Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-1115/2020, stran 2723 DATUM OBJAVE: 25.5.2020

VELJAVNOST: od 25.5.2020 / UPORABA: od 25.5.2020

RS 76-1115/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.4.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 76/20

Časovnica

Na današnji dan, 17.4.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1115. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2019

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 8/19) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 11. redni seji dne 14. 5. 2020 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Občine Bovec za leto 2019 

 

1. člen

 
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.
 

2. člen

 
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2019 izkazuje:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.290.827,00
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.592.489,33
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.688.406,92
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
2.665.378,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
274.949,25
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
748.079,67
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
904.082,41
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
566.877,83
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.879,66
712
DENARNE KAZNI
31.770,60
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
188.013,86
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
110.540,46
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
188.267,28
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
30.000,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
158.267,28
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
500,00
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
500,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.482.819,34
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.290.946,76
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SRED. PRORAČUNA EU
191.872,58
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
26.751,05
787
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
26.751,05
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.472.666,70
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.648.772,20
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
424.312,46
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
70.548,06
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.114.871,47
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
8.911,94
409
SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
30.128,27
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.112.040,11
410
SUBVENCIJE
55.393,54
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
577.361,53
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
157.648,51
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.321.636,53
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.636.894,82
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.636.894,82
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(431+432)
74.959,57
431
INVES. TRANSF. PRAV. 
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
9.863,75
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
65.095,82
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
(prih.-odhod.)
–1.181.839,70
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
79.093,79
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
78.784,11
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
309,68
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
 
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
79.093,79
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
732.263,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
732.263,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
295.268,62
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
295.268,62
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–665.751,53
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
436.994,38
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.181.839,70
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2018
1.008.962,75
XIII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. 2019
308.518,56
 

3. člen

 
Presežek sredstev na računu na dan 31. 12. 2019 se prenese v naslednje leto.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window