Navigacija

Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 92-4911/2010, stran 13935 DATUM OBJAVE: 19.11.2010

VELJAVNOST: od 20.11.2010 / UPORABA: od 20.11.2010

RS 92-4911/2010

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 13.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 92/10, 20/13, 60/18

Časovnica

Na današnji dan, 16.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.9.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4911. Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 59.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba v skladu z Direktivo 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji), (UL L št. 164 z dne 25. 6. 2008, str. 19), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije (EU) 2017/845 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se upoštevajo pri pripravi morskih strategij (UL L št. 125 z dne 18. 5. 2017, str. 27), določa podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja z morskim okoljem (v nadaljnjem besedilu: načrt) ter časovnice za pripravo posameznih vsebin načrta.
 
(2)
Ta uredba se uporablja za morske vode, pri čemer se upoštevajo tudi čezmejni vplivi na kakovost morskega okolja tretjih držav v morski regiji ali podregiji iz 4. člena te uredbe.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
 
1.
morske vode so teritorialno morje z morskim dnom in podzemljem v skladu s predpisi, ki urejajo pomorstvo, in obalne vode z morskim dnom in podzemljem v skladu s predpisom, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda, če se posamezni vidiki okoljskega stanja morskih voda ne obravnavajo v predpisih, ki urejajo upravljanje voda;
 
2.
morska regija je geografsko zaključeno območje morja, določeno na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) na podlagi hidroloških, oceanografskih in biogeografskih značilnosti;
 
3.
morsko okolje so morske vode, prostoživeče morske rastlinske in živalske vrste (v nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste) in njihovi habitati ter ekosistemi;
 
4.
okoljsko stanje morskih voda je celotno stanje okolja v morskih vodah z upoštevanjem strukture, delovanja in procesov morskih ekosistemov, skupaj z naravnimi fiziografskimi, geografskimi, biološkimi, geološkimi in podnebnimi dejavniki ter fizičnimi, akustičnimi in kemijskimi razmerami, vključno s tistimi, ki so posledica človekovih dejavnosti znotraj ali zunaj obravnavanega območja;
 
5.
dobro okoljsko stanje morskih voda je okoljsko stanje morskih voda kot sestavnega dela ekološko raznolikih in dinamičnih oceanov in morij, ki je v okviru svojih naravnih pogojev čisto, zdravo in produktivno ter ohranja možnost trajnostne rabe morskega okolja. Dobro okoljsko stanje morskih voda obstaja, če:
 
-
struktura, funkcije in procesi morskih ekosistemov z upoštevanjem fiziografskih, geografskih, geoloških in podnebnih dejavnikov omogočajo polno delovanje morskih ekosistemov in ohranjanje njihove odpornosti na okoljske spremembe, ki jih povzroča človek;
 
-
so morske rastlinske in živalske vrste, njihovi habitati in ekosistemi varovani, upadanje biotske raznovrstnosti, ki ga povzroča človek, preprečeno, raznoliki biološki elementi pa delujejo uravnoteženo;
 
-
hidromorfološke, fizikalne in kemijske značilnosti ekosistemov, vključno z značilnostmi, ki izhajajo iz človekovih dejavnosti, podpirajo polno delovanje ekosistemov;
 
-
antropogeni vnosi snovi in energije v morsko okolje, vključno s hrupom, ne povzročajo onesnaženosti;
 
6.
merila kakovosti okoljskega stanja morskih voda so posebne tehnične značilnosti, ki določajo deskriptorje kakovosti okoljskega stanja morskih voda in so določeni s Sklepom Komisije z dne 17. maja 2017 o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU (UL L št. 125 z dne 18. 5. 2017, str. 43; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2017/848/EU);
 
7.
okoljska ciljna vrednost je določen okoljski cilj, ki je glede na želeno stanje izražen s kakovostno ali količinsko vrednostjo različnih meril kakovosti okoljskega stanja morskih voda, obremenitev morskih voda in vplivov nanje v zvezi z vsako morsko regijo ali podregijo;
 
8.
onesnaževanje morskega okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v morsko okolje, vključno z morskim podvodnim hrupom, kot posledice človekove dejavnosti, ki povzroči ali bi lahko povzročila zmanjšanje možnosti trajnostne rabe morskega okolja ter:
 
-
škodljive učinke na rastlinske in živalske vrste, njihove habitate in ekosisteme, vključno z upadanjem biotske raznovrstnosti;
 
-
tveganje za zdravje ljudi, omejitve za dejavnosti, povezane z rabo morskega okolja, vključno z ribolovom, turizmom in rekreacijo ter drugimi dovoljenimi rabami morskega okolja;
 
-
poslabšanje kakovosti morske vode in s tem zmanjšanje njene uporabnosti;
 
9.
regionalno sodelovanje je sodelovanje in usklajevanje aktivnosti med državami članicami EU in tretjimi državami, ki si delijo morsko regijo ali podregijo, z namenom priprave in izvajanja načrtov;
 
10.
mednarodni sporazum je katera koli mednarodna konvencija o regionalnih morjih ali mednarodni sporazum, ki je bil sklenjen zaradi varstva morskega okolja in vključuje tudi njegove vodstvene organe;
 
11.
navpični tok morske vode je dvigovanje spodnjih hladnih plasti morske vode na površje kot posledica delovanja vetrov (upwelling);
 
12.
ekosistemski pristop je celovito upravljanje dejavnosti, ki temelji na najboljšem razpoložljivem znanju o ekosistemih in njihovi dinamiki, z namenom ugotoviti in odpraviti vplive, ki ogrožajo doseganje in ohranjanje dobrega okoljskega stanja morskih voda in trajnostno rabo morskega okolja.
 

3. člen

(priprava načrta)

 
(1)
Načrt se pripravi kot podlaga za prilagodljivo upravljanje z morskim okoljem z upoštevanjem ekosistemskega pristopa z namenom, da se dobro okoljsko stanje morskih voda doseže najpozneje do leta 2020.
 
(2)
Ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pripravi predlog načrta, ki vsebuje poglavja v skladu s 6. členom te uredbe, v obliki, kot jo določa 22. člen te uredbe, in ga predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window