Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 96-3698/2012, stran 9897 DATUM OBJAVE: 14.12.2012

VELJAVNOST: od 15.12.2012 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 96-3698/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 96/12

Časovnica

Na današnji dan, 20.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3698. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2013

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4) in 29. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) je župan Občine Hodoš dne 3. 12. 2012 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2013

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Hodoš v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2013.
 

2. člen

 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Hodoš za leto 2012. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Hodoš za leto 2012 (Uradni list RS, št. 25/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |   Proračun|
|                         |januar– marec|
|                         |     2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |   111.411|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |    86.111|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |    77.705|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |    74.282|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |    2.473|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |     815|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |706 Drugi davki              |     135|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |    8.406|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |      18|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |    8.388|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |     104|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     104|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |       |
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |    25.196|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |    25.196|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   105.747|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    69.080|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |    16.092|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    2.797|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    48.960|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    1.231|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    28.343|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    22.957|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |    4.098|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |    1.288|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |    8.010|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |    8.010|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |     314|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi občinam    |     314|
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)       |    5.664|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namen. premož. v javnih   |      0|
|   |skladih in drugih osebah javnega prava,  |       |
|   |ki imajo premoženje v svoji lasti     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |    3.999|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    3.999|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    3.999|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |    1.665|
|   |RAČUNIH                  |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    3.999|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |    –5.664|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |       |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |    20.537|
+------+------------------------------------------+-------------+
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window