca.
 
(5)
Register se vodi tako, da je za poljubno izbrano časovno obdobje kadarkoli mogoč vpogled in izpis podatkov o:
 
1.
posameznem članu pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: član) ali skupini članov;
 
2.
plačilih delodajalca v korist posameznega člana ali skupine članov.
 
(6)
Podatki v registru se hranijo najmanj 10 let, računano od dneva, ko je član uveljavil pravico iz dodatnega zavarovanja oziroma ko je član oziroma upravičenec v primeru smrti člana oziroma dediči člana uveljavili pravico do izplačila odkupne vrednosti v enkratnem znesku.
 

3. člen

(elektronska podpora vodenju registra)

 
(1)
Register se vodi v elektronski obliki.
 
(2)
Informacijski sistem namenjen podpori vodenja registra mora zagotavljati zanesljivost, celovitost, razpoložljivost, varnost, zaupnost in sledljivost informacij in podatkov, ki jih upravljavec obdeluje v skladu z zakonodajo, na način, da smiselno in sorazmerno glede na izpostavljenost tveganjem izpolnjuje tudi zahteve standardov in okvirov ravnanja na področju upravljanja, razvoja, varovanja in dokumentiranja informacijskih rešitev kot so ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002.
 
(3)
Programska oprema, namenjena podpori vodenja registra in njene posodobitve, ki vplivajo na vsebino podpore vodenja registra, morajo imeti dokazilo o skladnosti programske opreme z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja vodenja registra. Za dokazilo o skladnosti šteje mnenje aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov.
 
(4)
Upravljavec zagotavlja, da dobavitelj programske opreme oziroma drugi pogodbeni partner upravljavca zagotavlja ustrezne posodobitve računalniške programske opreme.
 
(5)
Upravljavec zagotavlja tudi programsko in strojno opremo, ki omogoča pregledovanje in obdelavo zgodovinskih podatkov tudi v primeru, ko se ta ne uporablja več za tekočo obdelavo podatkov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window