Navigacija

Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-2327/2021, stran 6703 DATUM OBJAVE: 6.7.2021

VELJAVNOST: od 21.7.2021 / UPORABA: od 21.7.2021

RS 106-2327/2021

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 21.7.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 106/21, 110/21

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.7.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2327. Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 30. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) minister za pravosodje izdaja
 

P R A V I L N I K
o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta pravilnik ureja način razpolaganja z darili, določanje vrednosti daril, vodenje in vsebino seznama daril, ki jih v zvezi z opravljanjem funkcije, dela, ali javne službe, ali v zvezi s svojim položajem prejemajo uradne osebe ali njihovi družinski člani, ter druga izvedbena vprašanja v zvezi s prepovedmi, omejitvami in dolžnostmi uradnih oseb pri sprejemanju daril.
 

2. člen

 
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo za potrebe tega pravilnika naslednji pomen:
 
1.
darilo je stvar, pravica, storitev ali druga korist, ki jo je mogoče finančno ovrednotiti,
 
2.
protokolarna darila so darila, ki jih podarijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah,
 
3.
priložnostna darila manjše vrednosti so darila, ki se jih tradicionalno ali običajno izroča ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.) ali ob opravljanju diplomatskih aktivnosti, njihova vrednost pa ne sme presegati vrednosti 100 eurov, ne glede na obliko darila in število darovalcev istega darila,
 
4.
darila zanemarljive vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 50 eurov,
 
5.
vrednost darila je tržna cena darila oziroma razlika med tržno in plačano ceno darila,
 
6.
uradne osebe so funkcionarji, uradniki na položaju in drugi javni uslužbenci, uslužbenci zaposleni v Banki Slovenije, poslovodne osebe in člani organov upravljanja, vodenja in nadzora v subjektih javnega sektorja,
 
7.
subjekti javnega sektorja so državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, Banka Slovenije, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti, pravne osebe, ki jih je ustanovila država ali lokalna skupnost oziroma v katerih ima država ali lokalna skupnost večinski delež oziroma prevladujoč vpliv. Med subjekte javnega sektorja ne spadajo gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, razen tistih, ki so ustanovljene na podlagi zakona,
 
8.
seznam daril je po časovnem zaporedju vodena zbirka obrazcev za evidentiranje prejetega darila uradne osebe ali njenega družinskega člana,
 
9.
opravljanje dela je opravljanje funkcije, nalog in izvrševanje pooblastil na podlagi položaja uradne osebe v subjektu javnega sektorja,
 
10.
darilo, ki lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje nalog, pristojnosti ali pooblastil uradne osebe, je predvsem darilo:
 
-
ki je bilo dano v kratkem časovnem obdobju pred ali po odločitvi subjekta javnega sektorja, s katero je ta odločil o pravici ali obveznosti darovalca ali njegovih družinskih članov ali
 
-
katerega vrsta, oblika ali vrednost znatno odstopa od okoliščin izročitve darila ali
 
-
podarjeno s strani darovalca, ki ima s subjektom javnega sektorja poslovne stike ali jih šele vzpostavlja,
 
11.
prejemnik je uradna oseba ali njen družinski član, ki ji je ponujeno ali dano darilo; prejemnik je tudi oseba, ki je darilo sprejela v imenu subjekta javnega sektorja ali njen družinski član,
 
12.
darovalec je pravna ali fizična oseba, ki ponudi ali da darilo,
 
13.
oseba, ki vodi seznam daril, je oseba, ki jo predstojnik ali poslovodstvo subjekta javnega sektorja določi kot odgovorno osebo za vodenje seznama daril.
 

II. PREPOVEDI IN OMEJITVE SPREJEMANJA DARIL

 

3. člen

 
(1)
Prejemnik ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem dela, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti.
 
(2)
Prejemnik ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem dela:
 
-
če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,
 
-
če je to prepovedano z drugim zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
 
-
če se kot darilo izročajo denar, vrednostni papirji, darilni in vrednostni boni ter kartice in drage kovine,
 
-
če darilo lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na objektivno in nepristransko opravljanje dela uradne osebe.
 
(3)
Darilo iz prejšnjega odstavka ne postane last prejemnika ali subjekta javnega sektorja, pri katerem prejemnik opravlja delo, in ga je potrebno zavrniti, vrniti darovalcu oziroma z njim ravnati v skladu s predpisi.
 
(4)
Prepovedi in omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo tudi v primerih, če se darilo v zvezi z opravljanjem dela prejemnika izroči njegovim družinskim članom, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
 
(5)
Za darilo v zvezi z opravljanjem dela se ne šteje darilo simbolnega pomena, ki se tradicionalno izroča ob določenih dogodkih (plakete, značke, zastavice, promocijski material in drugi predmeti podobne narave).
 
(6)
Ob upoštevanju zakonskih prepovedi in omejitev za prepovedano darilo v obliki denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin iz 3. točke drugega odstavke tega člena ne šteje darilo, kadar je prevladujoč namen darila njegova spominska, zgodovinska ali podobna simbolna vrednost (npr. medalje, spominski in zbirateljski kovanci, ki jih izda centralna banka ali druga institucija, ki opravlja podobno vlogo kot centralna banka).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window