Navigacija

Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2014

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 19-681/2014, stran 2269 DATUM OBJAVE: 17.3.2014

VELJAVNOST: od 18.3.2014 / UPORABA: od 1.1.2014

RS 19-681/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 19/14

Časovnica

Na današnji dan, 26.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

681. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2014

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 20. redni seji dne 6. 3. 2014 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Ribnica za leto 2014

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Ribnica za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Sekcija/Podsekcija/k2/k3            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 11,216.857,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  6.855.637,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  5.864.301,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  5.260.101,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   412.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   191.700,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   991.336,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   591.836,00|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.700,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |    3.800,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   62.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   328.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   113.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   113.000,00|
|   |in neopredmetenih sredstev       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |   100.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   100.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  4.148.220,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   592.477,03|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  3,555.743,07|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske|        |
|   |unije                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 11.226.321,06|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.630.336,84|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   738.339,93|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   97.125,16|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.689.371,75|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   60.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   45.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.791.485,61|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   32.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |  1.673.164,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim       |   39.560,61|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.046.761,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  5.485.287,61|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  5.485.287,61|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   319.211,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   114.040,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|   205.171,00|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ (I.-II.)    |   –9.463,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/1.|PRIMARNI PRIMANJKLAJ          |   48.936,04|
|   |(I.-7102)-(II.-403-404)         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)     |  1.433.814,55|
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    4.500,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|    4.500,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |    4.500,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    1.500,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    1.500,00|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |    1.500,00|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |    3.000,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |   400.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   400.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   400.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   449.863,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   449.863,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   449.863,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –56.327,00|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –49.863,04|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |    9.463,96|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |   56.327,00|
|   |NA DAN 31. 12. 2013           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in pod-konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ribnica.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvršitev proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window