Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-3499/2012, stran 9047 DATUM OBJAVE: 23.11.2012

VELJAVNOST: od 8.12.2012 / UPORABA: od 8.12.2012

RS 88-3499/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 88/12

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.12.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3499. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga za državni prostorski načrt)

 
(1)
S to uredbo se skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
 
(3)
Državni prostorski načrt je v avgustu 2012 pod številko projekta 8207 izdelal PROJEKT, d. d., Nova Gorica.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve z državnim prostorskim načrtom, območje tega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanju, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni občini Koper ter občinah Ajdovščina, Vipava, Sežana, Hrpelje - Kozina, Izola in Piran.
 
(3)
Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta zaključil v skladu s sedmim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12).
 
(4)
Oznake, navedene v 3. do 5. in 8. do 20. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
 
-
prenosni plinovod M6 (v nadaljnjem besedilu: plinovod) premera do vključno 600 mm s tlačno stopnjo do vključno 70 barov od obstoječe kompresorske postaje Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: KP Ajdovščina) prek sekcijske zaporne postaje Razguri (v nadaljnjem besedilu: BS1 Razguri), odcepa Sežana, merilno-regulacijske postaje Kozina (v nadaljnjem besedilu: MRP Kozina) in mejne merilno-regulacijske postaje Osp (v nadaljnjem besedilu: MMRP Osp) do merilno-regulacijske postaje Dekani (v nadaljnjem besedilu: MRP Dekani), vse z delovnim pasom, gradbišči in začasnimi odlagališči;
 
-
plinovod premera do vključno 200 mm s tlačno stopnjo do vključno 25 barov od MRP Dekani prek merilno-regulacijske postaje Koper (v nadaljnjem besedilu: MRP Koper) in merilno-regulacijske postaje Izola (v nadaljnjem besedilu: MRP Izola) do merilno-regulacijske postaje Lucija (v nadaljnjem besedilu: MRP Lucija), vse z delovnim pasom, gradbišči in začasnimi odlagališči;
 
-
plinovod premera do vključno 600 mm s tlačno stopnjo do vključno 70 barov od odcepa Sežana prek mejne merilno-regulacijske postaje in merilno-regulacijske postaje Sežana (v nadaljnjem besedilu: MMRP-MRP Sežana) do sprejemno-oddajne čistilne postaje Fernetiči (v nadaljnjem besedilu: SOČP Fernetiči), vse z delovnim pasom, gradbišči in začasnimi odlagališči;
 
-
plinovod premera do vključno 600 mm s tlačno stopnjo do vključno 70 barov od MMRP Osp prek sprejemno-oddajne čistilne postaje Osp (v nadaljnjem besedilu: SOČP Osp) do oddajno-čistilne postaje Osp (v nadaljnjem besedilu: OČP Osp), vse z delovnim pasom, gradbišči in začasnimi odlagališči;
 
-
plinovodne inštalacije na obstoječem platoju KP Ajdovščina,
 
-
BS1 Razguri,
 
-
odcep Sežana,
 
-
MMRP-MRP Sežana,
 
-
SOČP Fernetiči,
 
-
MRP Kozina,
 
-
MMRP Osp,
 
-
SOČP Osp,
 
-
OČP Osp,
 
-
MRP Dekani,
 
-
MRP Koper,
 
-
MRP Izola,
 
-
MRP Lucija,
 
-
drugi nadzemni objekti plinovoda,
 
-
optični kabel za prenos podatkov ob celotni trasi plinovoda,
 
-
priključki katodne zaščite z anodnimi ležišči,
 
-
začasno odlagališče za skladiščenje gradbenega materiala,
 
-
ureditev pripadajoče prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture,
 
-
odstranitev rastja in ureditev površin po zgraditvi plinovoda.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window