Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2018

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3795/2017, stran 12244 DATUM OBJAVE: 28.12.2017

VELJAVNOST: od 29.12.2017 / UPORABA: od 29.12.2017

RS 79-3795/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 79/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3795. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2018

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3 in 2/16) je Občinski svet Občine Dravograd na 23. redni seji dne 21. 12. 2017 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dravograd za leto 2018

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 
Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna.
 

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
13.451.870
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.972.020
70
DAVČNI PRIHODKI
6.232.314
 
700 Davki na dohodek in dobiček
4.964.040
 
703 Davki na premoženje
1.098.230
 
704 Domači davki na blago in storitve
170.044
 
706 Drugi davki
 
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.739.706
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.452.506
 
711 Takse in pristojbine
3.000
 
712 Globe in druge denarne kazni
9.000
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.000
 
714 Drugi nedavčni prihodki
246.200
72
KAPITALSKI PRIHODKI
281.859
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
31.859
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sredstev
250.000
73
PREJETE DONACIJE
 
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
 
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.197.991
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.121.786
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
4.076.205
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.203.562
40
TEKOČI ODHODKI
2.871.400
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
633.455
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
96.176
 
402 Izdatki za blago in storitve
1.984.054
 
403 Plačilo domačih obresti
36.000
 
409 Rezerve
121.715
41
TEKOČI TRANSFERI
3.434.876
 
410 Subvencije
229.112
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.612.782
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
350.588
 
413 Drugi tekoči domači transferi
1.242.394
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.601.329
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.601.329
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
295.956
 
431 Investicijski transferi
208.856
 
432 Investicijski transferi
87.100
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.751.692
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
 
751 Prodaja kapitalskih naložb
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
 
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega premoženja v jav. skladih in dr. os. javnega prava
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE
 
50
ZADOLŽEVANJE
2.200.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
 
55
ODPLAČILA DOLGA
 
 
550 Odplačila domačega dolga
480.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–31.692
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.720.000
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.751.692
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
31.692
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dravograd.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window