Navigacija

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2016

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-2397/2016, stran 8093 DATUM OBJAVE: 12.8.2016

VELJAVNOST: od 13.8.2016 / UPORABA: od 13.8.2016

RS 54-2397/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.8.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 54/16

Časovnica

Na današnji dan, 27.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.8.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2397. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2016

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 118. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 12. redni seji dne 14. julija 2016 sprejel
 

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2016

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2016 (Uradni list RS, št. 19/15) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
 
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2016
 
 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
15.972.515,00
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.789.301,00
70
DAVČNI PRIHODKI
11.437.309,00
 
700 Davki na dohodek in dobiček
10.337.809,00
 
703 Davki na premoženje
759.600,00
 
704 Domači davki na blago in storitve
339.900,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.351.992,00
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.048.345,00
 
711 Takse in pristojbine
15.000,00
 
712 Globe in druge denarne kazni
40.200,00
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
 
714 Drugi nedavčni prihodki
1.248.447,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.199.010,00
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.250,00
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopred. sred.
1.196.760,00
73
PREJETE DONACIJE
0,00
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
984.204,00
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
957.749,00
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. EU 
26.455,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
 
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna Evropske unije 
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.970.887,35
40
TEKOČI ODHODKI
3.992.936,43
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
873.740,00
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
130.230,00
 
402 Izdatki za blago in storitve
2.607.096,43
 
403 Plačila domačih obresti
102.000,00
 
409 Rezerve
279.870,00
41
TEKOČI TRANSFERI
5.903.168,00
 
410 Subvencije
17.500,00
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.930.000,00
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
630.278,00
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.325.390,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.797.640,92
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.797.640,92
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
277.142,00
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
196.119,00
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
81.023,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–998.372,35
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil 
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443+444)
0,00
44
POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
 
440 Dana posojila
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.097.176,00
50
ZADOLŽEVANJE
 
 
500 Domače zadolževanje
1.097.176,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
624.515,00
55
ODPLAČILO DOLGA
 
 
550 Odplačilo domačega dolga
624.515,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–525.711,35
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
472.661,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
998.372,35
 
Stanje sredstev 31. 12. 2015
525.711,35

 

 

2. člen

 
Spremeni se prvi odstavek 8. člena, tako da se glasi: »Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 252.000,00 EUR.«
 

3. člen

 
Spremeni se prvi odstavek 10. člena, tako da se glasi: »Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do višine 1.097.176,00 EUR, in sicer za ureditev lokalne ceste Spodnje Jelce–Presečno I. faza v višini 397.176,00 EUR pri državnem proračunu in do 700.000,00 EUR pri poslovni banki ali drugi finančni organizaciji za financiranje investicijskih projektov na področju komunalne infrastrukture, predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, kulture in športa.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window