Navigacija

Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-2215/2021, stran 6447 DATUM OBJAVE: 29.6.2021

RS 102-2215/2021

 
 

2215. Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

 
 
Na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 28. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) minister za finance izdaja
 

P R A V I L N I K
o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa način izdelave in prenosa carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil, dokazil, zahtevkov in spremnih listin ter nacionalna navodila in seznam nacionalnih oznak za izpolnjevanje carinske deklaracije, obrazcev, obvestil, dokazil in zahtevkov pri izvajanju carinskih formalnosti v skladu z:
 
-
Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 54), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2013/EU),
 
-
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/234 z dne 7. decembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 v zvezi s skupnimi podatkovnimi zahtevami in Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v zvezi z oznakami, ki se uporabljajo na nekaterih obrazcih (UL L št. 63, z dne 23. 2. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2446/EU),
 
-
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 558), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/235 z dne 8. februarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447 glede oblik in oznak skupnih podatkovnih zahtev, nekaterih pravil o nadzoru in pristojnega carinskega urada za dajanje blaga v carinski postopek (UL L št. 63 z dne 23. 2. 2021, str. 386), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2447/EU), in
 
-
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/234 z dne 7. decembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 v zvezi s skupnimi podatkovnimi zahtevami in Delegirane uredbe (EU) 2016/341 v zvezi z oznakami, ki se uporabljajo na nekaterih obrazcih (UL L št. 63 z dne 23. 2. 2021, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/341/EU).
 
(2)
Pojmi in kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi in kratice, opredeljene v Uredbi 952/2013/EU, Uredbi 2015/2446/EU, Uredbi 2015/2447/EU in Uredbi 2016/341/EU.
 

2. člen

(elektronsko poslovanje)

 
(1)
Carinske deklaracije, skupne deklaracije, obrazci, obvestila, dokazila in zahtevki, vloženi z uporabo sistema za elektronsko izmenjavo podatkov, se pri izvajanju carinskih formalnosti vlagajo prek informacijskega sistema za elektronsko poslovanje Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SICIS).
 
(2)
Za elektronsko poslovanje pri izvajanju carinskih formalnosti uporabnik kvalificirano digitalno potrdilo registrira na portalu eCarina.
 
(3)
Spremni dokumenti, potrebni za izvedbo carinskih formalnosti, se lahko dostavijo pristojnemu carinskemu organu na uradni elektronski naslov Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), ki je objavljen na spletni strani FURS. Če s seznama elektronskih sporočil, objavljenem na spletni strani FURS, izhaja, da SICIS omogoča dostavo spremnih dokumentov, se ti dostavijo prek SICIS. Na zahtevo carinskega organa, ali če je s posebnim predpisom tako določeno, se spremni dokumenti dostavijo FURS v papirni obliki.
 
(4)
Če SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki vlaga carinske deklaracije, obrazce, obvestila, dokazila in zahtevke, ne deluje, se uporabi pomožni postopek v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani FURS.
 

3. člen

(navodila za izpolnjevanje carinske deklaracije, obvestila in dokazila)

 
(1)
Carinska deklaracija za izvoz, ponovni izvoz, pasivno oplemenitenje, tranzit in dokazilo o carinskem statusu unijskega blaga se izpolnjujejo v skladu z navodili iz dodatka C1 iz Priloge 9 Uredbe 2016/341/EU in navodili iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(2)
Carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet, posebno rabo, carinsko skladiščenje, začasni uvoz, aktivno oplemenitenje, vnos blaga v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo, poštni promet, poenostavljena uvozna deklaracija in obvestilo o predložitvi blaga v primeru vpisa v evidence se izpolnjujejo v skladu z navodili iz Priloge D Uredbe 2015/2446/EU in navodili iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(3)
Pošiljke, ki so upravičene do oprostitve uvozne dajatve v skladu s prvim odstavkom 23. člena ali prvim odstavkom 25. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (kodificirana različica) (UL L 324 z dne 10. 12. 2009, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1186/2009/EU), in predložitve blaga carini, se izpolnjujejo v skladu z navodili iz Priloge B Uredbe 2015/2446/EU in navodili iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window