Navigacija

Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 44-1969/2016, stran 6664 DATUM OBJAVE: 24.6.2016

VELJAVNOST: od 9.7.2016 / UPORABA: od 30.7.2016

RS 44-1969/2016

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 26.9.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 44/16, 52/16, 52/16, 16/19, 121/20

Časovnica

Na današnji dan, 6.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.9.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1969. Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

 
 
Na podlagi enajstega odstavka 15. člena in devetega odstavka 15.d člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O 
o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa postopke dodeljevanja vlakovnih poti, ki zajemajo naročanje, izdelavo in dodelitev vlakovne poti ter način uporabe kriterijev in pomen posameznega kriterija za dodeljevanje vlakovnih poti na javni železniški infrastrukturi. Uredba določa tudi vrednotenje kriterijev za določanje višine uporabnine, varščine, postopek poračunavanja varščine in uporabnine ter oprostitve plačevanja uporabnine.
 
(2)
S to uredbo so predpisani časovni termini naročanja vlakovnih poti za posamezno voznoredno obdobje v rednem in zapoznelem postopku in postopkih medletnih sprememb ter časovni termini naročanja vlakovnih poti za določen namen (ad hoc vlakovne poti) v rednem, skrajšanem in izrednem postopku.
 
(3)
Ta uredba določa tudi način in časovni načrt priprave, izdelave, usklajevanja, sprejema in objave voznega reda omrežja ter določa izvajanje režima učinkovitosti v železniškem prometu.
 
(4)
S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 32), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture (UL L št. 352 z dne 23. 12. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/34/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov in kratic)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
»dodelitev« pomeni dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti s strani upravljavca infrastrukture;
 
2.
»dodeljevanje vlakovnih poti« je postopek, ki vsebuje opravila pri izdelavi kataloga vlakovnih poti, kot so: naročila, izdelave, usklajevanja in dodelitve vlakovnih poti, vključno z njihovimi spremembami in dopolnitvami;
 
3.
»druge zainteresirane stranke« so tiste osebe, na katerih poslovanje ali življenje vplivajo storitve prevoznikov (npr. lokalne skupnosti, gospodarske družbe itd.);
 
4.
»elementi vlakovne poti« so tehnični podatki o vlaku na posamezni vlakovni poti;
 
5.
»enotna kontaktna točka« (One Stop Shop – OSS) pomeni kontaktno točko za nudenje informacij v zvezi z mednarodnimi železniškimi storitvami;
 
6.
»gospodarsko smiselna nadomestna možnost« pomeni dostop do drugega objekta za izvajanje železniških storitev, ki je gospodarsko sprejemljiv za prevoznika v železniškem prometu in mu omogoča opravljanje storitve tovornega ali potniškega prometa;
 
7.
»informativna vlakovna pot« pomeni informacijo s potrebnimi elementi o možni vlakovni poti;
 
8.
»izdelava vlakovnih poti« je izdelava vlakovnih poti, ki jo na osnovi prosilčeve vloge za dodelitev opravi upravljavec;
 
9.
»katalog razpoložljivih vlakovnih poti« je seznam prostih in informativnih vlakovnih poti (študij), ki so v veljavnem voznorednem obdobju na razpolago prosilcem v postopku naročanja vlakovnih poti za določen namen v rednem, skrajšanem in izrednem postopku;
 
10.
»katalog vlakovnih poti« je seznam prostih vlakovnih poti, ki so na razpolago prosilcem v postopku naročanja vlakovnih poti za novo voznoredno obdobje;
 
11.
»načrt razširitve zmogljivosti« pomeni ukrep ali vrsto ukrepov – skupaj s časovnim načrtom njihove izvedbe, ki so namenjeni za odpravo omejitev zmogljivosti, zaradi katerih se določen odsek razglasi za preobremenjeno infrastrukturo;
 
12.
»odpoved vlakovne poti« je odpoved dodeljene vlakovne poti na določen dan oziroma določene dni v veljavnem voznorednem obdobju, pri čemer prosilcu ostane pravica do nadaljnjega koriščenja vlakovne poti v skladu z dodelitvijo;
 
13.
»odstavni tir« je tir, ki je namenjen za začasno odstavljanje železniških vozil med dvema prevozoma;
 
14.
»omrežje« pomeni celotno infrastrukturo, ki jo upravlja upravljavec;
 
15.
»posebna infrastruktura« pomeni odsek ali del infrastrukture, ki je prednostno namenjen posebnim vrstam prevoza in ga upravljavec opredeli v programu omrežja;
 
16.
»preobremenjena infrastruktura« pomeni odsek ali del javne železniške infrastrukture, na katerem tudi po usklajevanju med zahtevami prosilcev ni mogoče v celoti zadostiti povpraševanju po vlakovnih poteh oziroma infrastrukturnih zmogljivostih;
 
17.
»prosta vlakovna pot« je vlakovna pot iz kataloga razpoložljivih vlakovnih poti, ki je v voznem redu omrežja na voljo za dodelitev prosilcem;
 
18.
»storniranje vlakovne poti« pomeni dokončno odpoved dodeljene vlakovne poti v veljavnem voznorednem obdobju; s storniranjem prosilec izgubi pravico do nadaljnjega koriščenja te vlakovne poti v veljavnem voznorednem obdobju;
 
19.
»trasa vlaka« je grafični prikaz vlakovne poti na grafikonu prometa vlakov;
 
20.
»usklajevanje« pomeni postopek, s katerim skušajo upravljavec in prosilci rešiti nasprotja, ki izvirajo iz njihovih prošenj za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti;
 
21.
»večja vzdrževalna dela« so dela na vozilu, ki niso rutinska in ki zahtevajo, da se vozilo umakne iz obratovanja;
 
22.
»voznoredno obdobje« je časovno obdobje, za katerega je izdelan vozni red omrežja;
 
23.
»vzorčna vlakovna pot« je vlakovna pot v voznem redu omrežja, katere elementi se uporabijo v primeru vožnje rednega vlaka z bistveno spremenjenimi elementi (npr.: sprememba sestave potniškega vlaka, sprememba obremenitve, zamenjava vlečne lokomotive idr.), ali vlakovna pot, katere elementi se uporabijo v primeru vožnje izrednega vlaka;
 
24.
»zapoznela vloga« pomeni zahtevo po vlakovni poti, ki je ni mogoče zahtevati med rednim postopkom priprave voznega reda omrežja.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kakor izrazi, uporabljeni v Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18; v nadaljnjem besedilu: ZZelP), v Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) in v Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18; v nadaljnjem besedilu: ZIUGDT).
 
(3)
Kratice, uporabljene v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
X – datum uveljavitve novega voznega reda omrežja (začetek novega voznorednega obdobja)
 
X–N – število mesecev pred uveljavitvijo novega voznega reda omrežja (pri čemer je N število mesecev prej)
 

3. člen

(mednarodno sodelovanje upravljavca)

 
Upravljavec v mednarodnem okolju izvaja in usklajuje vse potrebne aktivnosti, ki zagotavljajo tekoče in neovirano izvajanje storitev v železniškem prometu ob ustreznem zaračunavanju uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture. Za realizacijo teh ciljev se je upravljavec dolžan posvetovati oziroma sodelovati v mednarodnih združenjih in s posameznimi upravljavci železniške infrastrukture in organi za dodeljevanje vlakovnih poti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window