Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 113-5032/2005, stran 12304 DATUM OBJAVE: 16.12.2005

VELJAVNOST: od 17.12.2005 / UPORABA: od 17.12.2005

RS 113-5032/2005

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.12.2005 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 113/05

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.12.2005
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5032. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper

 
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05)
 

R A Z G L A Š A M
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Koper

 
Št. K4236-234/2005
 
Koper, dne 1. decembra 2005
 
Mestna občina Koper
Župan
Boris Popovič l.r.
 
Na podlagi 179. in180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č, in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 47/04), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS št. 18/84, 32/85 in 33/89), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1(Uradni list RS, št. 100/05), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, SRS 36/83, SRS 42/85, SRS 2/86, SRS 47/87, SRS 5/90, RS-stari 10/91, RS/I 17/91, RS 13/93, RS 66/93, RS 39/96, RS 39/96, RS 61/96, RS 35/97, RS 45/97, RS 87/97, RS 73/98, RS 31/00, RS 33/00, RS 24/01, RS 7/03, RS 83/04 in RS 23/05), Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05), Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 30. novembra 2005 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper

 

1. člen

 
V 2. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 42/03) se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»Kot nezazidana stavbna zemljišča so določene tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste objekta iz prejšnjega odstavka tega člena, če je na njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto.«
 
Dosedanji četrti do osmi odstavek postanejo peti do deveti odstavek.
 

2. člen

 
V 3. členu se spremenijo območja II. III. in V. tako, da se glasijo:
 

»II. Območje

 
Obalni pas od mejnega prehoda Lazaret do občinske meje z občino Izola, kar zajema območje od mejnega prehoda Lazaret, Debelega rtiča, Ortopedske bolnišnice Valdoltra, Ankarana, Sončnaga parka, Stare bolnice Ankaran, Luke Koper, predvideno območje Severne obvoznice, Marine Koper, Mestnega Kopališča, stavbe v starem mestnem jedru s frontno linijo od Mestnega Kopališča do Hotela Koper, stara Semedelska vpadnica, hotel Žusterna s kopališčem ter obalni pas do občinske meje z občino Izola.
 

III. Območje

 
Priobalni pas od mejnega prehoda Lazaret, naselja Ankaran, Barizoni, naselij Kolomban in Hrvatini pod slemensko cesto, zaselkih Na Baredih, Pri Biščaku, Moretini, Forteca in Valmarin v naselju Sp. Škofij, Zgornjih Škofij, priobalni pas od bolnice Izola, Žusterne, Za gradom, Markovca, Semedele, del naselja Kopra od pokopališča do Bertokov, strnjenega naselja Bertoki nad avtocesto ter naselja Prade.
 

V. Območje

 
Stavbna zemljišča s strnjeno pozidavo v razvojno pomembnejših lokalnih središčih ter primestnih predelih Kopra: Preostali del naselja Sp. Škofije in strnjeni deli naselij Dekani, Pobegi, Čežarji, Šalara in Olmo.«
 

3. člen

 
V 6. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
 

»
+------------------------------------------------+---------------------------+
|Naziv infrastrukture              |    Zgradbe ter stavbna|
|                        |    zemljišča v skupinah|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|1. Opremljenost s cestami            | a,b| c|  d| e| f|  G|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|a. makadamska utrditev cestišča (javna pot   |  5| 10| 15| 15| 20| 20|
|odmaknjena več kot 25 m od roba parc. do    |   |  |  |  |  |  |
|asfaltirane utrditve cestišča)         |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|b. asfaltirana utrditev cestišča        |  10| 15| 20| 20| 25| 25|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|c. asfaltirana utrd. cestišč z vsaj enim    |  15| 20| 25| 25| 30| 30|
|hodnikom za pešce (oddaljenost do 70 m od osi  |   |  |  |  |  |  |
|cestišča)                    |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|d. sodobno urejene prometnice z robniki,    |  20| 25| 30| 30| 35| 35|
|obojestranskim hodnikom za pešce, zelenimi   |   |  |  |  |  |  |
|ločitvenimi pasovi oziroma drevoredi      |   |  |  |  |  |  |
|(oddaljenost do 70 m od osi cestišča)      |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|2. Opremljenost z javno razvetljavo       |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|a. urejena javna razsvetljava v kabelski ali  |  35| 40| 45| 50| 55| 55|
|podometni izvedbi (oddaljenost od svetila do 100|   |  |  |  |  |  |
|m)                       |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|b. urejena javna razsvetljava v prostozračni  |  25| 30| 35| 40| 45| 45|
|izvedbi (oddaljenost od svetila do 100 m)    |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|c. delno urejena javna rasvetljava v kabelski in|  15| 20| 15| 30| 35| 35|
|prostozračni izvedbi (oddaljenost od svetila do |   |  |  |  |  |  |
|200 m)                     |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|3. Opremljenost s parkirišči          |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|a. možno parkiranje ob vozišču         |  15| 10|  5| 15| 10|  5|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|b. posebej urejena parkirišča (v oddaljenosti do|  40| 25| 10| 40| 25| 10|
|200 m                      |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|4. Opremljenost z zelenimi površinami      |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|a. urejene zelenice z nasadi in grmičevjem (v  |  25| 15|  5| 25| 15| 15|
|oddaljenosti do 200 m)             |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|5. Opremljenost z rekreacijskimi površinami   |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|a. urejeni športno rekreacijski objekti (v   |  15| 10|  5| 15| 10|  5|
|oddaljenosti do 2000 m)             |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|b. urejeni športno rekreacijski objekti v    |  25| 15|  5| 25| 15|  5|
|neposredni bližini (v oddaljenosti do 200 m)  |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|6. Opremljenost z javnim potniškim prometom   |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|a. bližina postajališča za mestni promet (v   |  15| 20| 25| 25| 30| 30|
|oddaljenosti do 200 m)             |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|b. bližina postajališča za primestni in     |  15| 20| 25| 25| 30| 30|
|medkrajevni promet (v oddaljenosti do 200 m)  |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|7. Opremljenost s fekalno kanalizacijo     |  15| 25| 30| 35| 40| 40|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|8. Opremljenost z meteorno kanalizacijo     |  15| 25| 30| 35| 40| 40|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|9. Opremljenost z vodovodom           |  15| 20| 25| 25| 35| 35|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|10. Opremljenost s hidrantno mrežo (oddaljenost |  15| 20| 25| 25| 35| 35|
|150 m od hidranta)               |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|11. Opremljenost z elektriko          |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|a. elektroenergetsko omrežje v kabelski ali   |  15| 20| 25| 25| 20| 20|
|podometni izvedbi                |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|b. elektroenergetsko omrežje v prostozračni   |  10| 15| 20| 20| 25| 25|
|izvedbi                     |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|12. Opremljenost s telefonskim omrežjem     |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|a. telefonsko omrežje v kabelski ali podometni |  15| 20| 25| 25| 30| 30|
|izvedbi                     |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|b. telefonsko omrežje v prostozračni izvedbi  |  10| 15| 20| 20| 25| 25|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|13. Opremljenost s kabelskim omrežjem      |  10| 15| 20| 20| 25| 25|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|14. Opremljenost s toplovodnim omrežjem     |  20| 25| 30| 30| 35| 35|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|                        |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|15. Opremljenost s plinovodom          |   |  |  |  |  |  |
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|a. dimenzioniranim za kuhanje          |  20| 25| 30| 30| 35| 35|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
|b. dimenzioniranim za kuhanje in ogrevanje   |  25| 30| 35| 35| 40| 40|
+------------------------------------------------+-----+---+----+---+---+----+
                                      «.
 
Na koncu tabele se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
 
»Za kolektivno komunalno infrastrukturo v točkah 1.c., 1.d., 2., 3., 4., 5., 6., 8. in 10. se v postopku odmere nadomestila določa obseg vplivnega območja posamezne opremljenosti v skladu z določenimi kriteriji in merili iz navedenih točk.
 
Za opremljenost v točkah 1.a., 7., 9., 11., 12., 13. 14. in 15 se ugotavlja dejanska priključitev.«
 
Za opremljenost v točkah 7., 9. in 11 se ugotavlja še možnost priključitve po kriterijih in merilih iz tretjega odstavka 13. člena.
 
Za določitev opremljenosti garaž izven objekta, parkirišč iz 2. člena odloka in parkirnih mest v garažnih hišah se uporabljajo kriteriji in merila iz 1., 2., 9. in 11. točke naziva infrastrukture.«
 
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window